BTTN tổng hợp axit cacboxylic - andehit - xeton (có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 17:00 03-03-2016 Mục tin: Hóa học lớp 11


Bài viết tổng hợp bài tập lý thuyết và bài tập tính toán về axit cacboxylic và andehit xeton có lời giải chi tiết từng câu giúp bạn đọc phát hiện những sai lầm và rút ra được nhiều phương pháp giải bài tập hay.

BTTN TỔNG HỢP ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

 

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là

A. n > 0, a  0, m  1.                                                 B. n  0, a  0, m  1.         

C. n > 0, a > 0,  m > 1.                                                  D. n  0, a > 0,  m  1.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?

            A. 2.                            B. 3.                                        C. 4.                            D. 5.

Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?

            A. 1.                            B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?

            A. 6.                            B. 7.                                        C. 8.                            D. 9.

Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?

A. 1.                               B. 2.                                        C. 3.                            D. 4.

Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là

A. C8H12O4.                   B. C4H6O.                               C. C12H18O6.               D. C4H6O2.     

Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là

A. 2.                               B. 4.                                        C. 1.                            D. 3.

Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là

A. isobutyranđehit.        B. anđehit isobutyric.              C. 2-metyl propanal.   D. A, B, C đều đúng.

Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là

A. HCHO.                     B. CH3CHO.                           C. C2H5CHO.             D. C3H7CHO.

Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và 6,97. Chỉ ra phát biểu sai   

            A. A là anđehit hai chức.        B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.

            C. A là anđehit no.                  D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.

Câu 11: Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng  bằng khối lượng 1 lít CO2. A là

A. anđehit fomic.                       B. anđehit axetic.        C. anđehit acrylic.       D. anđehit benzoic.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2 và t mol H2O. Biết p = q - t. Mặt khác 1 mol X tráng gương được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

A. đơn chức, no, mạch hở.                                            C. hai chức chưa no (1 nối đôi C=C).

B. hai chức, no, mạch hở.                                              D. nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C).

Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A là

A. anđehit no, mạch hở.            B. anđehit chưa no.     C. anđehit thơm.                     D. anđehit no, mạch vòng.

Câu 14: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là

A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.                               B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.

C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.                 D. anđehit no 2 chức, mạch hở.

Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

A. no, hai chức.                                                             B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.

C. no, đơn chức.                                                D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.

Câu 16: Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH

     a. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO ở điều kiện thích hợp là

A. 2.                               B. 3.                                        C. 4.                            D. 5.

     b. Số chất phản ứng được với CH3CH2CHO ở điều kiện thích hợp là

A. 4.                               B. 2.                                        C. 3.                            D. 5.

Câu 17: CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ

A. CH3COOCH=CH2B. C2H2.                                  C. C2H5OH.                D. Tất cả đều đúng.

Câu 18: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?

A. CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4).                      B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).

C. CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (to).                        D. CH3CH2OH + CuO (t0).

Câu 19: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là

A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.                              B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

C. C2H5OH, C2H4, C2H2.                                              D. CH3COOH, C2H2, C2H4.

Câu 20: Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác định là                  

A. n > 0, a  0, m  1.                                                 B. n  0, a  0, m  1.         

C. n > 0, a > 0, m > 1.                                                   D. n  0, a > 0, m  1.          

Câu 21: A là axit no hở, công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng

A. y = 2x-z +2.              B. y = 2x + z-2.                       C. y = 2x.                    D. y = 2x-z.

Câu 22: A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng

A. y = 2x.                      B. y = 2x + 2-z.                       C. y = 2x-z.                 D. y = 2x + z-2.

Câu 23: Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n  2).                                        B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n  2).                                            D. CnH2n+1COOH ( n  1).

Câu 24: Axit cacboxylic A có công thức đơn giản nhất là C3H4O3. A có công thức phân tử là

A. C3H4O3.                    B. C6H8O6.                              C. C18H24O18.              D. C12H16O12.

Câu 25: CTĐGN của một axit hữu cơ X là CHO. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. CTCT của X là

A. CH3COOH.              B. CH2=CHCOOH.                C. HOOCCH=CHCOOH.     D.Kết quả khác.

Câu 26: Một axit no A có CTĐGN là C2H3O2. CTPT của axit A là

A. C6H9O6.                    B. C2H3O2.                              C. C4H6O4.                  D. C8H12O8.

Câu 27: C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là

A. 4.                               B. 3.                                        C. 5.                            D. tất cả đều sai.

Câu 28: Axit cacboxylic đơn chức mạch hở phân nhánh (A) có % O (theo khối lượng) là 37,2. Chỉ ra phát biểu sai

A. A làm mất màu dung dịch brom.                  B. A là nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu cơ.

C. A có đồng phân hình học.                             D. A có hai liên  trong phân tử.      

Câu 29: Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần 100ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là

A. HOOCCH2CH2COOH.                                           B. HOOCCH(CH3)CH2COOH.

C. HOOCCH2COOH.                                                  D. HOOCCOOH.

Câu 30: Hợp chất CH3CH(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.                                    B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.

C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.                                 D. tên gọi khác                        

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021