26 bài tập axit - Bazo - Muối (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 16:06 29-09-2017 Mục tin: Hóa học lớp 11


26 bài tập trắc nghiệm có đáp án dưới đây giúp các em ôn tập kỹ lại cách nhận diện axit - bazo - muối tránh mất điểm trong các đề thi, bài kiểm tra.

26 BÀI TẬP AXIT – BAZO – MUỐI – pH DUNG DỊCH

(Có đáp án)

I. Axit, bazơ và muối

● Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. HCl.                       B. Na2SO4.                  C. NaOH.                   D.  KCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lao Bảo – Quảng Trị, năm 2016)

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. HCl.                       B. K2SO4.                    C. KOH.                     D.  NaCl.

Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. HCl.                       B. Na2SO4.                  C. Ba(OH)2.                D.  HClO4.

Câu 4: Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

Câu 5: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá   nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

                A. [H+] = 0,10M.                                            B. [H+] < [CH3COO-].           

C. [H+] > [CH3COO-].                                    D. [H+] < 0,10M.

Câu 6: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10M.                                            C. [H+] > [NO3-].

B. [H+] < [NO3-].                                             D. [H+] < 0,10M.

Câu 7: Muối nào sau đây là muối axit? 

A. NH4NO3.                B. Na3PO4.                  C. Ca(HCO3)2.            D. CH3COOK. 

Câu 8: Cho các muối sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối thuộc loại muối axit là

            A. 0.                                        B. 1.                            C. 2.                            D. 3.

Câu 9: Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.                 B. H2CO3, H2SO3, H3PO4,HNO3.

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.                      D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Câu 10: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

            A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                                        D. 5.

Câu 11: Đặc điểm phân li Zn(OH)2 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.                                           B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

C. theo kiểu axit.                                            D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

Câu 12: Đặc điểm phân li Al(OH)3 trong nước là

A. theo kiểu bazơ.                                           B. vừa theo kiểu axit vừa theo kiểu bazơ.

C. theo kiểu axit.                                            D. vì là bazơ yếu nên không phân li.

 

 

Câu 13: Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?

A. Fe(OH)3.                B. Al.                                      C. Zn(OH)2.                D. CuSO4

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 14: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Al(OH)3.                B. Ba(OH)2.                C. Fe(OH)2.                D. Cr(OH)2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 15: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                 B. (NH4)2CO3.                        C. Al(OH)3.                D. NaHCO3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 16: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2CO3.                 B. H2SO4.                    C. AlCl3.                     D. NaHCO3.

Câu 17: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau: 

A. Zn(OH)2, Fe(OH)2.                                    B. Al(OH)3, Cr(OH)2.            

C. Zn(OH)2, Al(OH)3.                                    D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Câu 18: Cho các hiđroxit sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Cr(OH)2. Số hiđroxit có tính lưỡng tính là

A. 6.                            B. 3.                            C. 4.                                        D. 5.

Câu 19: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

            A. 5.                            B. 4.                            C. 3.                            D. 2.   

(Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2007)

II. Sự điện li của nước. pH

● Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 20: Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Các chất điện li yếu là:

A. H2O, CH3COOH, CuSO4.                         B. CH3COOH, CuSO4.            

C. H2O, CH3COOH.                                      D. H2O, NaCl, CH3COOH, CuSO4.

Câu 21: Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, HNO2, KNO3, CuCl, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất thuộc loại điện li yếu là

A. 5.                            B. 6.                            C. 7.                            D. 8.

Câu 22: Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

A. NaOH.                   B. Ba(OH)2.                C. NH3.                       D. NaCl.

Câu 23: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

A. HCl.                       B. CH3COOH.                        C. NaCl.                      D. H2SO4.

Câu 24: Dãy sắp xếp các dung dịch loãng có nồng độ mol/l như nhau theo thứ tự pH tăng dần là

            A. KHSO4, HF, H2SO4, Na2CO3.                   B. HF, H2SO4, Na2CO3, KHSO4.

            C. H2SO4, KHSO4, HF, Na2CO3.                               D. HF, KHSO4, H2SO4, Na2CO3.

Câu 25: Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol/lít bằng nhau là dung dịch HCl, pH = a; dung dịch H2SO4, pH = b; dung dịch NH4Cl, pH = c và dung dịch NaOH pH = d. Nhận định nào dưới đây là đúng?

     A. d < c< a < b.           B. c < a< d < b.           C. a < b < c < d.          D. b < a < c < d.

Câu 26: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là:

            A. (3), (2), (4), (1).      B. (4), (1), (2), (3).      C. (1), (2), (3), (4).      D. (2), (3), (4), (1).

(Đề thi tuyển sinh Cao Đẳng, năm 2008)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021