50 Bài tập trắc nghiệm phản ứng thủy phân este ( có đáp án)

Cập nhật lúc: 13:59 24-06-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Phản ứng thủy phân este là một trong những tính chất hóa học quan trọng của este, các bài tập về phản ứng thủy phân este cũng thường xuyên gặp trong các đề thi ĐH-CĐ. Bộ đề 50 BTTN tính toán sẽ giúp các em củng cố lí thuyết về tính chất hóa học của este và rèn luyện kĩ năng làm bài tập tính toán. Chúc các em học vui :)


50 BTTN VỀ PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE

( có đáp án)

Câu 1: Chất hữu cơ (A) mạch thẳng, có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo đúng của (A) là:

        A. HCOOC3H7          B. C2H5COOCH3              C. C3H7COOH               D. CH3COOC2H5

Câu 2: Xà phòng hoá 7,4g este CH3COOCH3 bằng ddNaOH. Khối lượng NaOH đã dùng là:

        A. 4,0g                         B. 8,0g                                C. 16,0g                              D. 32,0g              

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn 1 mol este (X) (chỉ chứa chức este) cần vừa đủ 100 g dung dịch NaOH 12% thu được 20,4g muối của axit hữu cơ và 9,2 g ancol. CTPT của axit tạo nên este (biết ancol hoặc axit là đơn chức) là: Câu I.4

        A. HCOOH B. CH3COOH                    C. C2H3COOH                  D. C2H5COOH

Câu 4:Làm bay hơi 5,98 gam hỗn hợp 2 este của axit axetic và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp của ancol metylic. Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc). Công thức cấu tạo của 2 este đó là:

A.HCOOC2H5 và HCOOC3H7                                                                             B.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

C.CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7                               D.CH3COOC3H7 và CH3COOC4H9

Câu 5: Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm ta được ancol etylic mà khối lượng ancol bằng 62% khối lương phân tử este. Công thức este có thể là công thức nào dưới đây?

A.HCOOCH3                    B.HCOOC2H5                        C.CH3COOC2H5          D.C2H5COOC2­H5

Câu 6 (CĐ 2007): Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là:

A.Etyl propionat               B.Metyl propionat                 C.isopropyl axetat                      D.etyl axetat

Câu 7 (ĐH khối B 2007): X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dd NaOH dư, thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.HCOOCH2CH2CH3        B.HCOOCH(CH3)2                  C.C2H5COOCH3                                                  D.CH3COOC2H5

Câu 8: (ĐH khối B 2007):Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 ( đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y là:

A.C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2                           B.HCOOC2H5 và CH3COOCH3

C.C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3                             D.HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2 

Câu 9: (ĐH khối A 2007): Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

 A.8,56 gam                    B.3,28 gam                                  C.10,4 gam                                   D.8,2 gam        

Câu 10:Cho 13,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3 g muối . Xác định E:

 A.HCOOCH3                B.CH3-COOC2H5                                                C.HCOOC2H5                       D.CH3COOCH3

Câu 11:Để xà phòng hoá hoàn toàn 2,22g hỗn hợp 2 este đồng phân X và Y cần dùng hết 30ml dung dịch KOH 1M. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau và đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X, Y là:

A.CH3COOCH3  và HCOOC2H5                      B.C2H5COOCH3  và CH3COOC2H5  

C.C3H7COOCH3  và CH3COOC3H7                               D. Kết quả khác.

Câu 12 Để xà phòng hoá 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Este có công thức phân tử là:

A.C3H6O2                           B.C5H10O2                               C.C4H8O2                                     D. C6H12O2

Câu 13:X là hỗn hợp 2 este đồng phân được tạo thành từ một ancol đơn chức, mạch cacbon không phân nhánh với axit đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức phân tử của X là:

A.C3H6O2                           B.C4H8O2                                C.C5H10O2                                    D.C6H12O2 

Câu 14: Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu được 1,4g muối. Tỉ khối của M so với khí CO2 là 2. M có công thức cấu tạo nào sau đây?

A.C2H5COOCH3              B.CH3COOC2H5                    C.HCOOC3H7                             D. CH3COOC2H5

Câu 15 Đun 5,8 gam X ( n-CmH2m +1COOC2H5) với 100 ml dung dịch KOH 0,5 M thì phản ứng vừa đủ. Tên X là:

A.Etyl isobutirat               B.Etyl n-butirat                 C.Etyl propionat                              D.Etyl axetat

 

Mọi góp ý và thắc mắc xin vui lòng để lại ở phần Bình luận.

Chúc các em học vui với hoahoc247.com:)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021