Đề kiểm tra 1 tiết chương III (2 đề)

Cập nhật lúc: 14:10 22-07-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


2 đề kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận có đáp án đi kèm sẽ giúp các bạn học sinh luyện tập và củng cố kiến thức cũng như cách trình bày bài tập tự luận

 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

ĐỀ 01

I/Trắc nghiệm (4đ ): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Quá trình thổi khí CO2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là:

A.NaHCO3, Na2CO3                                             B.Na2CO3, NaHCO3

C.Na2CO3                                                             D.Không đủ dữ liệu để xác định

 Câu 2:Cho giấy quì tím vào dung dịch đựng nước, sục khí CO2 vào . Đun nóng bình một thời gian. Màu của quì tím:

A. Không đổi màu                                                                

B. Chuyển sang màu đỏ.

C.Chuyển sang màu đỏ, sau đó lại chuyển sang màu tím    

D.Chuyển sang màu xanh.

Câu 3: Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách:

A.Đun SiO2 với NaOH nóng chảy

B.Cho SiO2 tác dụng với dung dịch NaOH loãng

C.Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3

D.Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl

Câu 4 : Khi cho HCl đặc dư tác dụng với cùng số mol các chất sau, chất nào cho lượng Cl2 lớn nhất?

A. KMnO4                     B. MnO2                        C. KClO3                       D. KClO

Câu 5: Vì sao người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi?

A.Nước đá khô có khả năng hút ẩm

B. Nước đá khô có khả năng thăng hoa

C. Nước đá khô có khả năng khử trùng

D. Nước đá khô có khả năng dễ hóa lỏng

Câu 6: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần:

    A. Na, Mg, Al, K           B. K, Na, Mg, Al          C. Al, K, Mg,Na.       D. Mg, K, Al,Na

Câu 7: Khi cho nước tác dụng với oxit axit không tạo thành axit, thì oxit đó có thể là :

     A. SiO2                  B. CO2                      C. SO2                                D. NO2

Câu 8: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của chất sát trùng. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do:

A. Clo độc nên có tính sát trùng

B. Clo có tính oxi hoá mạnh

C. Clo tác dụng với nước tạo HClO chất này có tính oxi hoá mạnh

D. Một nguyên nhân khác

II/Tư luận ( 6đ )

Câu 1 :(2đ) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

      C -> CO -> CO2 -> K2CO3 -> KHCO3

Câu 2 :( 1đ ): Có 4 khí đựng trong 4 lọ riêng biệt là : Cl2, HCl, CO2 và O2. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. Viết phương trình hoá học minh hoạ.         

Câu 3 :(3đ ) Nung 40g CuO với C dư. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được dẫn vào bình đựng 100ml dung dịch NaOH nồng độ a M, sau phản ứng thu được dung dịch A. Dung dịch A có khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M.

a)Viết phương trình hóa học xảy ra

b) Giá trị của a là bao nhiêu?

c) Xác định thành phần % các muối thu được sau phản ứng

 

                                                                ĐÁP ÁN ĐỀ 01

I/ Trắc nghiệm (3đ) : Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

Câu

1

2

3

4

5

   6

   7

8

Đáp án

B

C

A

C

B

   B

   A

C

II/Tự luận :

Câu 1: Viết đúng mỗi PTHH được 0,5 đ.

 1/ CO2 +  C     2CO

 2/ 2CO + O2       2CO2

 3/ CO2   +  2KOH    ->   K2CO3   + H2O

 4/ K2CO3 + CO2 + H2O -> 2KHCO3

Câu 2:

-Dùng quì tím ẩm:                                                                                      (0,25đ)

   + Cl2 làm quì tím ẩm chuyển sang màu đỏ sau đó bị mất màu.               (0,25đ)

   + HCl làm quì tím ẩm chuyển sang màu đỏ.                                  (0,25đ)

   + CO2 làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ sau đó chuyển sang màu tím.      (0,25đ)

   + Còn lại là O2

Câu 3:

a)

2CuO + C  2Cu + CO2                  (1)

nCuO = 40/80 = 0,5 mol

Theo pthh (1) ta có nCO2 = ½.nCuO = ½.0,5 = 0,25 mol                                  

Do dung dịch có khả năng tác dụng được với dung dịch KOH nên trong dung dịch A chắc chắn phải có NaHCO3

2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + K2CO3 + 2H2O                   (2)                        (0,25đ)

CO2 +NaOH → NaHCO3                                                        (3)                        (0,25đ)

Nếu chỉ tạo thành NaHCO3 theo pthh (2) và (3) ta có:

nCO2 = nNaHCO3 = nKOH = 0,1  0,25=>Trong dung dịch A còn có Na2CO3   (0,25đ)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O                                  (4)                        (0,25đ)

b)

Theo pt (3): nCO2(3) = nNaHCO3 = 0,1 mol                                                      (0,25đ)

=> nCO2(4) = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol                                                              (0,25đ)

Theo pt (3) và (4): nNaOH = 0,1 + 2.0,15 = 0,4 mol                                               (0,25đ)

=>a = 0,4/0,1 = 4M                                                                                    (0,25đ)

c)

Sau phản ứng dung dịch thu được gồm: Na2CO3, K2CO3

nNa2CO3(2) = ½.nKOH = ½.0,1 = 0,05 mol                                                                

nNa2CO3(4) = nCO2(4) = 0,15 mol                                                                     

=>Số mol Na2CO3 sau pư: 0,05 + 0,15 = 0,2 mol                                                        

mNa2CO3 = 0,2.106 = 21,2g                                                                          (0,25đ)

nK2CO3 = ½.nNaHCO3 = ½.0,1 = 0,05 mol                                                                

mK2CO3 = 0,05.138 = 6,9g                                                                                     (0,25đ)

% mNa2CO3 = .100% = 75,44%                                                          (0,25đ)

% mK2CO3 = 100% - 75,44% = 24,56%                                                                 (0,25đ)

ĐỀ 02

I/Trắc nghiệm (3 đ ): Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Dung dịch nào không thể chứa trong bình thủy tinh:

A.HNO3                                                               B.H2SO4 đậm đặc

C.HF                                                                    D.HCl

Câu 2 :Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:

A.Theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

B. Theo chiều số electron lớp ngoài cùng tăng dần.

C.Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

D.Theo chiều từ kim loại đến phi kim.

Câu 3: Dung dịch nào sau đây không có khả năng tẩy màu ?

A. Dung dịch nước Javen.                                B. Dung dịch nước Clo

C. Dung dịch muối Ca(ClO)2                            D.Dung dịch muối KClO3

Câu 4:Trong nước Clo

A.Chỉ có HCl, Nước.                                         B.Chỉ có HClO, Nước.

C. Có HCl, Nước,Cl2, HClO                             D.Chỉ có HClO, Nước và HCl

Câu 5: Dạng nào sau đây không phải thù hình của cacbon ?

A. Khí lò cốc              B.Kim cương                C. Than chì           D. Cacbon vô định hình

Câu 6 : Sục từ từ CO2 vào nước vôi trong. Hiện tượng xảy ra là:

A.Nước vôi trong đục dần rồi trong trở lại

B.Nước vôi trong không có hiện tượng gì

C.Nước vôi trong hóa đục

D.Nước vôi trong 1 lúc rồi mới hóa đục

II/Tư luận:(7 đ)

Câu 1:(2đ) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành dãy chuyển hoá hoá học sau:

 NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3

Câu 2: (2đ) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau: Na2CO3, Na2SiO3, NaHCO3, NaCl

Câu 3: ( 3đ ) Cho m g hỗn hợp gồm K2CO3 và KHCO3 tác dụng vừa đủ với 27,375 g dung dịch HCl 20%. Sau phản ứng thu đựơc 2,24 lit khí CO2 (đktc).

 a.Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

 b.Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.

 c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch chất thu được sau phản ứng.           

                                                          ĐÁP ÁN ĐỀ 02

I/ Trắc nghiệm (3đ) : Đúng mỗi câu được 0,5 đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

C

D

C

A

A

II/Tự luận :

Câu 1:

1/ 2NaCl + 2H2O  2NaOH + Cl2 + H2

2/ 3Cl2 + H2 -> 2HCl

3/ 2HCl + Fe -> FeCl2 + H2

4/ 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3

Câu 2:

Lấy mỗi thứ một ít làm mẫu thử và đánh dấu                                  

- Cho dung dịch HCl qua các mẫu thử:

- Mẫu thử tan, có kết tủa keo trắng là Na2SiO3                                 (0,25đ)

Na2SiO3 + HCl -> NaCl + H2SiO3keo trắng                                          (0,25đ)

- Mẫu thử tan, có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3 và NaHCO3                (0,25đ)

Na2CO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2                                              (0,25đ)

NaHCO3 + HCl -> NaCl + H2O + CO2                                             (0,25đ)

- Mẫu thử tan, không có hiện tượng gì là NaCl                                 (0,25đ)

Cho dung dịch Ba(HCO3)2 qua 2 mẫu thử Na2CO3 và NaHCO3:               

- Mẫu thử tan, xuất hiện kết tủa trắng là Na2CO3                             (0,25đ)

Na2CO3 + Ba(HCO3)2 -> NaHCO3 + BaCO3                                    (0,25đ)

- Mẫu thử tan, không có hiện tượng gì là NaHCO3                                    

Câu 3 :

mHCl = 27,375.20% = 5,475g

nHCl = 5,475/36,5 = 0,15 mol                                                                      (0,25đ)

nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol                                                                         (0,25đ)

Goi x, y lần lượt là số mol của K2CO3 và KHCO3.

a/ PTHH:

   K2CO3 +    2HCl              ->         2KCl     +   H2O    +   CO2                  (0,25đ)

   x mol          2x mol                      2x mol                        x mol

   KHCO3 +    HCl              ->         KCl     +   H2O    +   CO2           (0,25đ)

   ymol          ymol                       ymol                        ymol

b/ Ta có hệ phương trình:

              2x + y = 0,15                              x= 0,05

              x + y = 0,1                                 y= 0,05                             (0,5đ)

 

mKHCO3 = 0,05.100 = 5g                                                           (0,25đ)

mK2CO3 = 0,05.138 = 6,9g                                                                  (0,25đ)

c/

mKCl = 0,15.74,5 =11,75g                                                                  (0,25đ)

mCO2 = 0,1.44 = 4,4g                                                                         (0,25đ)

Khối lương dd sau PƯ:

6,9 + 5+27,375 – 4,4 = 34,875 g                                                      (0,25đ)

C% =  = 32,04%                                                               (0,25đ)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021