BTTN tổng hợp kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

Cập nhật lúc: 11:03 22-10-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Cùng ôn tập chương kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm qua các bài tập trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết và bài tập có đáp án nhé!

BTTN TỔNG HỢP

KIM LOẠI KIỀM  - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

 

Câu 1: Để điều chế kim loại natri người ta dùng phương pháp nào ?

(1) điện phân nóng chảy NaCl                                       (2) điện phân nóng chảy  NaOH

(3) điện phân dung dịch NaCl có màn ngăn                 (4) khử Na2O bằng H2 ở nhiệt độ cao.

A. (2),(3),(4)                B. (1),(2),(4)                            C. (1),(3)                                 D. (1),(2)

Câu 2:  Muối NaHCO3 có tính chất nào sau đây ?

A. Kiềm                       B. Axit                                    C. Lưỡng tính                           D. Trung tính

Câu 3:  Đưa dây Pt có tẩm NaCl vào ngọn lửa không màu thì ngọn lửa có màu gì ?

A. Đỏ                           B. Vàng                                    C.  Xanh                                  D. Tím

Câu 4: Hòa tan 4,68 gam kali vào 50 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là :

 A. 8,58%                    B. 12,32%                              C. 8,56%                                D. 12,29%

Câu 5: Dẫn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M thì dung dịch sau phản ứng có chứa:

A. Na2CO3 và NaHCO3                                              B. NaHCO3             

C. Na2CO3                                                                  D. NaOH và Na2CO3

Câu 6: Để thu được dung dịch NaOH 16% thì cần thêm bao nhiêu gam H2O vào 200 gam dung dịch NaOH 20% ?

A.  50 gam                   B. 100 gam                              C.  200 gam                             D. 250 gam

Câu 7: Cho 4,6 gam Na vào 100 gam H20, thu được m gam dung dịch  và một chất khí thoát ra. Giá trị của m là:

A.  104,6 gam              B. 80 gam                                C. 104,4 gam                          D. 79,8 gam

Câu 8:  Cho 20,7 gam cacbonat của kim loại R hóa trị I tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 22,35 gam muối. Kim loại R là:

A. Li                            B. Na                                       C. K                                       D. Ag

Câu 9:  Cho  6,08  gam hỗn hợp gồm hai hiđroxit của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tếp tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thì thu được 8,3 gam muối clorua. Công thức của hai hiđroxit là:

A. LiOH VÀ NaOH                                                      B. NaOH và KOH          

C.  KOH và RbOH                                                      D. RbOH và CsOH

Câu 10: Cho 19,18 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng với một lượng nước dư thì thu được 3,136 lít khí (đktc). Kim loại kiềm thổ đó là:

A. Mg                         B. Ca                                        C. Sr                                      D. Ba

Câu 11: Cho 21,7 gam hỗn hợp A gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng hết với HCl thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là bao nhiêu ?

A.21,1 gam                  B. 43 gam                                C. 43,6 gam                             D. 32 gam

Câu 12: Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thì được 10 gam kết tủa. Giá trị của thể tích là:

A. 2,24 lít                                                                      B.  4,48 lít                  

C.  4,48 lít hoặc 6,72 lít                                                 D. 2,24 lít hoặc 6,72 lít

Câu 13: Hòa tan 2,3 gam một hỗn hợp K và một kim loại R vào nước thì thu được 1,12 lít khí (đktc). Kim loại R là:

A. Li                            B. Na                                      C. Rb                                      D. Cs

Câu 14: Cho 1,67 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl, thu được 0,672 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

 A. Mg và Ca               B. Ca và Sr                              C. Be và Mg                            D. Sr và Ba

Câu 15: Chất nào sau đây không được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời ?

A. Ca(OH)2                 B. HCl                                    C. Na2CO3                             D. K3PO4

Câu 16: Để làm mềm một loại nước có chứa các ion : Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO42-, ta dùng chất nào sau đây ?

A. Ca(OH)2                 B. NaOH                                C. Na2CO3                             D. BaCl2

Câu 17: Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong thì hiện tượng quan sát được là:

A . nước vôi bị vẫn đục ngay                                         B. nước vôi bị đục dần sau đó trong trở lại

C. nước vôi bị đục dần                                    D. nước vôi vẫn trong

Câu 18: Các chất trong dãy nào sau đây đêu có thể làm mềm nước co tinh cứng tạm thời ?

A. Ca(OH)2, HCl, Na2CO3                                          B. NaHCO3, CaCl2, Ca(OH)2    

C. NaOH, K2CO3, K3PO4                                           D. Na3PO4, H2SO4

Câu 19: Cấu hình electron nào sau đây là của ion Al3+ ?

A.1s22s22p63s23p1                                                        B. 1s22s22p6                

C. 1s22s22p63s23p3                                                      D. 1s22s22p63s2

Câu 20: Chọn câu sai:

A. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng lập phương tâm diện

B. Nhôm là kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dễ kéo sợi và dát mỏng

C. Nhôm dẫn điện và nhiệt tốt

D. Nhôm có tính khử mạnh, mạnh hơn tính khử của Mg

Câu 21: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thì có hiện tượng nào sau đây ?

A. Dung dịch vẫn trong suốt                                         

B. Xuất hiện kết tủa keo, kết tủa tăng đến cực đại rồi tan dần đến hết

C. Xuất hiện kết tủa và kết tủa nay không tan                           

D. Xuất hiện kết tủa và có khí không mùi thoát ra

Câu 22: Cho các dung dịch sau:  NaOH, H2SO4(loang), MgCl2, AlCl3,  Fe(NO3)3. Nhôm có thể phản ứng được với bao nhiêu dung dịch ?

A. 5                             B. 4                                         C. 3                                         D. 2

Câu 23: Trộn 10 ml AlCl3 1M với 35 ml KOH 1M. Sau phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu được là:

A. 1,23 gam                 B. 0,78 gam                             C. 0,91 gam                             D. 0,39 gam

Câu 24: Cho các chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH)3. Số chất thể hiện tính chất lưỡng tính là:

A. 4                             B. 3                                         C. 2                                        D. 1

Câu 25: Cho 15,6 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với một lượng dư dung dịch KOH .Khi phản ứng kết thúc, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng của Al trong hỗn hợp là:

A. 34,62%                   B. 65,38%                              C. 51,92%                              D. 48,08%

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021