Bài tập tính hiệu suất, hệ số mắt xích trong polime

Cập nhật lúc: 15:20 29-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


Tổng hợp bài tập tính hiệu suất, hệ số mắt xích polime thường gặp được giải chi tiết giúp bạn đọc củng cố lại phương pháp giải dạng bài tập này thật kỹ.

Bài tập hiệu suất và tính hệ số mắt xích trong polime

Câu 1: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là

A. 113 và 152.                        B. 121 và 114.

C. 121 và 152.                        D. 113 và 114.

Câu 2: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)           

A. 2,55                        B. 2,8                                      C. 2,52                        D. 3,6

Câu 3: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là

A. 12.000                    B. 13.000                    C. 15.000                    D. 17.000

Câu 4: Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là

A. 80% ; 22,4 gam.                                         B. 90% ; 25,2 gam

C. 20% ; 25,2 gam.                                         D. 10%; 28 gam.

Câu 5: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1,3 – đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

A. 1 : 1.                                   B. 1 : 2.                                   C. 2:3                                      D. 1:3

Câu 6: Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là

A. PE                          B. PP                           C. PVC                       D. Teflon.

Câu 7: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

A. 453                         B. 382                         C. 328                         D. 479

Câu 8: Một loại cao su chứa 2% S. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích izopren thì có một cầu nối ddiissunfua –S-S-?

A. 46                           B. 64                           C. 80                           D. 40

Câu 9: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy, trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử clo ?

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 10: Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là:

A. 1:3                          B. 1:2                          C. 2:3                          D. 3:5

Câu 11: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

A. 4                             B. 6                             C. 5                             D. 3

Câu 12: Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau: (trong ngoặc là hiệu suất phản ứng của mỗi phương trình)

Gỗ -> (35%)  glucôzơ -> (80%) ancol etylic -> (60%) Butađien-1,3 -> (100%) Cao su Buna.

Tính lượng gỗ cần thiết để sản xuất được 1 tấn cao su, giảsử trong gỗ chứa 50% xenlulozơ?

A. 35,714 tấn.                                     B. 17,857 tấn.     

C. 8,929 tấn.                                       D. 18,365 tấn.

Câu 13: Đốt cháy 1V hidrocacbon Y cần 6V khí oxi và tạo ra 4V khí CO2. Từ hidrocacbon Y trên tạo ra được bao nhiêu polime trùng hợp? 

A. 2                             B. 3                             C. 4                             D. 5

Câu 14: Từ 15kg metyl metacrylat có thể điều chế được bao nhiêu gam thuỷ tinh hữu cơ có hiệu suất 90%?

A. 13500n (kg)                                    B. 13500 g

C. 150n (kg)                                        D. 13,5 (kg)

Câu 15: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 1. X là polime nào dưới đây ?

A. Polipropilen                                                B. Tinh bột

C. Polivinyl clorua (PVC)                               D. Polistiren (PS)

Câu 16: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom 0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn thấy dư 0,04 mol Br2. Khối lượng polime sinh ra là

A. 4,16 gam.                                                   B. 5,20 gam.         

C. 1,02 gam.                                                   D. 2,08 gam.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4,4g                                                   B. Tăng 6,2g

C. Giảm 3,8g                                                  D. Giảm 5,6g

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là   

A. 9                             B. 18                           C. 36                           D. 54

Câu 19: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:    

Metan -> (hs 15%)  Axetilen -> (hs 95%)  Vinyl clorua -> (hs 90%) PVC

Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)?

A. 5589m3                                           B. 5883m3.

C. 2941m3.                                          D. 5880m3.

Câu 20: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là         

A. 1:2                          B. 1:1                          C. 2:1                          D. 3:1

Câu 21: Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H (). Cứ 0,34 g X phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. Biết X phản ứng với H2 dư được isopentan và khi trùng hợp X được polime có tính đàn hồi. CTCT của X là

A. CH2=C=C(CH3)2.                                                  B. HC≡C–CH(CH3)2.

C. CH2=C(CH3)–CH=CH2.                                        D. CH2=CH–CH=CH2.

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:  Đáp án : C

Tơ nilon – 6,6 có công thức phân tử [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n , M 1mắt xích = 226 Số lượng mắt xích là : 27346/226 = 121  Tơ capron : [-NH-(CH2)5-CO-]n có M của 1 mắt xích là : 113  -->số mắt xích là : 17176/113 = 152

=>  Đáp án C

Câu 2: Đáp án : C

Bảo toàn C => phản ứng tỉ lệ 1:1

Khối lượng PE thu được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

=>  Đáp án C 

Câu 3: Đáp án : C

Hệ số polime hóa là : 420000 : 28 = 15000

=>  Đáp án C

Câu 4:   Đáp án : B

nBr = 0,1 mol nên etilen dư 0,1 mol => hiệu suất 90%.

=>  Đáp án B

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021