BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 15:37 18-12-2015 Mục tin: Hóa học lớp 11


Các bài tập tổng hợp có lời giải chi tiết sẽ là tài liệu quan trọng giúp các em ôn tập lý thuyết cũng nhưng có thêm những cách giải bài tập hay.

    BTTN TỔNG HỢP HIDROCACBON NO

      (Có lời giải chi tiết)

Câu 1: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.                                      B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.                                  D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14 ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H9Cl ?

A. 3 đồng phân.             B. 4 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 6 đồng phân.

Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H11Cl ?

A. 6 đồng phân.             B. 7 đồng phân.                       C. 5 đồng phân.                      D. 8 đồng phân.

Câu 6:  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6.                                    B. C3H8.                                  C. C4H10.                                 D. C5H12.

Câu 7: Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ? 

A. ankan.                                                                       B. không đủ dữ kiện để xác định.           

C. ankan hoặc xicloankan.                                            D. xicloankan. 

Câu 8:  a. 2,2,3,3-tetrametylbutan có bao nhiêu nguyên tử C và H trong phân tử ?

A. 8C,16H.                                B. 8C,14H.                             

C. 6C, 12H.                               D. 8C,18H.

    b. Cho ankan có CTCT là:  (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.                                                B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.                                                D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 9:  Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

A. Phản ứng tách.          B. Phản ứng thế.                     C. Phản ứng cộng.      D. Cả A, B và C.

Câu 10: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 5.                                        D. 4.

Câu 11: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6

Câu 12: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:

A. 1-clo-2-metylbutan.                          B. 2-clo-2-metylbutan.           

C. 2-clo-3-metylbutan.                          D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 13: Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylpropan.               B. 2-metylbutan.                    

C. pentan.                                  D. 2-đimetylpropan.

Câu 14: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:

A. CH3Cl.                                  B. CH2Cl2.                              C. CHCl3.                               D. CCl4.

Câu 15: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo được một sản phẩm thế monoclo duy nhất là:

A. 1.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4.

Câu 16: khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:

A. 2,2-đimetylbutan.     B. 2-metylpentan.       C. n-hexan.                             D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 17: Khi clo hóa hỗn hợp 2 ankan, người ta chỉ thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:

A. etan và propan.                                                         B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.                                              D. neo-pentan và etan.

Câu 18: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:

A. 3,3-đimetylhecxan.                                                   C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.                                                    D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 19: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là:

        A. 3-metylpentan.                       B. 2,3-đimetylbutan.  

       C. 2-metylpropan.                        D. butan.

Câu 20: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết σ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:               

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 2.                                        D. 5.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021