BTTN lý thuyết phản ứng oxi hóa khử

Cập nhật lúc: 16:30 25-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 10


Bài tập trắc nghiệm lý thuyết dưới đây được tổng hợp từ các đề thi đại học trong các năm, giúp bạn đọc ôn lại kiến thức và nắm được các dạng câu hỏi về chương này.

BTTN LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Câu 1. Cho các quá trình sau:

Đốt cháy than trong không khí.                                        (1)

Làm bay hơi nước biển trong quá trình sản xuất muối.    (2)

Nung vôi.                                                                          (3)

Tôi vôi                                                                              (4)

Iot thăng hoa                                                                     (5)

Trong các quá trình trên, quá trình nào có phản ứng hóa học xảy ra?

A.Tất cả các quá trình.                                                    B.Các quá trình 1, 2, 3.

     C.Các quá trình 2, 3, 4, 5.                                               D.Các quá trình 1, 3, 4.

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Sự khử là sự mất hay cho electron.                          B. Sự oxi hoá là sự mất electron.

C. Chất khử là chất nhường electron                             D. Chất oxi hoá là chất thu electron.

Câu 3.  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

B. Phản ứng hóa hợp là sự kết hợp hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành các chất mới.

C. Phản ứng hóa hợp là quá trình kết hợp các đơn chất thành một hợp chất.

D. Phản ứng hóa hợp là quá trình kết hợp các đơn chất và hợp chất thành các hợp chất mới.

Câu 4. Có các phản ứng sau:

CaO + H2O → Ca(OH)2

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

2Na + Cl2 → 2NaCl

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

(1)

(2)

(3)

(4)

Trong các phản ứng hóa học trên, các phản ứng hóa hợp là

A. phản ứng (1) và (3).                                                    B. phản ứng (2) và (4).

C. phản ứng (1), (2) và (3).                                             D. phản ứng (2), (3) và (4).

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó có hai hay nhiều chất mới được tạo thành từ các chất ban đầu.

B. Phản ứng phân hủy là sự phân hủy hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất mới

C. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra nhiều chất mới

D. Phản ứng phân hủy là quá trình phân hủy chất thành nhiều chất mới.

Câu 6.  Có các phản ứng hóa học sau:

1. Ca(HCO3)2  →CaCO3 + H2O­ + CO2­

2. CaCO3 → CaO  + CO2­

3. Fe2O3 +3CO →2Fe  + 3CO2­

4. 2Cu(NO3)2  →2CuO + 4NO2­ + O2­

Trong các phản ứng hóa học trên, phản ứng nào là phản ứng phân hủy?

A. Các phản ứng 1, 2, 3                                                   B. Các phản ứng 1, 2, 4

C. Các phản ứng 2, 3, 4                                                   D. Các phản ứng 1, 3, 4

Câu 7.  Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất  thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất.

B. Phản ứng thế là phản ứng hóa  học trong đó có sự tham gia của các chất và các hợp chất

C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của đơn chất với hợp chất tạo thành một chất mới.

D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Câu 8.. Có các phản ứng hóa học sau:

         1. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

         2. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

         3. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

         4. 2Al + 3CuO  Al2O3 + 3Cu

Trong các phản ứng hóa học trên, các phản ứng thế là

A. các phản ứng 1, 2, 4.                                                   B. các phản ứng 1, 2, 3.

C. các phản ứng 2, 3, 4.                                                   D. các phản ứng 1, 3, 4.

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

A. Phản ứng trao đổi là quá trình trao đổi các nguyên tử của các nguyên tố giữa các chất phản ứng với nhau.

B. Phản ứng trao đổi là sự trao đổi hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất mới.

C. Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học trong đó các chất phản ứng với nhau tạo ra nhiều chất mới.

D. Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học trong đó hai hợp chất trao đổi với nhau thành phần cấu tạo nên chúng.

Câu 10. Loại phản ứng nào dưới đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa−khử?

A. Phản ứng hoá hợp.                                                      B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng trao đổi.                                                       D. Phản ứng thế.

Câu 11. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

     A. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

     B. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

     C. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng luôn làm cho môi trường xung quanh nóng lên.

     D. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hấp thụ nhiệt của môi trường xung quanh.

Câu 12. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Phản ứng oxi hoá − khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

B. Phản ứng oxi hoá − khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.

C. Phản ứng oxi hoá − khử là phản ứng có sự  thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.

D. Phản ứng oxi hoá − khử là phản ứng có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng trong các phát biểu sau:

Trong phản ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố kim loại

A. bị khử.                                                                           B. bị oxi hóa.

C. nhận electron.                                                              D. nhận electron và bị khử.

Câu 14. Cho các phản ứng hóa học sau:

            a) 4Na + O2 → 2Na2O                                      

         b) 2Fe(OH)3  →Fe2O3 + 3H2O

         c) Cl2 + 2KBr→  2KCl + Br2               

         d) NH3 + HCl→  NH4Cl

         e) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Các phản ứng không phải phản ứng oxi hoá − khử là

A. b, c.                                                                                B. a, b, c.       

C. d, e.                                                                                D. b, d.

Câu 15. Số oxi hoá của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 lần lượt là

A. −1, +1, +2, +3, +4.                                                      B. −1, +1, +3, +5, +6.                

C. −1, +1, +3, +5, +7.                                                      D. −1, +1, +4, +5, +7.

Câu 16. Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng:

                   FeS2 + HNO3 →  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO­ + H2O

lần lượt là

A. 1, 4, 1, 2, 1, 1.                                                              B. 1, 6, 1, 2, 3, 1.                      

C. 2, 10, 2, 4, 1, 1.                                                            D. 1, 8, 1, 2, 5, 2.

Câu 17. Cho phản ứng sau: FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2­+ H2O.

Hệ số cân bằng tối giản của H2SO4

A. 8.                                                                                    B. 10.                 

C. 12.                                                                                  D. 4.

Câu 18. Cho phản ứng sau:

3NO2 + H2O → 2HNO3  + NO

Trong phản ứng trên, khí NO2 đóng vai trò

A. là chất oxi hoá.

B. là chất khử.

C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.

D. không là chất oxi hoá cũng không là chất khử.

Câu 19. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong phản ứng

                 FeO + HNO3  \(\rightarrow\)Fe(NO3)3 + NO + H2O là bao nhiêu?

A. 1: 3.                                                                               B. 1: 10.                    

C. 1: 9.                                                                               D. 1: 2.

Câu 20. Cho quá trình sau:   

Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

 A. Quá trình trên là quá trình oxi hóa.

 B. Quá trình trên là quá trình khử.

 C. Trong quá trình trên  đóng vai trò là chất khử.

 D. Trong quá trình trên  đóng vai trò là chất oxi hóa.

Câu 21. Trong các phản ứng sau, phản ứng tự oxi hóa − khử là

A. 4Al(NO3)3 →2Al2O3 + 12NO2 + 3O2­

B. Cl2 + 2NaOH → NaCl  + NaClO + H2O

C. 2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2  + O2­

D. 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Câu 22. Cho các phản ứng oxi hoá − khử sau:

2H2O2     →2H2O + O2                                         (1)

2HgO →2Hg + O2                                                (2)

Cl2 + 2KOH→ KCl + KClO + H2O                   (3)

2KClO3 →2KCl + 3O2                                       (4)

3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO                             (5)

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2                   (6)

Trong số các phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng oxi hoá − khử nội phân tử?

A. 2                                                                                     B. 3                  

C. 4                                                                                     D. 5

Câu 23. Hãy chỉ ra nhận xét không hoàn toàn đúng?

A. Bất cứ chất oxi hoá nào gặp một chất khử đều có phản ứng hoá học xảy ra.

B. Nguyên tố ở mức oxi hoá trung gian, vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

C. Trong phản ứng oxi hoá − khử, sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng diễn ra đồng thời.

D. Sự oxi hóa là quá trình nhường electron, sự khử là quá trình nhận electron.

Câu 24. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

A. 4HCl + MnO2 →MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

B. 4HCl +2Cu + O2 →2CuCl2 + 2H2O

C. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

D. 16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O + 2KCl

Câu 25. Khi cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, xảy ra phản ứng:

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Trong phản ứng này Cl2 đóng vai trò là

 A. chất nhường proton.                                     

B. chất nhận proton.       

C. chất nhường electron cho NaOH.                

D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Câu 26. Cho các phương trình hoá học dưới đây:

Al4C3 + 12H2O \(\rightarrow\) 4Al(OH)3 + 3CH4­    

2Na + 2H2O \(\rightarrow\) 2NaOH + H2­

C2H2 + H2O \(\rightarrow\) CH3CHO

C2H5Cl + H2O \(\rightarrow\) C2H5OH + HCl

NaH + H2O \(\rightarrow\) NaOH + H2­

2F2 + 2H2O \(\rightarrow\) 4HF + O2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng mà H2O đóng vai trò chất oxi hóa hoặc chất khử?

A. 1                                                                                     B. 2    

C. 3                                                                                     D. 4

Câu 27. Trong các loại phản ứng dưới đây, loại phản ứng nào luôn là phản ứng oxi hoá − khử?

A. Phản ứng hoá hợp.                                                      B. Phản ứng phân huỷ.

C. Phản ứng thuỷ phân.                                                   D. Phản ứng thế.

Câu 28. Trong các phản ứng hóa học, SO2 có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử vì

 A. lưu huỳnh trong SO2 đã đạt số oxi hóa cao nhất. 

 B. SO2 là oxit axit.

 C. lưu huỳnh trong SO2 có số oxi hóa trung gian.     

 D. SO2 tan được trong nước.

Câu 29. Cho phản ứng : As2O3 + HNO3 + H2O \(\rightarrow\) H3AsO4 + H2SO4 + NO.

Trong phản ứng này H2O đóng vai trò là

A. chất bị oxi hoá.                                               

B. chất bị khử.                                                          

C. môi trường phản ứng.                                     

D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Câu 30. Hãy chọn phương án đúng.

Đồng có thể tác dụng với

A. dung dịch muối sắt (II) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt.

B. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt.

C. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và muối sắt (II).

D. không thể tác dụng với dung dịch muối sắt (III).

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025