BTTN phân biệt hợp chất hữu cơ

Cập nhật lúc: 16:00 12-11-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Các bài tập trắc nghiệm dưới đây giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức phân biệt hợp chất hữu cơ của mình một cách hiệu quả.

BTTN PHÂN BIỆT HỢP CHẤT HỮU CƠ

Câu 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol ?

     A. Dung dịch Br2.                                     B. Dung dịch HCl.  

     C. Dung dịch NaOH.                                D. Dung dịch HNO3.

Câu 2: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic, toluen, phenol, axit fomic. Để nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ?

            A. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch NaOH.                                  

            B. Dung dịch Na2CO3, nước Br2, Na.

            C. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch K2CO3.                                 

            D. Na, dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 trong NH3.

Câu 3: Chỉ dùng thêm một chất nào trong các chất dưới đây để nhận biết các chất: ancol etylic, axit axetic, glixerol, glucozơ đựng trong 4 lọ mất nhãn ?

     A. dung dịch AgNO3 trong NH3.                                        B. Quỳ tím.             

     C. CaCO3.                                                                             D. Cu(OH)2.

Câu 4 : Để loại bỏ SO2 có lẫn trong C2H4 người ta cho hỗn hợp khí qua dung dịch

A. KMnO4              B. Ca(OH)2                             C. K2CO3                    D. Br2.

Câu 5 : Để loại bỏ tạp chất C2H2, C2H4, but-1,3-đien, CH3NH2 có lẫn trong C2H6 ta cho hỗn hợp lần lượt đi qua dung dịch

A. Br2 và NaOH                                                   B. Br2 và HCl                          

C. AgNO3/NH3 và NaOH                                    D. AgNO3/NH3 và HCl

Câu 6: Khi làm khan rượu C2H5OH có lẫn một ít nước người ta dùng cách nào sau đây ?

A. Cho CaO khan vào rượu.                      B. Cho Na2SO4 khan vào rượu.

C. Cho CaCl2 khan vào rượu.                    D. Cho tác dụng một ít Na rồi đem chưng cất.

Câu 7: Hỗn hợp gồm benzen, phenol và anilin. Để lấy riêng từng chất nguyên chất cần dùng 

     A. NaOH, HCl, CO2                                  B. NaOH, HCl, Br2

     C. Na, KMnO4, HCl                                  D. CO2, HCl, Br2

Câu 8 : Để tách các chất trong hh gồm ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic cần dùng các dd

     A. NaHCO3, HCl và NaOH                      B. NaHSO3, HCl và NaOH

     C. AgNO3/NH3; NaOH và HCl                 D. NaHSO4, NaOH và HCl

Câu 9 : Để tách riêng lấy từng chất từ hỗn hợp gồm benzen, anilin, phenol, ta có thể dùng thêm các dung dịch

A.  HCl và NaOH              B. Br2 và HCl              C. NaOH và Br2         D. CO2 và HCl

Câu 10 Để tách riêng từng chất benzen (ts =800C) và axit axetic (ts =1180C) nên dùng phương pháp nào sau đây ?

A. Chưng cất                                                       B. Chiết                       

C. Kết tinh                                                          D. Chưng cất phân đoạn

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021