BTTN tổng hợp amin - aminoaxit - protein

Cập nhật lúc: 14:46 30-10-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Một số bài tập về chương amin- aminoaxit - protein , bao gồm cả kiến thức lý thuyết và bài tập giúp các bạn được ôn tập một cách hiệu quả.

BTTN TỔNG HỢP AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

 

Bài 1:   Anilin và phenol đều pứ với:

A.dd   HCl                               B.dd   NaOH                            C.dd   Br2                   D. dd NaCL

Bài 3:   Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

A.  anilin,  metyl amin, amoniac                                  B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

C.  anilin, aminiac, natri hidroxit                                D. metyl amin , amoniac, natri axetat.

Bài 4: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn . Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là :

A.  dd  phenolphtalein             B.dd   Br2                                C.dd   NaOH               D. Quỳ tím

Bài 5: Cho các chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic,

p –  crezol. Trong các chất trên , số chất pứ với NaOH là :

A.3                                          B.4                                           C.5.                             D.6

Bài 6:   Nhận định nào sau đây ko đúng ?

A.các amin đều có khả năng  nhận proton.                 B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3. C.Metyl amin có tính bazo mạnh  hơn anilin                             D.CT TQ của amino , mạnh hở là : CnH2n+2+2Nk

Bài 7:   dd metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?

A.dd   HCl                               B.dd   Br2/CCL4                      C.dd   FeCL3               D. HNO2

Câu 8:   Để tách riêng hh khí CH4 và CH3NH2 ta dùng :

A.HCL                                     B.  HCl,  NaOH                       C.  NaOH , HCL         D.HNO2

Bài 9:   Để phân biệt các dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO không thể dùng

A.quỳ  tím , dd Br2                                                     B.Quỳ tím , AgNO3/NH3

C.dd  Br2 , phenolphtalein                                         D. Quỳ tím, Na kim loại

Bài 10: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :

A.3                                          B.4                                           C.5                              D.6

Bài 11: Cho các chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thứ tự tăng dần tính bazo của các chất trên là :

A.(4) < (5) < (1) < (2)  < (3)                                        B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3)

C.(5) < (4) < (1) < (2)  < (3)                                        D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4)

Bài 12: Nhiệt độ sôi của C4H10 (1),   C2H5NH2 (2),  C2H5OH (3) tăng dần theo thứ tự:

A. (1) < (2)  < (3)        B. (1) < (3)  < (2)        C. (2) < ( 3)  < (1)       D. ( 2) < ( 1) < (3)

Bài 13: Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit , chỉ cân cho pứ với

A.NaOH                                  B.HCL                         C.CH3OH/HCL                       D. HCL và NaOH

Bài 14: Ứng với CT C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?

A.2                                          B.3                               C.4                                           D.5

Bài 15: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :

A.CH3NH2      B.C6H5ONa    C.H2N – CH2 – CH(NH2)  – COOH  D. H2NCH2 COOH

Bài 16: Chất X có CT là C3H7O2N . X có thể tác dụng với NaOH , HCl và làm mất màu dd Br. CT của X là:

A.CH2  = CH COONH4                                             B.CH3CH(NH2)COOH

C.H2NCH2CH2COOH                                                D.CH3CH2CH2NO2

Bài 17: dd chất nào sau đây ko làm chuyển màu quỳ tím. ?

A.H2N(CH2)2CH(NH2)COOH.                                  B.CH3CH(OH)COOH

C.H2NCH2COOH                                                       D.C6H5NH3Cl

Bài 18: Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất

A.  Chỉ  có tính axit                 B.chỉ  có tính bazo     C.Lưỡng   tính                         D.trung tính.

Bài 19: Cho các loại hợp chất : amino axit(X) , muối amoni của axit cacboxylic(Y) , amin(Z) este của amino axit(T) , dãy gồm các hợp chất đều pứ với NaOH và dd HCl là :

A.X,  Y,Z , T                          B.X,Y,T                       C.X,Y,Z                                   D.Y,Z,T 

Bài 20: Trong các chất sau chất nào có liên kết peptit?

A.alanin                B.Protein             C.Xenlulozo        D.Glucozo 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021