BTTN lí thuyết polime

Cập nhật lúc: 15:30 23-09-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Cùng ôn tập lí thuyết về polime qua các bài tập trắc nghiệm.

BTTN LÝ THUYẾT POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

 

Câu 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

            A. Polietilen    B. Polisaccarit     C. Xenlulozơ           D. Policaproamit(nilon-6).

Câu 2. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

            A. Polivinylclorua       B. Polistiren    C. Xenlulozơ     D. Policaproamit(nilon-6).

Câu 3. Monome nào sau đây dùng để điều chế polime etylen-terephtalat?

            A. Etylen và terephtalat                                  B. Axit terephtalat và etylenglicol

            C. Etylenglicol và axit axetic                          D. Axit terephtalat và etylen.

Câu 4. Polime trùng hợp bị nhiệt phân hay quang phân ở nhiệt độ thích hợp thành các đoạn nhỏ và cuối cùng thành monome ban đầu, gọi là phản ứng:

                A. trùng hợp   B. đồng trùng hợp       C. giải trùng hợp         D. polime hóa

Câu 5. Polime nào sau đây có mạch phân nhánh?

             A. Polivinylclorua      B. Amilopectin   C. Polietilen D. Polimetylmetacrylat

Câu 6. Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng với hiđro?

             A. Polipropen                         B. Cao su buna            C. Polivinylclorua       D. nilon-6,6

Câu 7. Polime nào cho phản ứng thủy phân trong dung dịch bazơ?

             A. PE             B. Cao su isopren        C. Thủy tinh hữu cơ    Polivinylaxetat

Câu 8. Đặc điểm cấu tạo nào của monome tham gia phản ứng trùng ngưng?

            A. Phải có nhóm –OH                       

B. phải có nhóm –NH2

C. phải có liên kết bội có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau

           D. phải có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng phản ứng để tạo được liên kết với nhau

Câu 9. Tìm phát biểu sai?

            A. Tơ tằm là tơ thiên nhiên    

            B. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất sứ từ sợi xenlulozơ

            C. Tơ nilon -6,6 là tơ tổng hợp

            D. Tơ hóa học gồm 2 loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp

Câu 10. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

           A. Cao su là những polime có tính đàn hồi

           B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime

           C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp

           D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên

Câu 11. Polime nào có tính cách điện tốt, bền được dùng làm ống che nước, vải che mưa vật liệu điện…

            A. Cao su thiên nhiên                                                 B. Thủy tinh hữu cơ     

          C. polivinylclorua                                                        D. polietilen

Câu 12. Một đoạn mạch của polime X có cấu tạo như sau:

    -CO-C6H4-COO-CH2-CH2-OOC-C6H4-COO-CH2-CH2-O-. Polime X được tổng hợp từ

            A. C6H5-COO-CH=CH2                         

            B. p-HO-C6H5-COOH và HO-CH2-CH2-OH

            C. p-HO-C6H5OH và HOOC-COOH 

            D. p-HOOC-C6H5-COOH và HO-CH2-CH2-OH

Câu 13. Cho các chất sau: HOCH2-CH2OH, H2N(CH2)5COOH, HOOC(CH2)4COOH,

       p-HOOC-C6H5-COOH, p-HO-C6H5-OH, p-O2N-C6H5-NO2. Số chất có khả năng trùng ngưng là:     

        A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6

Câu 14. Tơ enăng là sản phẩm được điều chế từ monome nào sau đây:

        A. Axit aminoenantoic    B. Hexametylenđiamin    C. Caprolactam      D. Vinylclorua

Câu 15. Trùng hợp monome Caprolactam thu được tơ nào sau đây ?

        A. Tơ enăng        B. Tơ visco      C. Tơ capron               D. Tơ nilon-6,6

Câu 16. Từ xenlulozơ không thể chế tạo ra loại tơ nào sau đây?

        A. Tơ visco         B. Tơ nilon-6,6            C. Tơ axetat                D. Tơ đồng-amoniac

Câu 17. Loại tơ nào thường dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét?

         A. Tơ capron   B. Tơ lapsan         C. Tơ nilon-6,6            D. Tơ nitron

Câu 18. Tơ sợi axetat đc sản xuất từ chất:

            A. Visco         B. Sợi amiacat đồng      C. Axeton      D. este của xenlulozo và axit axetic.

Câu 19. nếu phân loại theo nguồn gốc thìtrong 4 polime dưới đây polime nào cùng loại polime với tơ lapsan?

            A. tơ tằm                                             B. Poli ( vinyl clorua)     

          C.xenlulozo trinitat                             D. cao su thiên nhiên

Câu 20. Dãy nào sau đây có phản ứng thủy phân trong môi trường axit:

         A. tinh bột, xenlulozo, protein, saccarozo, chấtbéo

         B. tinh bột xenlulozo, protein, polivinyl clclorua

          C. tinh bột, xenlulozo, protein, saccarozo, thủy tinh hữu cơ

          D. polietilen, tinh bột, protein, glucozo

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021