Kiểm tra 45 phút chương IV

Cập nhật lúc: 10:45 30-08-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


3 đề kiểm tra 45 phút chương IV: Hidrocacbon - Nhiên liệu gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học cũng như tự đánh giá được năng lực của mình.

 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG IV

ĐỀ 01

Câu 1(3đ): Cho công thức của các chất sau: Na2CO3, C3H8, CH3Br, CO2, C2H6, C4H8, NaHCO3

Những chất nào là hợp chất hữu cơ.Viết các công thức cấu tạo của các  hợp chất hữu cơ.

Câu 2(2,5đ) Viết phương trình phản ứng của các cặp chất sau (ghi đầy đủ điều kiện của phản ứng):

          a, Đốt cháy CH4

          b, C6H6 và H2

          c, CH2= CH -  CH2 - CH3 và Br2

          d, C2Hvà Br2

Câu 3(1,5đ): Có 2 lọ hóa chất mất nhãn đựng 2 khí không màu là metan và etilen. Trình bày phương pháp hóa học nhận ra mỗi chất trong từng lọ hóa  chất trên.

Câu 4(3đ): Cho 2,24 lit hỗn hợp metan và axetilen sục vào dung dịch brom dư thấy có 1,6g brom tham gia phản ứng.

          a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra.

          b, Tính thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở đktc.

          c, Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi dẫn sản phẩn cháy vào dung dịch nước vôi trong dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3đ)

Hợp chất hữu cơ: C3H8, CH3Br, C2H6, C4H8

Mỗi công thức đúng được 0,25đ

Mỗi công thức đúng được 0,25đ

 

- C3H8:

 

       H   H    H

        |     |      |

H -  C - C-  C - H

        |     |      |

       H   H    H 

- CH3Br:              H

                             |

                        H-C-Br

                             |

                            H

- C2H6O:

       H   H                               H           H 

        |     |                                 |              |  

H -  C – C -  O - H          H - C – O –  C - H

        |     |                                 |              |

       H   H                               H            H 

- C4H8:

       H   H    H   H                        H            H

        |     |      |     |                          |              |

H -  C = C-  C - C - H              H-C= C –   C - H

        |            |                                     |         |

       H          H                            H – C-H   H   

                                                          |

                                                         H

 

       H                H                                    H   H

        |                  |                                      |     |

H -  C –C = C - C - H                       H -  C - C - H

        |     |      |     |                                      |     |                   

       H   H    H   H                              H - C - C - H

                                                                  |     |

                                                                 H   H

Câu 2

(2,5đ)

1, CH4 +  2O2    CO2 + 2H2O

2, C6H6  + 3H2   C6H12

3, CH2 = CH – CH2 - CH3 + Br2 → CH2Br -CHBr-CH2 – CH3 

4, CH  CH+ Br2  →  CHBr = CHBr

    CH  CH+ 2Br2  →  CHBr2 - CHBr2

Lập mỗi phương trình đúng được 0,5đ

 

Câu 3

(1,5đ)

Lần lượt dẫn từng khí vào dung dịch brom loãng, khí nào làm brom mất màu là etilen:

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2    

- Khí còn lại không làm dung dịch brom mất màu là metan

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

Câu 4

(3đ)

                 C2H2+ 2Br2 →  C2H2Br4    

Số mol brom phản ứng là:

n Br2 = 1,6/160 = 0,01 mol

Theo ptr:   nC2H2 = 1/2n Br2 = 0,005 mol

VC2H2= 0,005 . 22, 4 = 0,112 lit.

V CH4 = 2,24 – 0,112 = 2,128lit

c, CH4         +  2O2        →  CO2   + 2H2O

     0,095mol                        0,095 mol             

 2C2H2         +  5O2        →  4CO2   + 2H2O

    0,005 mol                          0,01 mol

CO2         +  Ca(OH)2      →  CaCO3   + H2O

0,105 mol                               0,105 mol

nCO2 = 0,095 + 0,01 = 0,105 mol

m CaCO3 =  0,105 . 100 = 10,5 gam

0,5đ

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

 

 

0,25đ

0,5đ

ĐỀ 02

Phần I: (4đ) Trắc nghiệm

Câu 1: Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là:

A.Bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi

B.Ba liên kết đơn và hai liên kết đôi

C.Bốn liên kết đơn và một liên kết đôi

D.Hai liên kết đơn và hai liên kết đôi

Câu 2: Dãy các chất nào sau đây đều là hidrocacbon?

A.C2H4, CH4, C2H5Cl                                  B.CH4, C2H2, C3H7Cl

C.C2H6, C6H6, C2H4                                    D.C6H6O, C3H6, C2H2

Câu 3: Phương pháp nào sau đây nhằm thu được khí metan tinh khiết từ hỗn hợp khí metan và khí cacbonic?

A.Đốt cháy hỗn hợp rồi dẫn qua nước vôi trong

B.Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước vôi trong dư

C.Dẫn hỗn hợp qua bình đựng dung dịch H2SO4

D.Dẫn hỗn hợp qua dung dịch nước Brom dư

Câu 4: Công thức cấu tạo của hợp chất cho biết

A.Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

B.Thành phần phân tử

C.Thành phần phân tử và sự tham gia liên kết với các hợp chất khác

D.Thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Câu 5: Metan có phản ứng với chất nào sau đây?

A.Cl2                    B.CO                    C.H2                     D.CO2

Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch nước brom?

A.CH4, C6H6                                                         B.C2H4, C2H6

C.CH4, C2H4                                                         D.C2H4, C2H2

Câu 7: Tính chất đặc trưng của benzen là:

A.Chất lỏng, cháy cho ngọn lửa sáng

B.Chất khí, có mùi đặc trưng, không tan trong nước

C.Chất lỏng, có mùi đặc trưng, không tan trong nước

D.Chất rắn, hòa tan tốt trong nước

Câu 8: Chọn đáp án sai

Sự cố tràn dầu do chìm tàu chở dầu là thảm họa môi trường vì:

A.Do dầu không tan trong nước

B.Do dầu sôi ở những nhiệt độ khác nhau

C.Do dầu nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước cản sự hòa tan của khí oxi làm các sinh vật dưới nước bị chết

D.Dầu lan rộng trên mặt nước bị sóng, gió cuốn đi xa rất khó xử lý.

Phần II: (6đ) Tự luận

Câu 1: (1,25 đ) Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ sau: C2H6; C3H4; C4H8.

Câu 2: (2đ) Viết các phương trình phản ứng biểu diễn chuyển đổi hóa học sau:

CaC2 -> C2H2 -> C2H4 -> C2H5OH

Câu 3: (2,75đ) Đốt cháy hoàn toàn 8,96 l hỗn hợp X gồm C2H2 và C2H4 cần dùng vừa đủ 24,64 l khí O2 sinh ra V (l) khí CO2 và m (g) H2O.

a)Viết pthh xảy ra

b)Tính V, m

c)Nếu cho toàn bộ khí sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư. Dung dịch thu được tăng hay giảm bao nhiêu g? Biết rằng thể tích các khí đo ở đktc

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng 0,5đ

1C

2C

3B

4D

5A

6C

7C

8B

Phần II: Tự luận

Câu 1: Mỗi công thức đúng 0,25đ

C2H6:  

                              H     H

                               |       |

                       H – C – C - H

                               |      |

                              H    H

C3H4:                         H

                                    |

                 H - C  C – C - H

                                   |

                                  H

C4H8:

                       H      H   H    H

                        |        |     |      |

                 H - C =  C – C – C - H

                                       |     |

                                      H    H

                      H     H            H

                      |       |               |

                 H - C -  C = C – C - H

                        |             |      |

                       H           H    H

                       H            H   

                        |              |     

                 H - C =  C – C – H

                                |     H     

                         H - C - H

                                |

                               H

Câu 2: Mỗi phương trình đúng 0,5đ

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2 → C2H4

C2H4 + H2O -> C2H5OH

Câu 3:

nhh = 8,96/22,4 = 0,4 mol                                                                  0,125đ

nO2 = 24,64/22,4 = 1,1 mol                                                      0,125đ

2C2H2 + 5O2 -> 4CO2 + 2H2O (1)                                            0,25đ

 x            x.5/2      2x         x

C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O (2)                                              0,25đ

 y           3y         2y         2y

Từ pthh (1) và (2) ta có:

x + y = 0,4                                                                              

x.5/2 + 3y = 1,1                                                                      

=>x = y = 0,2                                                                          0,5đ

nCO2 = 2x + 2y = 2.0,2 + 2. 0,2 = 0,8 mol                               0,25đ

nH2O = x + 2y = 0,2 + 2.0,2 = 0,6 mol                                               0,25đ

VCO2 = 0,8.22,4 = 17,92 l                                                                  0,25đ

mH2O = 0,6.18 = 10,8 g                                                            0,25đ

Cho toàn bộ sản phẩm sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư sau phản ứng thu được kết tủa CaCO3, H2O và Ca(OH)2

n  = nCO2 = 0,6 mol                                                                 0,25đ

=>Khối lượng dung dịch giảm = m  - mCO2 = 0,6.100 – 0,6.44 = 16 g                 0,25đ

ĐỀ 03

Câu 1 : Viết công thức cấu tạo có thể có của các chất có công thức phân tử sau : CH4 , C2H2 , C3H7Cl , C3H6 .

Câu 2 : Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng sau :

1) CaC2 +………  -> Ca(OH)2  + …….

2) C2H+ ……… -> C2H4

3) C2H4 + ……… -> C2H6

4) C2H6 +……....  -> C2H5Cl  + ………. 

Câu 3 : Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các khí đựng trong các lọ riêng biệt sau : CO2 , CH4 , C2H2 .

Câu 4 : Để đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :

a)     Bao nhiêu lít khí oxi ?

b)    Bao nhiêu lít không khí chứa 20% thể tích khí oxi ?

c)     Tính khối lượng và thể tích của nước thu được (biết d = 1g/ml)

Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu

Nội dung

Điểm

1

(3 điểm)

- CH4 :                                  

            H

             |                                                                                           

      H - C – H                                       

             |                                                    

            H                                                                                                       

- C2H2 : CH  CH

- C3H7Cl : CH3 – CH2 – CH2 – Cl

                 CH3 – CHCl – CH3

- C3H6 : CH2 = CH – CH3

                        CH2

                   CH2 – CH2

 

 

0,5

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 

0,5

2

(2 điểm)

1) CaC2 + 2H2O   -> Ca(OH)2 + C2H2

2) C2H2  + H2 -> C2H4

3) C2H4 + H2 -> C2H6

4) C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

0,5

0,5

0,5

0,5

3

(2 điểm)

- Dẫn hỗn hợp khí qua nước vôi trong :

+ Nước vôi trong vẩn đục là khí CO2 :

    CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

+ Không hiện tượng là : CH4 , C2H4

- Dẫn hai khí còn lại qua dung dịch brom :

+ Làm mất màu dung dịch brom là C2H2

     C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

­- Không hiện tượng là CH4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

4

(3 điểm)

a) PTHH : C2H4  +  2O2 -> 2CO2  +  2H2O

 Theo PTHH : VO2 = 2VC2H4 = 4,48.2 = 8,96l

b) Vkk = 5VO2 = 8,96.5 = 44,8l

c) Ta có : nC2H4 = 4,48/22,4 = 0,2 mol

nH2O = 2nC2H4 = 0,4 mol

Theo PTHH : mH2O = 0,4.18 = 7,2g

VH2O = 7,2ml

 

0,5

0,5

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025