Sự oxi hóa - phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Cập nhật lúc: 15:20 19-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 8


Hầu hết các đơn chất kim loại, phi kim và hợp chất đều tác dụng với oxi. Vậy quá trình mà oxi tác dụng với các chất gọi là gì? Thuộc loại phản ứng hóa học nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết cho bạn đọc.

SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP.

ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Sự oxi hóa

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

VD:          2Cu + O2 → 2CuO

2Mg + O2 → 2MgO

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

2H2 + O2 → 2H2O

2. Phản ứng hóa hợp

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu

VD:          4P + O2 → P2O5

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

3. Ứng dụng của oxi

a) Sự hô hấp:

- Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật.

- Những phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… thở bằng oxi đựng trong các bình đặc biệt.

b) Oxi rất cần thiết cho sự đốt nhiên liệu.

- Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo nhiệt độ cao hơn trong kk

- Trong công nghiệp sx gang thép, người ta thổi khí oxi để tạo ra nhiệt độ cao, nâng hiệu suất và chất lượng gang thép.

- Chế tạo mìn phá đá

 

- Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa

II. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Dùng từ hoặc cụm từ hoàn thành các câu sau:

a. Sự tác dụng của oxi với một chất là……..

b. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có……….được tạo thành từ hai hay nhiều chất khí ban đầu.

c. Khí…………..cần cho……………………..con người, động vật và cần để đốt cháy………….trong đời sống sản xuất.

Bài 2. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? Vì sao?

a. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

b. 2FeO + C → 2Fe + CO2

c. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

d. CaCO3 → CaO + CO2

e. 4N + 5O2 → 2N2O5

f. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Bài 3. Lập phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg; kẽm Zn; sắt Fe; nhôm Al. Biết rằng công thức hóa học của chất được tạo thành tương ứng là: MgS; ZnS; FeS; Al2S3

Bài 4. Cân bằng các phản ứng hóa học sau. Và cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp

1. Al +  HCl   →  AlCl3   +   H

2. KClO3    →    KCl   +   O2

3. Al  +   O2   →  Al2O3

4.   NO   +   O2   →  NO2
5.   NO2   +  O2   +  H2O  → HNO3
6.   SO2   +   O2   →   SO3
7.  N2O5   +  H2O  →  HNO3
8.   C2H2   +   O2   →   CO2   +    H2O

9.   C4H10   +   O2    →   CO2    +   H2O
10.   C2H2    +    Br2    →  C2H2Br4
11.  CaO   +   CO2   →   CaCO3
12.  CaO  +   H2O   →  Ca(OH)2
13.   Fe    +     O2    →        Fe3O4

14. FeClx   +   Cl2  →  FeCl3

15. Na2O + HCl → NaCl + H2O

LỜI GIẢI

Bài 1.

a. sự oxi hóa

b. 1 chất mới (1 sản phẩm)

c. oxi; hô hấp; nhiên liệu.

Bài 2.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng: a, c, e, d.

Vì chỉ có duy nhất 1 chất được tạo thành sau phản ứng.

Bài 3.

Phương trình hóa học là:

S + Mg → MgS

S + Zn → ZnS

S + Fe → FeS

3S + 2Al → Al2S3

Bài 4. Hệ số cân bằng của các phương trình là:

1. 2Al +  6HCl   →  2AlCl3   +   3H

2. 2KClO3    →    2KCl   +   3O2

3. 4Al  +   3O2   →  2Al2O3

4.   2NO   +   O2   →  2NO2
5.   4NO2   +  O2   +  2H2O  → 4HNO3
6.   2SO2   +   O2   →   2SO3
7.  N2O5   +  H2O  →  2HNO3
8.   2C2H2   +   5O2   →   4CO2   +    2H2O

9.   2C4H10   +   13O2    →   8CO2    +   10H2O
10.   C2H2    +    2Br2    →  C2H2Br4
11.  CaO   +   CO2   →   CaCO3
12.  CaO  +   H2O   →  Ca(OH)2
13.   3Fe    +     2O2    →        Fe3O4

14. 4FeClx   +  (6 – 2x) Cl2  →  4FeCl3

15. Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

Các phản ứng là phản ứng hóa hợp là phản ứng : 3; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 12; 13; 14

1) Sù h« hÊp: Oxi cÇn thiÕt cho sù h« hÊp cña ng­êi vµ ®éng, thùc vËt.

- Nh÷ng phi c«ng, thî lÆn, thî ch÷a ch¸y… thë b»ng oxi ®ùng trong c¸c b×nh ®Æc biÖt.

2) Oxi rÊt cÇn thiÕt cho sù ®èt nhiªn liÖu.

- C¸c nhiªn liÖu ch¸y trong oxi t¹o nhiÖt ®é cao h¬n trong kk

- Trong c«ng nghiÖp sx gang thÐp, ng­êi ta thæi khÝ oxi ®Ó t¹o ra nhiÖt ®é cao, n©ng hiÖu suÊt vµ chÊt l­îng gang thÐp.

- ChÕ t¹o m×n ph¸ ®¸

- Oxi láng dïng ®Ó ®èt nhiªn liÖu trong tªn löa

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021