BT trắc nghiệm về chương IV: Oxi - Không khí

Cập nhật lúc: 15:10 20-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 8


Bài tập trắc nghiệm giúp học sinh khắc sâu kiến thức trọng về oxi.

 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV :

OXI – KHÔNG KHÍ

Câu1: Hãy cho biết 3,01.1024 phân tử  oxi có khối lượng bao nhiêu gam:

A. 120g                            B. 140g                                 C.160g                                  D.150g

Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi.sau phản có chất nào còn dư?

A. Oxi                                                                            B. Photpho

C. Hai chất vừa hết                                                        D. Không xác định được

Câu3: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A.Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhịêt độ cao

B.Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại

C.Oxi không có mùi và vị

D.Oxi cần thiết cho sự sống

Câu 4: Cho phản ứng: C + O2 -> CO2. Phản ứng trên là:

A. Phản ứng hóa hợp                                                     B. Phản ứng toả nhiệt

C. Phản ứng oxi hoá- khử                                              D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 5: Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt                               B. Sự cháy của than, củi, bếp ga

C. Sự quang hợp của cây xanh                                      D. Sự hô hấp của động vật

Câu 6: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước.

A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3                                             B. SO3, Na2O, CaO, P2O5

C. ZnO, CO2, SiO2, PbO                                                              D. SO2, Al2O3, HgO, K2O

Câu 7: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5                                  B. CO2, SO2, MnO, Al2O3, P2O5

C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3                                               D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO

Câu 8: Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và1 phần khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là:

A. CuO                            B. Cu2O                                C. Cu2O3                               D. CuO3

Câu 9: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?

A. Na2O                           B. CaO                                  C. Cr2O3                                               D. CrO3

Câu 10: Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

A. MnO2                          B. Cu2O                                C. CuO                                  D. Mn2O7

Câu 11: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A. CO2                             B.CO                                    C.SiO2                                   D. Cl2O

Câu 12: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A. SO2                              B.SO3                                    C.NO                                    D. N2O5

Câu 13: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

 A.N2O                             B.NO3                                   C.P2O5                                   D. N2O5

Câu 14: Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

 A. CuO                           B. ZnO                                  C.PbO                                   D. MgO

Câu 15: Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

A. CO2( cacbon đioxit)                                                  B. CO( cacbon oxit)

C. SO­2 ( lưu huỳnh đoxit)                                              D. SnO2( thiếc đioxit)

Câu 16: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơI có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

A. Cacbon đioxit              B. Hiđro                                               C. Nitơ                                  D. Oxi

Câu 17: Thiếc có thể có hoá trị II hoặc IV. Hợp chất có công thức SnO2 có tên là:

A. Thiếc penta oxit                                                        B. Thiếc oxit

 C. Thiếc (II) oxit                                                           D. Thiếc (IV) oxit

Câu 18: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?

A. Dễ kiếm, rẻ tiền                                                        B. Giàu oxi và dễ phân huỷ ra oxit

C. Phù hợp với thiết bị hiện đại                                     D. Không độc hại

Câu 19: Người ta thu khí oxi qua nước là do:

A. Khí oxi nhẹ hơn nước                                                              B. Khí oxi tan nhiều trong nước

C. Khí O2 tan ít trong nước                                           D. Khí oxi khó hoá lỏng

Câu 20: Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:

A.Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn.

B. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia vào phản ứng

C. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng

D. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hoá học xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4, 48lít O2 (đktc)

 Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất :

A. KClO3                         B. KMnO4                            C. KNO­3                     D. H2O( điện phân)

 Câu 22: Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây:

A. KMnO4                       B. KClO3                              C. KNO3                               D. Không khí

Câu 23: Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

A. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra một chất mới

B. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai chất mới

C. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới

D. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí thoát ra

Câu 24: Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau?

A. Không khí là một nguyên tố hoá học

B. Không khí là một đơn chất

C. Không khí là một hỗn hợp chất của 2 nguyên tố là oxi và nitơ

D. Không khí là hỗn hợp của 2 khí là oxi và nitơ

Câu 25: Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?

A. 6,4g                             B.6,3g                                   C. 6,2g                                 D.6,1g

Câu 26: Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:

A. 30%; 20%; 50%                                                        B. 40%; 20%; 40%

C. 25%; 50%; 25%                                                        D. 30%; 40%; 30%

Câu 27: Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là:

A. 40%                             B. 60%                                  C. 70%                                  D. 80%

Câu 28:Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là Oxi. Phân tử khối của Y là 62 g đvC. Số nguyên tử Na và O trong một phẳnt chất Y lần lượt là:

A. 1 và 2                          B. 2 và 1                               C. 1 và 1                D. không xác định

Câu 29:Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe2O3 có trong quặng đó là:

A. 6g                                B. 7g                                     C. 8g                                     D.9g

Câu 30: Trong oxit, kim loại có hoá trị III và chiếm 70% về khối lượng là:

A. Cr2O3                           B. Al2O3                                               C. As2O3                               D. Fe2O3

 Câu 31: Oxit nào sau đây có phần trăm khói lượng oxi nhỏ nhất? ( cho Cr= 52; Al=27; As= 75; Fe=56)

A. Cr2O3                           B. Al2O3                                               C. As2O3                               D. Fe2O3

Câu 32: Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,40g cacbon trong 4,80g oxi thì thu được tối đa bao nhiêu gam khí CO2?

A. 6,6g                             B.6,5g                                   C.6,4g                                   D. 6,3g

Câu 33: Một oxit trong đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh thì có 18 phần khối lượng oxi. Công thức hoá học của của oxit là:

A. SO2                              B. SO3                                   C. S2O                                   D. S2O3

Câu 34: Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi( về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:

A. FeO                             B. Fe­23                                               C. Fe3O4                                D. Không xác định

Câu 35: Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8:1. Công thức hoá học của oxit này là:

A. CuO                            B. Cu2O                                C. CuO2                                D. Cu2O2

Câu 36: Đốt chấy 3,2g lưu huỳnh trong một bình chứa 1,12 lít khí O2( đktc). Thể tích khi SO2 thu được là:

A. 4,48lít                          B. 2,24 lít                              C. 1,12 lít                              D. 3,36 lít

Câu 37: Cho các chất sau:

1. FeO               2. KClO3               3. KMnO4              4. CaCO­3               5. Không khí        6. H2O

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. 1, 2, 3, 5                      B. 2, 3, 5, 6                           C. 2, 3                                   D. 2, 3, 5

Câu 38: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất:

A. Khí oxi tan trong nước                                             B. Khí oxi ít tan trong nước

C. Khí oxi khó hoá lỏng                                                D. Khí oxi nhẹ hơn nước

Câu 39: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất:

A. Khí oxi nhẹ hơn không khí B. Khí oxi nặng hơn không khí

C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí D. Khí oxi ít tan trong nước

Câu 40: Sự oxi hoá chậm là:

A.Sự oxi hoá mà không toả nhiệt                                  B. Sự oxi hoá mà không phát sáng

C. Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng                 D. Sự tự bốc cháy

Câu 41: Khi phân huỷ có xúc tác 122,5g KClO3, thể tích khí oxi thu được là:

A. 33,6 lít                         B. 3,36 lít                              C. 11,2 lít                              D.1,12 lít

Câu 42: Số gam KMnO­4 cần dùng để đièu chế được 2,24 lít khí oxi (đktc) là:

A. 20,7g                           B. 42,8g                                C. 14,3g                                D. 31,6g

Câu 43:Có 3 oxit sau: MgO, SO3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sua đây?

A. Chỉ dùng nước                                                          B. Chỉ dùng dung dịch kiềm

C. Chỉ dùng axit                                                            D. Dùng nước và giấy quì

Câu 44: Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7:20. Công thức của oxit là:

A. N2O                             B. N2O3                                C. NO2                                  D. N2O5

Câu 45: Cho 6,5g Zn vào bình đựng nước dung dịch chứa 0,25 mol HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:

A. 2lít                               B. 2,24 lít                              C. 2,2 lít                                               D. 4lít

Câu 46:Cho các oxit có công thức hoá học sau:

CO2, CO, Mn2O7, SiO2, MnO2, P2O5, NO2, N2O5, CaO, Al2O3

Các oxit axit được sắp xếp như sau:

A. CO, CO2, Mn2O7, Al2O3, P2O5

B. CO2, Mn2O7, SiO2, P2O5, NO2, N2O5

C. CO2, Mn2O7, SiO2, NO2, MnO2, CaO

D. SiO2, Mn2O7, P2O5, N2O5, CaO

Câu 47:Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp

A. CuO + H2 -> Cu + H2O

 B. CaO +H2O -> Ca(OH)2

 C. 2MnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2

 D. CO2 + Ca(OH)2-> CaCO3 +H2O

Câu 48: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:

A. 3Fe + 3O2 -> Fe3O4                                                  B. 3S +2O2 - > 2SO2

C. CuO +H2 -> Cu + H2O                                             D. 2P + 2O2 - > P2O5

Câu 49: Có 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím                                                              B. Giấy quì tím và đun cạn

C. Nhiệt phân và phenolphtalein                                   D. Dung dịch NaOH

Câu 50: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng gồm: CaO, Na2O, MgO và P2O5. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên?

A. Dùng nước và dung dịch H2­SO4

B. Dùng dung dịch H­2SO4 và phenolphtalein

C. Đung nước và giấy quì tím

D. Không có chất nào thử được

ĐÁP ÁN

1C

2A

3B

4D

5C

6B

7B

8B

9D

10B

11B

12C

13A

14D

15 C

16A

17D

18B

19C

20D

21D

22D

23C

24D

25A

26B

27D

28B

29D

30D

31C

32A

33B

34B

35B

36C

37C

38B

39B

40C

41A

42D

43D

44B

45A

46B

47B

48C

49B

50C

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025