Bài tập trắc nghiệm: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Cập nhật lúc: 15:53 13-09-2017 Mục tin: Hóa học lớp 10


Tổng hợp các bài tập dưới đây giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp, luyện kiến thức và kỹ năng giải bài tập.

BÀI TẬP : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC – ĐỒNG VỊ

Câu 1: Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên

  A/  số hạt proton = số hạt notron

  B/  số hạt electron = số hạt notron

  C/  số hạt electron = số hạt proton

  D/  số hạt proton = số hạt electron = số hạt notron

Câu 2 : Nếu hạt nhân nguyê tử có Z hạt proton thì

  A/  Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z+   

  B/  Điện tích hạt nhân là Z

  C/  Số hạt notron là Z

  D/  Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử là 2Z

Câu 3: Nguyên tử P có Z=15 , A=31 nên nguyên tử P có

  A/  15 hạt proton , 16 hạt electron , 31 hạt notron

  B/  15 hạt electron , 31 hạt notron , 15 hạt proton

  C/  15 hạt proton , 15 hạt electron , 16 hạt notron

  D/  Khối lượng nguyên tử là 46u

Câu 4: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có

  A/  cùng điện tích hạt nhân Z              B/  cùng số khối

  C/  cùng số pproton                              D/  tất cả đều đúng

Câu 5: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của một nguyê tố hoá học vì nó cho biết

  A/  số hiệu nguyên tử Z                           B/  số khối A

  C/  số khối A và số hiệu nguyên tử Z       D/  nguyên tử khối và nguyên tử gam của nguyên tử

Câu 6: Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số thứ tự của nguyên tố (Z ) theo công thức nào đúng ?

  A/  A=Z – N          B/  N=A – Z           C/  A=N – Z            D/  Z=N + A

Câu 7 : Mệnh đề nào sau đây là không đúng

  A/  chỉ có hạt nhân nguyên tử O mới có 8 hạt N

  B/  số N trong nguyên tử luôn bằng số P

  C/  số hiệu nguyên tử luôn bằng điên tích hạt nhân

  D/  số khối của nguyên tử bằng tổng số P và N

Câu 8: Một nguyên tử của một nguyên tố hoá học cấu tạo bởi  115 hạt . Hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 25 hạt , số khối và điện tích hạt nhân nguyên tử là

  A/  A=78 , Z=45    B/  A=80 , Z=45         C/  A=80 , Z=40      D /  A= 79 , Z=45

Câu 9 : Nguyên tử nguyên tố X đựơc cấu tạo bởi 36 hạt , hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện . Vậy X có A và Z là

   A/  A=11 , Z=12    B/  A=24 , Z=13        C/  A=24 , Z=12     D/ A=23 , Z=12

Câu 10 : Nguyên tố X có A=40 , Z=20 . Tổng số hạt cấu tạo nên nguyên tố X là

   A/  60             B/  50               C/ 70                 D/  65

Câu 11 : Nguyên tử nào sau đây có hạt mang điện dương ?

    A/                B/                C/                D/ 

Câu 12 : Tổng số hạt  P , N , E có trong nguyên tử là ?

    A/  123                             B/  159                 C/  65                       D/  94

Câu 13: Nguyên tử của một nguyên tố có tổng số hạt , P , N , E là 115 hạt . Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt . Kí hiệu của nguyên tố đó là :

    A/                           B/                       C/                      D/ 

Câu 14 : Cho các kí hiệu nguyên tử sau :   ,     ,    , 

               Chọn phát biểu đúng

    A/ Nguyên tử Mg và Ca đều có notron gấp đôi số proton

    B/ Nguyên tử F có số điện tích hạt nhân là 9+

    C/ Nguyên tử Li có số khối là 10

    D/ Nguyên tử Li và F có tổng số hạt không mang điện là 14

 Câu 15 : có 3 nguyên tử sau :  ,  , . Chọn phát biểu sai

    A/ Đó là 3 đồng vị của hidro

    B/ Nguyên tử   chỉ là 1 hạt proton

    C/ Tổng số hạt của 3 nguyên tử là 9

    D/   , chỉ có trong nước nặng , rất hiếm gặp

Câu 16 : Nguyên tố cacbon có 2 đồng vị bền  chiếm 98,89 % và  chiếm 1,11%          Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbn là ?

  A/  12,011                B/  12,988                C/  12,5                    D/ một số khác

Câu 17 : Đồng có 2 đồng vị bền là  và  . Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54 . Thành phần phần trăm của đồng vị  là

   A/ 27%                    B/ 73%                    C/ 50%                    D/ một số khác

Câu 18 : Cacbon có 2 đồng vị  và  , oxi có 3 đồng vị  ,  , . Hỏi có bao nhiêu loại phân tử CO2 hình thành từ các đồng vi trên ?

    A/ 12              B/ 6                C/ 9             D/ một két quả khác

Câu 1 9: Có bao nhiêu loại phân tử H2O được hình thành từ các đồng vị :

                           ,  , . và  ,  ,  

    A/ 12               B/ 24                C/ 18          D/ một kết quả khác

Câu 20 : trong tự nhiên đồng có 2 đồng vị bền là  và . Biết khối lượng nguyên tử trung bình của đồng : Cu=63,54 , phần trăm các đồng vị tương ứng là

    A/ 20% và 80%      B/ 73% và 27%      C/ 60% và 40%      D/ 75% và 25%

Câu 21 : Nguyên tử kali trong tự nhiên có % các đồng vị là

           93, 258%   ;   0,012%   ;  6,73%

Khối lượng nguyên tử trung bình của K là ?

      A/ 39,538            B/ 39,13484         C/ 40,106               D/ 38, 987  

Câu 22: Tổng số hạt trong một nguyên tử của một nguyên tố X là 13 nguyên tử kối X là

      A/ 7                      B/ 8                     C/ 9                        D/ 10

Câu 23 : Đồng và oxi có các đồng vị sau :  ,   ,  ,  ,  .Số công thức có thể có của đồng (II) oxit là

       A/ 1                       B/ 2                      C/ 5                      D/ 6

Câu 24 : Một nguyên tử M có 75 electron và 110 notron . Kí hiệu của nguyên tử M là

       A/                  B/                 C/                    D/   

Câu 25 : Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 N , 19 P , 19 E

       A/                   B/                   C/                    D/   

Câu 26 : Nguyên tử X có tổng số hạt là 40 , số khối nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt . Kí hiệu của X là

     A/                   B/                   C/                    D/   

Câu 27 : Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 28 , số khối bé hơn 20 . Số hạt electron của nguyên tử X là

     A/  8                         B/  9                      C/ 10                      D/  8 hoặc 9

Câu 28 : Nguyên tử Beri có tổng số hạt là 13 kí hiệu của nguyên tử là

      A/                     B/                   C/                    D/   

Câu 29 : Nguyên tử K có kí hiệu là  . Tìm phát biểu sai

      A/ nguyên tử có 38 hạt mang điện                                    B/ nguyên tử có số khối là 40

      C/ hạt nhân nguyên tử có 19 hạt                                       D/ tổng số hạt các loại trong nguyên tử là 59

Câu 30 : Nếu nguyên tử có Z hạt proton và N hạt notron và A là số khối thì tổng số hạt trong nguyên tử là

      A/ 2A – Z               B/ 2A – N                 C/ Z + N               D/ A + N

Câu 31 : một nguyên tố gồm 2 đồng vị có số nguyên tử tỉ lệ với nhau lần lượt là 27:33 . Hạt nhân đồng vị thứ nhất chứa 35 P và 44 N . Hạt nhân đồng vị thứ 2 chứa nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 N Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố đó là

       A/ 48,06                   B / 77,9                     C/ 80,01                D/ một số khác

Câu 32 : Một nguyên tố có 2 đồng vị , số nguyên tử đông vị thứ hai gấp 4 lần số nguyên tử đồng vị thứ nhất . Số khối của đồng vị thứ hai là 66 , nguyên tử khối trung bình là 65,6 . Số khối của đồng vị thứ  nhất là

         A/ 68                      B/ 65                        C/ 64                        D/ 63

Câu 33 : Iridi có 2 đồng vị 191Ir và 193Ir các đồng vị này

        A/ có cùng số P                                         B/ khác cấu hình E     

        C/ có cùng số N                                         D/ có điện tích hạt nhân khác nhau

Câu 34 : Một mẫu cacbon monoxit chỉ chứa các đồng vị 14C và 16O . Một mẫu khác chỉ chứa các đông vị 12C và 18O . Tính chất nào sau đây là khác biệt giữa hai loại mẫu (nở cùng nhiệt độ và áp suất )

       A/ hoạt tính hoá học                      B/ khối lượng phân tử

       C/ khối lượng riêng                       D*/ phần trăm khối lượng nguyên tố

Câu 35 : Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35Cl và 37Cl và khối lượng nguyên tử trung bình là 35,5u Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63,54u .

Thành phần phần trăm của 35Cl là 75,77% tổng số clo trong tự nhiên

Thành phần phần trăm vềkhối lượng của 37Cl có trong CuCltrong tự nhiên là

       A/ 12,79%                B/ 13,327%            C/ 12,337%            D/ 17,29%  Tìm đáp án đúng

Câu 36 : Phương trình hoá học sau mô tả một phản ứng hạt nhân

           +  +  . X là nguyên tử nào sau đây

       A/                     B/                   C/                  D/

Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân sau

                X    +     . X là ?

        A/              B/               C/             D/ A, B đúng

Câu 38 : Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91 , R có 2 đồng vị . Bết  chiếm 54,5% Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai có giá trị là

        A/ 80                  B/ 82                 C/ 81                   D/ 85

Câu 39 : Một nguyên tố X có hai đồng vị , có tỉ lệ số nguyên tử là 23/23 . Hạt nhân của X có 35 P Đồng vị thứ nhất có 44 N , đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 N . Khối lượng nguyên tử trung bình của X là

        A/ 78,2                 B/ 97,92                    C/ 79,92                  D/ 89,92

Câu 40 : Nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 Ag có 2 đồng vị , trong đó 109Ag chiếm 44% . Đồng vị thứ hai là

         A/   106Ag            B/ 107Ag                     C/  108Ag                D/ 106Ag  

Câu 41: Tổng số hạt của nguyên tử của một nguyên tố là 28 . Nguyên tử khối của nguyê tố đó là

         A/  19                  B/  18                         C/  20                     D/ 17

Câu 42 : Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 10 . Số khối của nguyên tử X là

         A/  3                    B/ 4                            C/ 6                        D/ 7

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025