50 Bài tập thủy phân este (hay và khó)

Cập nhật lúc: 10:40 09-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


50 bài tập thủy phân este với đầy đủ các dạng bài được giải chi tiết giúp bạn đọc ôn tập kỹ các bài toán thủy phân este.

 BÀI TOÁN THỦY PHÂN ESTE

Câu 1. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là

A.12,3 gam.                            B.16,4 gam.

C.4,1 gam.                              D.8,2 gam.

Câu 2.Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là

A.C2H5COOC2H5.                                      B.C2H5COOCH3.

C.HCOOC2H5.                                            D.CH3COOC2H5.

Câu 3.Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A.16,4.                          B.19,2.                           C.9,6.                             D.8,2.

Câu 4.Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A.10,2.                          B.15,0         .                  C.12,3                            D.8,2.

Câu 5.Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A.C2H5COOCH3.

B.C2H3COOC2H5.

C.C2H5COOC2H5.

D.CH3COOC2H5.

Câu 6.Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là

A.etyl axetat.

B.Metyl axetat.

C.metyl propionat.

D.propyl fomat.

Câu 7.Thuỷ phân hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A.400 ml.            B.300 ml.

C.150 ml.            D.200 ml.

Câu 8.Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là

A.200 ml.                      B.500 ml.

C.400 ml                       D.600 ml.

Câu 9.Đun nóng 8,8 gam etyl axetat với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A.3,28 gam.                            B.8,56 gam.

C.8,2 gam.                    D.10,4 gam.

Câu 10.Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A.Etyl fomat.                         B.Etyl axetat.

C.Etyl propionat.                   D.Propyl axetat.

Câu 11.Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là

A.HCOOC2H3.              B.CH3COOCH3.

C.HCOOC2H5.              D.CH3COOC2H5.

Câu 12.Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A.etyl fomat.                          B.etyl propionat.

C.etyl axetat.                          D.propyl axetat.

Câu 13.Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:

A.C3H6O2.                     B.C4H10O2.

C.C5H10O2.                    D.C6H12O2.

Câu 14.Cho 2,96 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với 20 ml dung dịch NaOH 2M thu được 2 chất Z và T. Đốt cháy m gam T thu được 0,44 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Chất X là:

A.CH3COOCH3.                     B.HCOOC2H5.

C.CH3COOC2H5.                    D.C2H5COOCH3.

Câu 15.Thuỷ phân hoàn toàn 4,4 gam este no đơn chức E bằng dung dịch NaOH vừa đủ sau phản ứng thu được 4,1 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam E thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Chất E là:

A.CH3COOCH3.                     B.CH3COOC2H5.

C.CH3COOC3H7.                    D.C2H5COOCH3.

Câu 16.Cho 6,16 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết dung dịch NaOH thu được 5,74 gam muối và 3,22 gam ancol Y. Tên gọi của X là:

A.etyl fomat.                          B.vinyl fomat.

C.etyl axetat.                          D.vinyl axetat.

Câu 17.Cho 3,33 gam este đơn chức X phản ứng vừa hết với dung dịch KOH thu được muối và 2,07 gam ancol Y. Đốt cháy Y cần vừa đủ 3,024 lít oxi (đktc) thu được lượng CO2 có khối lượng nhiều hơn H2O là 1,53 gam. Tên gọi của X là:

A.etyl fomat.                          B.vinyl fomat.

C.etenyl metanoat.                 D.vinyl axetat.

Câu 18.Thể tích hơi của 3 gam chất X (chứa C, H, O) bằng thể tích của 1,6 gam O2 (cùng điều kiện). Cho 3 gam X tác dụng với NaOH vừa đủ cô cạn dung dịch thu được 3,4 gam chất rắn. CTCT của X là:

A.HCOOCH3.               B.HCOOC2H5.

C.CH3COOC2H5.          D.C2H5COOCH3.

Câu 19.Khi cho 3,96 gam một este đơn chức X phản ứng với 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 3,69 gam muối và 2,07 gam ancol Y. Tên của X là

A.etyl axetat.                          B.etenyl metanoat.

C.vinyl fomat.                        D.metyl metanoat.

Câu 20.Cho 4,4 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là:

A.propyl axetat.                     B.propyl fomat.

C.etyl axetat.                          D.metyl propionat.

Câu 21.Tỉ khối hơi của este X so với CO2 là 2. Khi thuỷ phân X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ Y, Z. Đốt cháy Y, Z cùng số mol thì thu được cùng thể tích CO2 ở cùng điều kiện. Tên gọi của X là:

A.etyl propionat.          B.metyl axetat.

C.metyl fomat.              D.etyl axetat.

Câu 22.Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là

A.HCOOC3H7.              B.CH3COOC2H5.

C.HCOOC3H5.              D.C2H5COOCH3.

Câu 23.Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:

A.62,4 gam.                            B.59,3 gam.                             C.82,45 gam.                            D.68,4 gam.

Câu 24.Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một este thì cần vừa đúng 80 gam dung dịch NaOH 30% sau phản ứng thu được 54,8 gam muối của hai axit cacboxilic đơn chức. Hai axit đó là:

A.C2H5COOH và C3H7COOH.                            B.HCOOH và C2H5COOH.

C.CH3COOH và C3H7COOH.                             D.CH3COOH và C2H3COOH.

Câu 25.Este X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 0,1 mol X với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,4 gam chất rắn khan. Công thức của este là

A.CH3COO-CH2-CH=CH2.                       B.CH2=CH-COOC2H5.

C.CH2=C(CH3)-COOCH3.                         D.HCOOCH=C(CH3)2.

Câu 26.Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A.etyl axetat.                                   B.etyl fomat.

C.propyl axetat.                               D.etyl propionat.

Câu 27.Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là

A.H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3.

B.CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3.

C.C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3.

D.C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3.

Câu 28.X là este đơn chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người ta dùng 34,1 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,1 g/ml; lượng NaOH này dư 25% so với lượng cần dùng cho phản ứng). Tên gọi của X là:

A.metyl propionat.                          B.propyl fomat.

C.etyl axetat.                                   D.etyl propionat.

Câu 29.Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y là phản ứng duy nhất. Chất X là

A.axit fomic.                          B.etyl axetat.

C.axit axetic.                          D.ancol etylic.

Câu 30.Cho 1 gam este X có công thức HCOOCH2CH3 tác dụng với nước (xúc tác axit). Sau một thời gian, để trung hòa lượng axit hữu cơ bằng dung dịch NaOH 0,1M thấy cần đúng 45 ml. Tỉ lệ % este chưa bị thủy phân là

A.33,3%              B.50%                            C.60%                           D.66,7%

Câu 31.Hỗn hợp X gồm etyl axetat và n-propyl axetat. Đun nóng hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối và 8,76 gam hỗn hợp rượu Y. Vậy % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp X là :

A.56,85%.           B.45,47%.            C.39,8%.              D.34,1%.

Câu 32.Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hợp chất hữu cơ đơn chức X, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. X có khả năng tham gia phản ứng với NaOH. Số đồng phân của X là:

A.3.                     B.4.                      C.5.                      D.6.

Câu 33.Xà phòng hoá hoàn toàn 0,3 mol mọt este X (chỉ chứa C, H, O) bằng một dung dịch có chứa 20 gam NaOH thu được một ancol và 28,4 chất rắn khan sau khi làm khô dung dịch. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Tên gọi của X là:

A.metyl axetat.                       B.etyl fomat.

C.vinyl fomat.                        D.vinyl axetat.

Câu 34.Este X đơn chức tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử là C3H5O2Na và ancol Y1. Oxi hóa Y1 bằng CuO nung nóng thu được anđehit Y2. Y2 tác dụng với AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được số mol Ag gấp 4 lần số mol Y2. Vậy tên gọi của X là

A.etyl propionat.                    B.metyl propionat.

C.metyl axetat.                       D.propyl propionat.

Câu 35.Hỗn hợp gồm các este, đơn chức, no có công thức phân tử C4H8O2 và C5H10O2 khi thủy phân trong môi trường kiềm thì thu được tối đa 6 ancol khác nhau và một muối duy nhất. Vậy muối đó là:

A.CH3COONa.                       B.HCOONa.

C.C3H7COONa.                      D.C2H5COONa.

Câu 36.Có 2 hợp chất hữu cơ (X), (Y) chứa các nguyên tố C, H, O, khối lượng phân tử đều bằng 74. Biết (X) tác dụng được với Na; cả (X), (Y) đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy X, Y có thể là:

A.CH3COOCH3 và HOC2H4CHO.

B.C4H9OH và HCOOC2H5.

C.OHC-COOH và C2H5COOH.

D.OHC-COOH và HCOOC2H5.

Câu 37.Có hai este là đồng phân của nhau và đều do các axit mạch hở no một lần và rượu mạch hở no một lần tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12 gam NaOH nguyên chất. Các muối sinh ra sau khi xà phòng hóa được sấy đến khan và cân được 21,8 gam (giả thiết là hiệu suất phản ứng đạt 100%). Cho biết công thức cấu tạo của hai este?

A.CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3.

B.HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C.C3H7COOCH3 và CH3COOC3H7.

D.HCOOC2H5 và CH3COOC2H5.

Câu 38.Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:

A.CH3COOC2H5.                             B.C2H5COOCH3.

C.CH2=CHCOOCH3.                       D.CH3COOCH=CH2.

Câu 39.Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là

A.CH3COOC2H5 và HCOOC3H7.

B.C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.

C.HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.

D.C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

Câu 40.Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH đã phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là

A.14,5.                          B.17,5.                           C.15,5.                           D.16,5.

Câu 41.X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A.HCOOCH2CH2CH3.                     B.HCOOCH(CH3)2.

C.C2H5COOCH3.                             D.CH3COOC2H5.

Câu 42.Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

A.etyl axetat.                                   B.metyl propionat.

C.isopropyl axetat.                          D.etyl propionat.

Câu 43.Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được chất hữu cơ Y có công thức là C5H8O2Br2. Đun nóng Y trong NaOH dư thu được glixerol, NaBr và muối cacboxylat của axit Z. Vậy công thức cấu tạo của X là:

A.HCOOCH(CH3)-CH=CH2.                               B.CH3-COOCH=CH-CH3.

C.CH2=CH-COOCH2CH3.                                  D.CH3COOCH2-CH=CH2.

Câu 44.Z là este tạo bởi ancol metylic và axit cacboxylic Y đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,6 mol Z trong 300 ml dung dịch KOH 2,5M đun nóng, được dung dịch E. Cô cạn dung dịch E được chất rắn khan F. Đốt cháy hoàn toàn F bằng oxi dư, thu được 45,36 lít khí CO2 (đktc), 28,35 gam H2O và m gam K2CO3. Công thức cấu tạo của Y và giá trị của m là:

A.CH3CH(CH3)COOH ; m = 51,75.

B.CH2=C(CH3)COOH ; m = 51,75.

C.CH3CH(CH3)COOH ; m = 41,40.

D.CH2=C(CH3)COOH ; m = 41,40.

Câu 45.Để xà phòng hoá hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y cần 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 muối khan Z duy nhất. Công thức cấu tạo và % khối lượng của 2 este trong hỗn hợp đầu là:

A.CH3COOCH3 66,67% và CH3COOC2H5 33,33%.

B.HCOOCH3 61,85% và HCOOC2H5 38,15%.

C.CH3COOCH3 61,85% và CH3COOC2H5 38,15%.

D.HCOOCH3 66,67% và HCOOC2H5 33,33%.

Câu 46.Chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Cho 12,9 gam X vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 16,1 gam chất rắn khan. Công thức của X là:

A.CH2=CH-COO-CH3.                    B.H-COO-CH2-CH=CH2.

C.CH3-COO-CH=CH2.                    D.CH2=C(CH3)-COOH.

Câu 47.Cho 10,9 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 0,5M thu được 12,3 gam muối của axit hữu cơ và 0,05 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,2M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.CH3COOC2H5.                                       B.(CH3COO)3C3H5.

C.C3H5(COOCH3)3.                                   D.(HCOO)3C3H5.

Câu 48.Thực hiện phản ứng xà phòng hoá giữa 0,1 mol một este đơn chức X với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,8 gam ancol và dung dịch chứa 12,2 gam chất tan. Este X có tên gọi là:

A.vinyl fomat.                                  B.benzyl benzoat.

C.isoamyl axetat.                                      D.isopropyl axetat.

Câu 49.Este E được điều chế từ axit đơn chức, mạch hở X và ancol đơn chức, mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam E, thu được 5,376 lít CO2 và 3,456 gam H2O. Mặt khác, khi cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 17,5 gam chất rắn khan. Công thức của Y là

A.CH3CH2OH.                                 B.CH3CH2CH2OH.

C.CH≡C-CH2OH.                                      D.CH2=CHCH2OH.

Câu 50.X là este tạo từ axit đơn chức và ancol đa chức. X không tác dụng với Na. Thủy phân hoàn toàn a gam X cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 6% thu được 10,2 gam muối và 4,6 gam ancol. Công thức của X là

A.(CH3COO)2C3H6.                          B.(HCOO)3C3H5.

C.(C2H3COO)3C3H5.                        D.(HCOO)2C2H4.

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021