40 câu lý thuyết polime nâng cao

Cập nhật lúc: 15:10 29-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài viết tổng hợp các câu hỏi lý thuyết về polime khó và dễ nhầm trong các đề thi thử và đề thi đại học của các năm giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức tránh mất điểm ở những câu hỏi này.

Lý thuyết trọng tâm về Polime - Nâng Cao

Câu 1.      Điều chế nhựa phenol-fomanđehit (1), các chất đầu và chất trung gian trong quá trình điều chế là: metan (2), benzen (3), anđehit fomic (4), phenol (5), benzyl clorua (6), natri phenolat (7), axetilen (8), etilen (9), phenyl clorua (10). Các chất thích hợp cho sơ đồ đó là

A.(2), (8), (9), (3), (5), (6),(1)

B.(2), (8), (4), (3), (10), (7), (5),(1)

C.(2), (3), (4), (5), (6), (7),(1)

D.(3), (5), (7), (9), (6), (2), (4),(1)

Câu 2.Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A.nhựa bakelit.                                  B.PVC

C.PE                                                  D.amilopectin

Câu 3.Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A.(2), (3), (6)                                     B.(2), (5), (6)

C.(1), (4), (5)                                     D.(1), (2), (5)

Câu 4.Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

A.(1), (2) và (3)                                  B.(1), (2) và (5)

C.(1), (3) và (5)                                  D.(3), (4) và (5)

Câu 5.Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit. Số polime có mạch không phân nhánh là

A.1                             B.2                              C.3                              D.4

Câu 6.Polime nào có cấu tạo mạng không gian:

A.Nhựa bakelit.                                             B.Poliisopren.

C.Polietilen.                                                   D.Cao su Buna-S.

Câu 7.Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

A.PE                                                              B.amilopectin

C.PVC                                                           D.nhựa bakelit.

Câu 8.Từ xenlulozơ để điều chế cao su buna, số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là bao nhiêu?

A.3                 B.4                  C.5                  D.6

Câu 9.Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là

A.3                 B.4                  C.5                              D.6

Câu 10.Cho các chất: ancol etylic (I); vinyl axetat (II); isopren (III); lưu huỳnh (IV); 2-phenyletan-1-ol (V). Từ hai chất nào dưới đây có thể điều chế được cao su Buna-S bằng 3 phản ứng?

A.(I) và (IV).                                     B.(II) và (III).

C.(III) và (IV).                                  D.(I) và (V).

Câu 11.Cho dãy biến hóa sau: Xenlulozơ ---> X ---> Y ---> Z ---> cao su buna X, Y, Z lần lượt là những chất nào dưới đây?

A.C6H12O6 (glucozơ), C2H5OH, CH2=CH–CH=CH2.

B.CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

C.C6H12O6 (glucozơ), CH3COOH, HCOOH.

D.CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

Câu 12.Khi giặt quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm thì nên làm theo cách nào dưới đây?

A.Giặt bằng xà phòng có độ kiềm cao, nước lạnh

B.Giặt bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước lạnh.

C.Giặt bằng xà phòng có độ kiềm cao, nước nóng.

D.Giặt bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước nóng.

Câu 13.Có các mệnh đề sau:

(1) Sự lưu hóa cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn liên kết đôi.

(2) Có thể thay thế S bằng C để tăng độ cứng của cao su lưu hóa.

(3) Trong sự lưu hóa cao su, lượng S dùng càng cao thì cao su càng kém đàn hồi và càng cứng. Mệnh đề sai là

A.chỉ có 1.                             B.chỉ có 2.

C.chỉ có 3.                             D.1 và 2.

Câu 14.Khi đun phenol với fomanđehit (có axit làm xúc tác) tạo thành nhựa phenol-fomanđehit có ứng dụng rộng rãi. Polime tạo thành có cấu trúc mạch

A.phân nhánh.

B.không phân nhánh.

C.không gian ba chiều.

D.hỗn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu tạo không gian ba chiều.

Câu 15.Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là những dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước tạo thành sản phẩm có thể trùng hợp tạo ra polime, không tác dụng với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là

A.1                             B.2                              C.3                              D.4

Câu 16.Cho sơ đồ phản ứng sau:
                              X → Y → Z T → poli(vinyl axetat)
X là chất nào dưới đây ?

A.C2H5OH.                             B.CH ≡ CH.

C.CH3COOH.                                    D.CH3CHO.

Câu 17.Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

A.5.                B.4                  C.6.                             D.7.

Câu 18.Cho các polime : PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

A.PE, PVC, cao su lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B.PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ.

C.PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin.

D.PE, PVC, cao su buna, amilozơ, xenlulozơ.

Câu 19.Cho các chất sau: butan (1), etin (2), metan (3), etilen (4), vinyl clorua (5), nhựa PVC (6). Sơ đồ chuyển hoá nào sau đây có thể dùng để điều chế poli(vinyl clorua) ?

A.(1) → (4) → (5) → (6).

B.(1) → (3) → (2) → (5) → (6).

C.(1) → (2) → (4) →(5) → (6).

D.Cả A và B.

Câu 20.Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A.Nhựa bakelit.                                                         B.Amilopectin của tinh bột.

C.Poli(vinyl clorua).                                                  D.Cao su lưu hóa.

Câu 21.Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, nhựa rezit, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là

A.PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá.

B.PE, PVC, polibutađien, nhựa rezit, poliisopren, xenlulozơ.

C.PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.

D.PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ.

Câu 22.Cho sơ đồ phản ứng:

Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây ?

A.Tơ capron và cao su buna.

B.Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren.

C.Tơ olon và cao su buna-N.

D.Tơ nitron và cao su buna-S.

Câu 23.Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.Tơ visco là tơ tổng hợp.

B.Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

C.Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

D.Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

 

Câu 24.Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

B.Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

C.Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

D.Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

Câu 25.Phát biểu nào sau đây là sai?

A.Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên.

B.Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.

C.Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D.Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.

Câu 26.Câu nào sau đây là đúng?

A.Chất dẻo là những polime có tính đàn hồi.

B.Những vật liệu có tính dẻo đều là chất dẻo.

C.Chất dẻo là những polime có tính dẻo.

D.Chất dẻo là những polime có khối lượng phân tử rất lớn.

Câu 27.Polime nào sau đây có thể tham gia phản ứng cộng ?

A.Tơ visco.                                        B.Tơ clorin.

C.Tơ lapsan.                                      D.Tơ enang.

Câu 28.Polistiren không tham gia được phản ứng nào sau đây?

A.Tác dụng với Cl2/to.

B.Tác dụng với axit HCl.

C.Đepolime hóa.

D.Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe.

Câu 29.Cho sơ đồ phản ứng: Xenlulozơ
T là chất nào dưới đây?

A.CH3COOCH3.                                            B.C2H5COOC2H5.

C.C2H5COOCH3.                                           D.CH3COOC2H5.

Câu 30.Sơ đồ nào sau đây không thể thực hiện được trong thực tế?

A.Metan → axetilen → vinylaxetilen → buta-1,3-đien → cao su buna.

B.Metan → axetilen → etilen → ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su buna.

C.Metan → axetilen → vinyl clorua → vinyl ancol → poli(vinyl ancol).

D.Metan → axetilen → vinyl clorua → poli(vinyl clorua) → poli(vinyl ancol).

Câu 31.Khẳng định nào dưới đây là đúng nhất?

A.Polime là hợp chất có phân tử khối cao.

B.Polime là hợp chất có phân tử khối không xác định.

C.Polime là sản phẩm duy nhất của quá trình trùng hợp hoặc trùng ngưng.

D.Polime là hợp chất hóa học có phân tử khối cao gồm n mắt xích cơ bản tạo thành.

Câu 32.Chọn phát biểu sai:

A.Hệ số trùng hợp là số lượng đơn vị mắt xích cơ bản trong phân tử polime, khó có thể xác định một cách chính xác.

B.Do có phân tử khối lớn nên nhiều polime không tan hoặc khó tan trong dung môi thường.

C.Thủy tinh hữu cơ là polime có dạng mạch không phân nhánh.

D.Polime có dạng mạng lưới không gian là dạng polime chịu nhiệt kém nhất.

Câu 33.Khẳng định nào sau đây là sai?

A.Polime không bay hơi được.

B.Polime không có nhiệt độ nóng chảy nhất định.

C.Thủy tinh hữu cơ là vật liệu trong suốt, giòn và kém bền.

D.Đa số polime không tan trong các dung môi thông thường.

Câu 34.Chỉ ra phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao.

B.Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt.

C.Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein.

D.Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit.

Câu 35.Phát biểu nào sau đây đúng?

A.Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu.

B.Tơ nhân tạo được điều chế từ những polime tổng hợp như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, ...

C.Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên.

D.Tơ poliamit, tơ tằm đều là loại tơ tổng hợp.

Câu 36.Phát biểu nào dưới đây không hoàn toàn đúng?

A.Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.

B.Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp.

C.Trùng hợp buta-1,3-đien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất.

D.Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa) là phản ứng một chiều.

Câu 37.Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).

B.Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.

C.Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.

D.Tơ visco là tơ tổng hợp.

Câu 38.Trong các phản ứng sau, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime ?

A.Cao su + lưu huỳnh cao su lưu hóa.

B.Poliamit + H2O amino axit.

C.Polisaccarit + H2O monosaccarit.

D.Poli(vinyl axetat) + H2O poli(vinyl ancol) + axit axetic.

Câu 39.Cho hợp chất X có cấu tạo CH3COOCH=CH2. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng ?

A.X là este không no, đơn chức mạch hở có CTTQ dạng CnH2n–2O2 (n ≥ 3).

B.X có thể điều chế được từ ancol và axit tương ứng.

C.Xà phòng hoá X cho sản phẩm là muối và anđehit.

D.Trùng hợp X cho poli(vinyl axetat) dùng làm chất dẻo.

Câu 40.Cho sơ đồ phản ứng: CH4 → X → Y → Z → T → Cao su buna

Biết khi trùng hợp Y cũng thu được polime. Z là:

A.C2H4.                     B.C2H5OH.                             C.C4H4.                                   D.C2H2.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021