30 Bài tập phản ứng este hóa và điều chế este (có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 10:50 09-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


30 câu hỏi lý thuyết và bài tập về phản ứng este hóa, điều chế este có lời giải chi tiết giúp bạn đọc hệ thống lại kiến thức thật hiệu quả.

 BÀI TẬP PHẢN ỨNG ESTE HÓA VÀ ĐIỀU CHẾ ESTE

(Có lời giải chi tiết)

 Câu 1: Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat ?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric.

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc.

Câu 2:  Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là

A.  CH2=CH-COOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. CH3COOCH2CH3.

D. HCOOCH2CH3.

Câu 3:  Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào ?

A. CH3COOH + C6H5OH (xt, to).

B. CH3OH + C6H5COOH (xt, to).

C. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, to).

D. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, to).

Câu 4: Cho phản ứng este hóa :  RCOOH   + R’OH  ↔  R-COO-R’ + H2O

Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận  người ta thường :

A. Dùng H2SO4 đặc để hút nước và làm xúc tác.

B. Chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

C. Tăng nồng độ của axit hoặc ancol.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5:  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol luôn là este

B. Vinyl axetat không phải là sản phẩm của phản ứng este hóa

C. Phản ứng cộng axit axetic với axetilen thu được este

D. Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch

Câu 6:  Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol cùng axit axetic và axit propionic, (xúc tác H2SO4 đặc) thì sốTrieste tối đa thu được là:

A. 5            B. 4             C. 6            D. 7

Câu 7:  Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ

A. CH3OH, CH3COOH.

B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH.

C. C2H5COOH, C2H5OH.

D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH.

Câu 8: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este

A. là chất lỏng dễ bay hơi.

B. có mùi thơm, an toàn với người.

C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng.

D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Câu 9:  Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat . Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:

A. 5            B. 3             C. 2            D. 4

Câu 10:  Hỗn hợp X gồm 1 ancol no, đơn chức và 1 axit no, đơn chức mạch hở.Chia X thành 2 phần bằng nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa.

- Phần 2 được este hoá hoàn toàn vừa đủ thu được 1 este, đốt cháy este này thu được khối lượng H2O là:

A. 1,8g                 B. 3,6g                 C. 5,4g                 D. 7,2g

Câu 11: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là

A. 26,4 gam.                            B. 27,4 gam.

C. 28,4 gam.                            D. 30,4 gam.

Câu 12:  X là hỗn hợp gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 21,2 gam X tác dụng với 23 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất este hóa đều đạt 80%). Giá trị m là

A. 40,48 gam.

B. 23,4 gam.

C. 48,8 gam

D. 25,92 gam.

Câu 13:  Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân cân bằng thì được 5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 55%                 B. 62,5%.             C. 75%.                D. 80%.

Câu 14:  Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là

A. 10,12 gam.                B. 6,48 gam.                  C. 8,1 gam.          D. 16,2 gam.

Câu 15: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

A. 0,342.              B. 2,925               C. 2,412.              D. 0,456.

Câu 16:  Cho 0,3 mol axit X đơn chức trộn với 0,25 mol ancol etylic đem thực hiện phản ứng este hóa thu được thu được 18 gam este. Tách lấy lượng ancol và axit dư cho tác dụng với Na thấy thoát ra 2,128 lít H2. Vậy công thức của axit và hiệu suất phản ứng este hóa là

A. CH3COOH, H% = 68%.

B. CH2=CH-COOH, H%= 78%

C. CH2=CH-COOH, H% = 72%.

D. CH3COOH, H% = 72%.

Câu 17:  Oxi hoá anđehit OHCCH2CH2CHO trong điều kiện thích hợp thu được hợp chất hữu cơ X. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol X và 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được 2 este Z và Q (MZ< MQ) với tỷ lệ khối lượng mZ : mQ = 1,808. Biết chỉ có 72% ancol chuyển thành este. Số mol Z và Q lần lượt là

A. 0,36 và 0,18.    

B. 0,48 và 0,12.        

C. 0,24 và 0,24. 

D. 0,12 và 0,24.

Câu 18:  Khối lượng axit metacrylic và ancol metylic lần lượt cần lấy để điều chế được 100 kg poli(metylmetacrylat) là bao nhiêu ? (Cho biết hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 80%)

A. 86 kg và 32 kg.

B. 107,5 kg và 40 kg.

C. 68,8 kg và 25,6 kg.

D. 75 kg và 30 kg

Câu 19: Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

          + Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.

          + Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra. Các thể tích khí đo ở đktc.

          + Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

A. 8,80 gam

B. 5,20 gam

C. 10,56 gam              

D. 5,28 gam

Câu 20:  Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol  axit cacboxylic đơn chức X cần đủ 3,5 mol O2. Trộn 7,4 gam X với lượng đủ ancol no Y (biết tỉ khối hơi của Y so với O2 nhỏ hơn 2). Đun nóng hỗn hợp với H2SO4 làm xúc tác. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,7 gam este Z  (trong Z không còn nhóm chức nào khác). Công thức cấu tạo của Z là:

A. C2H5COOCH2CH2OCOC2H5             

B. C2H3COOCH2CH2OCOC2H3

C. CH3COOCH2CH2OCOCH3                                         

D. HCOOCH2CH2OCOH

Câu 21:  Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylenglicol với m gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ đem dùng là:

A. HCOOH, CH3COOH           

B. CH3COOH, CH3CH2COOH

C. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH

D. C3H7COOH, C4H9COOH

Câu 22: Hỗn hợp E gồm 3 este có số mol bằng nhau, đa chức của axit oxalic và hai rượu đơn chức, no, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa hoàn toàn 4,8 gam hỗn hợp E bằng dung dịch xút vừa đủ thì thấy đã dùng hết 19,48 ml dung dịch NaOH 11% (có khối lượng riêng 1,12 g/ml). Công thức của hai rượu tạo nên hỗn hợp E là:

A. CH3OH, C2H5OH

B. C4H9OH, C5H11OH

C. C2H5OH, C3H7OH    

D. C5H11OH, C6H13OH

Câu 23:  Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2  (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4  đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

A. 22,80               B. 34,20               C. 27,36               D. 18,24

Câu 24:  Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A. 4,08.                B. 6,12.                C. 8,16.                D. 2,04

Câu 25:  Hỗn hợp A gồm 1 axit no đơn chức và một axit không no đơn chức có một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon. Khi cho a gam A tác dụng hết với CaCO3 thoát ra 1,12 lít CO2 (đktc). Hỗn hợp B gồm CH3OH và C2H5OH khi cho 7,8 gam B tác dụng hết Na thoát ra 2,24 lít H2 (đktc). Nếu trộn a gam A với 3,9 gam B rồi đun nóng có H2SO4 đặc xúc tác thì thu được m gam este (hiệu suất h%). Giá trị m theo a, h là

A. (a +2,1)h%.            B. (a + 7,8) h%.            

C. (a + 3,9) h%.   D. (a + 6)h%.

Câu 26:  Cho 4 mol axit axetic tác dụng với hỗn hợp chứa 0,5 mol glixerol và 1 mol etilenglicol (xúc tác H2SO4). Tính khối lượng sản phẩm thu được ngoài nước biết rằng có 50% axit và 80% mỗi ancol phản ứng.

A. 312 g               B. 156,7 g            C. 170,4 g            D. 176,5 g

Câu 27:  Cho biết hằng số cân bằng của phản ứng este hoá: CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5  + H2O    có  K = 4

Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và ancol tác dụng với nhau thì khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì % ancol và axit đã bị este hoá là

A. 50%.                B. 66,7%.             C. 33,3%.             D. 65%.

Câu 28:  Biết rằng phản ứng este hoá

           CH3COOH  +  C2H5OH ---> CH3COOCH5  +  H2O   có hằng số cân bằng K = 4,

Tính % ancol etylic bị este hoá nếu bắt đầu với CC2H5OH = 1 M, CCH3COOH = 2 M.

A. 80%                 B. 68%                          C. 75%                  D. 84,5%

Câu 29:  Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4 ml H2O (lỏng). Tìm thành phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và hiệu suất của phản ứng este hoá.

A. 55,3% C2H5OH; 44,7% CH3COOH và hiệu suất 80

B. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH và hiệu suất 75%

C. 45,0% C2H5OH; 55,0% CH3COOH và hiệu suất 60%   

D. 53,5% C2H5OH; 46,5% CH3COOH và hiệu suất 80%

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021