BTTN tổng hợp cacbon - silic

Cập nhật lúc: 17:00 19-04-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết tổng hợp bài tập trắc nghiệm lý thuyết và bài tập tính toán gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau từ khó đến dễ giúp bạn đọc ôn tập lại toàn bộ kiến thức và rèn luyện kỹ năng tính toán.

BTTN TỔNG HỢP CACBON – SILIC (Có đáp án)

Câu 1.   Câu nào đúng trong các câu sau đây?

A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.

B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C. Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.

D. Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

Câu 2.   Để xác định hàm lượng phần trăm trong một mẫu gang trắng, người ta đốt gang trong oxi dư. Sau đó, xác định hàm lượng khí CO2 tạo thành bằng cách dẫn khí qua nước vôi trong dư: lọc lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi đem cân. Với một mẫu gang khối lượng là 5g và khối lượng kết tủa thu được là 1g thì hàm lượng (%) cacbon trong mẫu gang là :

          A. 2,0                                                        B. 3,2

          C. 2,4                                                        D. 2,8

Câu 3.   Cần thêm ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch Na2CO3 0,15 M vào 25ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02 M để làm kết tủa hoàn toàn ion nhôm ?

          A. 15ml                                                     B. 10ml

          C. 30ml                                                     D. 12ml

Câu 4.   Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách :

A. Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

B. Cho SiO­2­ tác dụng với dung dịch NaOH loãng

C. Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.

D. Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl

Câu 5.   Có một hỗn hợp gồm silic và nhôm. Hỗn hợp này phản ứng được với dãy các dung dịch nào sau đây:

          A. HCl, HF                                               B. NaOH, KOH.

          C. NaCO­3, KHCO­3                                   D. BaCl2,AgNO3

Câu 6.   Loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO và 70,59% SiO2 có công thức dưới dạng các oxit là:

          A. KO.CaO.4SiO2                                              B. K2O.2CaO.6SiO2

          C. K2O.CaO.6SiO2                                   D. K2O.3CaO.8SiO2

Câu 7.   Để sản xuất 100kg loại thuỷ tinh có công thứcNa2O.CaO.6SiO2­ cần phải dùng bao nhiêu kg natri cacbonat, với hiệu suất của quá trình sản xuất là 100% :

          A. 22,17                                                    B. 27,12

          C. 25,15                                                    D. 20.92

Câu 8.   Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

          A. Na2O, NaOH, HCl.                              B. Al,HNO3 đặc, KClO3

          C. Ba(OH)2,Na2CO3,CaCO3.                    D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

Câu 9.   Silic chỉ phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

A. CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng.

B. F2, Mg, NaOH.

C. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH

D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.

Câu 10.                       Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C và O là  mc:mo = 3:8. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử là:

          A. 1:1                                                        B. 2:1

          C. 1:2                                                        D. 1:3

Câu 11.                       Hợp chất A có 42,6% C và 57,4% O về khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử chất A là:

          A. 1:1                                                        B. 1:2

          C. 2:1                                                        D. 1:3

Câu 12.                       Hợp chất B có 27,8% C và 72,2% O về khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử C và O trong phân tử chất B là:

          A. 1:1                                                        B. 1:2

          C. 2:1                                                        D. 1:3

Câu 13.                       Một chất khí có tỉ khối so với H2 là 14. Phân tử có 87,7% C về khối lượng còn lại là H. Tỉ lệ số nguyên tử C và H trong phân tử là :

          A. 1:1                                                        B. 1:2

          C. 2:3                                                        D. 2:4

Câu 15.                       Cho bột than dư vào hỗn hợp hai oxit Fe2O3 và CuO đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4g hỗn hợp kim loại và 1,68 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp hai oxit ban đầu là:

          A. 5g                                                         B. 5,1g

          C. 5,2g                                                      D. 5,3g

Câu 16.                       Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo ra sản phẩm đều là chất khí ?

          A. C và CuO                                             B. CO2 và NaOH

          C. CO và Fe2O3                                        D. C và H2O

Câu 17.                       1)Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha vài giọt quỳ tím. Dung dịch có màu nào?

          A. Xanh                                                    B. Đỏ

          C. Tím                                                       D. Không màu

2)Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì dung dịch có màu nào ?

          A. Xanh                                                    B. Đỏ

          C. Tím                                                       D. Không màu

Câu 18.                       Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây ?

          A. CuO và MnO2                                      B. CuO và MgO

          C. CuO và Fe2O3                                      D. Than hoạt tính

Câu 19.                       Hỗn hợp khí gồm 3,2g O2 và 8,8g CO2. Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp là:

          A. 12g                                                       B. 22g

          C. 32g                                                       D. 40g

Câu 20.                       Từ 1 lít hỗn hợp CO và CO2 có thể điều chế tối đa bao nhiêu lít CO2 ?

          A.1lít                                                         B. 1,5lít

          C. 0,8lít                                                     D. 2lít

Câu 21.                       Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng:

A. dung dịch Ca(OH)2                              B. dung dịch Br2

          C. dung dịch NaOH                                 D. dung dịch KNO3

Câu 22.                       Hỗn hợp A gồm sắt và oxít sắt có khối lượng 5.92g. Cho khí CO2 dư đi qua hỗn hợp A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 9g kết tủa. Khối lượng sắt trong hỗn hợp là :

          A. 4,84g                                                    B. 4,48g

          C. 4,45g                                                    D. 4,54g

Câu 23.                       Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:

          A. 1,12lít                                                   B. 2,24lít

          C. 3,36lít                                                   D.. 4,48lít

Câu 24.                       Khử hoàn toàn 4g hỗn hợp CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10g kết tủa. Khối lượng hỗn hợp Cu và Pb thu được là:

          A. 2,3g                                                      B. 2,4g

          C. 3,2g                                                      D. 2,5g

Câu 25.                       Có 4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 chỉ dùng thêm một cặp chất nào dưới đây để nhận biết ?

          A. H2O và CO2                                         B. H2O và NaOH

          C. H2O và HCl                                          D. H2O và BaCl2

Câu 26.                       Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO và Fe2O3 có tỉ lệ mol 1:1 bằng CO, phần trăm khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là:

          A. 33,33% và 66,67%                               B. 66,67% và 33,33%

          C. 40,33% và 59,67%                               D. 59,67% và 40,33%

Câu 27.                       Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp Fe2O3 và CuO thu được hỗn hợp kim loại và khí CO2. Nếu số mol CO2 tạo ra từ Fe2O3 và từ CuO có tỉ lệ là 3:2 thì % khối lượng của Fe2O3 và CuO trong hỗn hợp lần lượt là:

          A. 60% và 40%                                         B. 50% và 50%

          C. 40% và 60%                                         D. 30% và 70%

Câu 28.                       Khí CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào sau đây ?

          A. Magiê                                                   B.Cacbon

          C. Photpho                                                D. Metan

Câu 29.                       Nước đá khô là khí nào sau đây ở trạng thái rắn ?

          A. CO                                                       B. CO2

          C.SO2                                                        D. NO2

Câu 30.                       Khí CO không khử được oxit nào sau đây ở nhiệt độ cao ?

          A. CuO                                                     B.CaO

          B. PbO                                                      D. ZnO

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021