20 bài tập trắc nghiệm về phản ứng đốt cháy este ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 17:26 21-06-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Phản ứng đốt cháy este là một trong những tính chất hóa học quan trọng của este. Hãy vận dụng các kiến thức các em đã học được để giải các bài tập này nhé!

20 Bài tập trắc nghiệm về phản ứng đốt cháy este

Câu 1: Đốt cháy 2,58g một este đơn chức thu được 2,688 lít CO2 đktc và 1,62g H2O. Công thức phân tử của este đó là:    

A. C4H8O2                          B. C4H6O2                                         C. C3H6O2                          D. C5H8O2

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este đơn chức (E) thu được 6,16g CO2 và 2,52g H2O. (E) là:

        A. HCOOCH3                           B. CH3COOCH3                              C. CH3COOC2H5              D. HCOOC2H5

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O.Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là:

               A.C3H6O2                           B.C4H8O2                                C.C5H10O2                                    D.C2H4O2      

Câu 4:Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức no, đồng phân. Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ rồi đốt cháy thu được 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Công thức phân tử 2 este là …

               A.C4H8O2.                          B.C5H10O2.                              C.C3H6O2                                     D.C3H8O2.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây:

               A.CH3COOCH3                B. HCOOCH3                         C.CH3COOC2H5                          D. HCOOC2H5

Câu 6:Đốt cháy 2,2 gam chất hữu cơ A được 4,4g CO2và 1,8g nước.

a/ Công thức đơn giản của A là:          

A. C2H4O2.                         B. C3H6O.                                 C. C2H6O.                                    D. C2H4O.

b/ Nếu A là một este đơn chức thì số đồng phân của A là:

 A. 1.                                   B. 2.                                             C. 3.                                            D. 4

 c/ Đun nóng 8,8g A với dung dịch NaOH cho đến khi kết thúc phản ứng thì được 9,6g muối. CTCT của A là:

A. HCOOC3H7.            B. CH3COOC2H3.            C. HCOOC2H3.                 D. C2H5COOCH3.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam chất hữu cơ A gồm C, H, O thì thu được 1,344 lit CO2 (đktc) và 0,9 gam H2O. Công thức nào dưới đây có thể là công thức đúng .

               A.(COOC2H5)2                                   B.CH3COOH                          C.CH3COOCH3                          D.HOOC-C6H4-COOH

Câu 8:Đốt cháy hoàn toàn 3,7g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y ta thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7g H2O. X và Y có công thức cấu tạo là:

               A.CH2=CHCOOCH3 và HCOOCH2CH=CH2              B.CH3COOCH3 và HCOOC2H5

               C.CH2=CHCOOC2H5 và C2H5COOCH=CH2              D. Kết quả khác.

Câu 9:Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24lít khí CO2 (đktc) và 1,8g H2O. Y có công thức cấu tạo nào sau đây?

               A.HCOOCH3                    B.CH3COOCH3                     C.CH2=CHCOOCH3           D. A, B, C đều sai

Câu 10:Đốt cháy x gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2 . Đốt y gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho x gam C2H5OH tác dụng với y gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được z gam este. Hỏi z bằng bao nhiêu?

               A. 7,8g                                B. 6,8g                                     C. 4,4g                                          D. 8,8g

Câu 11: Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy a mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9g H2O .Giá trị của a là bao nhiêu trong các số cho dưới đây?

               A. 1 mol                             B. 2 mol                                   C. 3 mol                                        D. 0,5

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol CO2 và 0,3 mol H2O. Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây:

               A.CH3COOCH3                B. HCOOCH3                         C.CH3COOC2H5                          D. HCOOC2H5

Câu 13:Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40g kết tủa. X có công thức phân tử là:

               A.HCOOC2H5                   B.CH3COOCH3                     C.HCOOCH3                               D. Không xác định được.

Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức ta thu được 1,8g H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X ta thu được hỗn hợp Y gồm một ancol và axit. Nếu đốt cháy 1/2 hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 2,24lít                                           B. 3,36lít                                     C. 1,12lít                                    D. 4,48lít

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư thấy khối lượng bình tăng thêm 6,21g, sau đó cho qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34,5g kết tủa.   Các este nói trên thuộc loại:

           A. No đơn chức                    B. Không no đơn chức             C. No đa chức            D. Không no đa chức.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 3,6g H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là:

               A. 2,24 lít                           B. 3,36 lít                            C. 1,12 lít                            D. 4,48 lít

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol este X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 0,9 g H2O. Khi thủy phân 0,1 mol X bằng dd KOH thì thu được 0,2 mol ancol etylic và 0,1 mol muối. CTCT của X là

      A. CH3COOC2H5.               B. HCOOC2H5.             C. (COOC2H5)2                   D. CH2(COOC2H5)2.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 1,1 g hợp chất hữu cơ X thu được 2,2 g CO2 và 0,9 g H2O. Cho 4,4 g X tác dụng vừa đủ với 50 ml dd NaOH 1M thì tạo 4,8 g muối. CTCT của X là

      A. C2H5COOCH3.               B. CH3COOC2H5.               C. HCOOC3H7.                   D. C3H7COOH.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,11g một este thu được 0,22g CO2 và 0,09g H2O. CTPT của ancol và axit tạo thành este là                         A. CH4O và C2H4O.    B. C2H6O và C2H4O2.         C. C2H6O và CH2O2.                    D. C2H6O và C3H6O2.

Câu 20: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có CTPT là

      A. C4H8O2.                           B. C3H6O2.                           C. CH2O2.                             D. C2H4O2.

 Các bạn có thể xem lại bài viết về Phản ứng đốt cháy este tại đây!

Mọi góp ý và thắc mắc xin vui lòng để lại ở phần Bình luận. Chúc các bạn học vui với Tuyensinh247.com!

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021