Bài tập đốt cháy andehit

Cập nhật lúc: 17:01 26-02-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết chia sẻ với bạn đọc những chú ý quan trọng để giải các bài tập đốt cháy andehit một cách chính xác và nhanh nhất.

BÀI TẬP ĐỐT CHÁY ANDEHIT

Cũng giống như các hợp chất hữu cơ khác, anđehit dễ dàng tham gia vào phản ứng cháy khi được đốt nóng cùng oxi tạo ra sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O:

CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

Một số chú ý khi giải bài tập về phản ứng đốt cháy anđehit:

- Đốt cháy anđehit bất kì không bao giờ thu được số mol H2O > số mol CO2.

- Nếu đốt cháy một anđehit mạch hở có k liên kết pi (gồm cả liên kết pi ở nhóm chức và gốc hidrocacbon) trong phân tử thì nCO2 - nH2O = (k - 1).nanđehit.

- Dựa vào mối quan hệ số mol giữa các sản phẩm cháy với số mol anđehit tham gia phản ứng có thể xác định được loại anđehit tham gia phản ứng. Một số trường hợp thường gặp là:

     + Nếu nCO2 = nH2O: anđehit thuộc loại no, đơn chức, mạch hở:

CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O hoặc CnH2nO → nCO2 + nH2O

     + Nếu nCO2 - nH2O = nanđehit: anđehit thuộc loại no, 2 chức, mạch hở (CnH2n-2O2) hoặc anđehit không no, mạch hở, 1 liên kết đôi C=C (CnH2n-2O):

CnH2n-2O2 → nCO2 + (n - 1)H2O

CnH2n-2O → nCO2 + (n - 1)H2O

     + Ngoài ra, nhiều bài toán vẫn được giải một cách đơn giản dựa vào các định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng, công thức tính số nguyên tử C và H tương tự như với các chất hữu cơ khác.

VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1. Hỗn hợp Y gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp. Đốt 2,62g hỗn hợp Y tạo 2,912 lit CO2 (đktc) và 2,34g H2O. Nếu cho 1,31g Y. Tác dụng với AgNO3 dư (NH3) được m(g) Ag kết tủa.

a-2 anđehit thuộc loại: 

A. chưa no 2 chức có liên kết p ở mạch C         

B. no đơn chức

C. no 2 chức                                                       

D. chưa no đơn chức 1 liên kết p          

b- Công thức 2 anđehit là:

A. HCHO và C2H4O                         B. C3H4O và C4H6O                  

C. C2H4O và C3H6O                          D. C3H6O và C4H8O   

c- Khối lượng m (g) của Ag là:

A. 5,4               B. 10,8                   C. 1,08                   D. 2,16                        

Hướng dẫn

a. Đáp án B     

Giải     = 0,13 mol

                = 0,13 mol

Vì nên 2 anđehit thuộc loại no đơn chức

b. Đáp án C

Đặt công thức là CnH2nO

Ta có CnH2nO  Þ  nCO2

      Þ (14n+16)/2,62 = n/0,13   Þ  n =2,6.

c. Đáp án A

 nAg = 2.nY = 2. 1,31/(14. 2,6+16) = 0,05  mol

                    Þ m = 0,05. 108 = 5,4 (g). Vậy chọn A

Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là

    A. CH3COCH3.                                      B. O=CH-CH=O.  

    C. CH2=CH-CH2-OH.                            D. C2H5CHO.

Hướng dẫn

nCO2 = nH2O = 0,197. X tác dụng với Cu(OH)2,t0 " andehit no đơn chức

Đáp án D

Ví dụ 3.  Hai hợp chất hữu cơ X và Y là đồng đẳng kế tiếp, đều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X, Y lần lượt là 53,33% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là

    A. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO

    B. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO

    C. HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO

    D. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3

Hướng dẫn

 Thử: loại B( khác dãy đđ), loại D(không tác dụng với Na). Các chất trên đều có CT chung CnH2nO2

 

Đáp án C

Ví dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là

     A. HOOC-CH=CH-COOH                    B. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO

     C. HO-CH2-CH2-CH2-CHO                             D. HO-CH2-CH=CH-CHO

 Hướng dẫn

nCO2 = 4 => số nguyên tử C trong X = 4

X  tác dụng với Na => X chứa nhóm -OH hoặc nhóm -COOH;

X có phản ứng tráng Ag => X chứa nhóm -CH=O;

X cộng Br2 (1:1) có => trong phân tử có 1 liên kết C=C

CTCT là HO-CH2-CH=CH-CH=O

Đáp án D

Ví dụ 5. Hỗn hợp M gồm anđêhit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrôcacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Hiđrôcacbon Y là

          A. CH4                           B. C2H2                C. C3H6                D. C2H4

Hướng dẫn

Phân tích sản phẩm cháy:

anđêhit X (no, đơn chức, mạch hở): CnH2nO ; mặt khác ta có:

 

Þ Y là anken hoặc xicloankan.

(CnH2n : anken (n ³ 2 ) hoặc xicloankan (n ³ 3) )

Mặt khác  . Nên X là HCHO và Y là C3H6

Ví dụ 6. Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X t/d với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là

    A. anđehit fomic.                                           

    B. anđehit no, mạch hở, hai chức.

    C. anđehit axetic.

    D. anđehit không no, mạch hở, hai chức.

Hướng dẫn

Andehit đốt cháy có n CO2 = n H2O → andehit no, đơn

nAg tạo ra / n andehit = 0,04/0,01 = 4 → HCHO.

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021