Bài tập lý thuyết thường gặp về amin (Có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 17:20 30-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


Bài viết tổng hợp các câu hỏi lý thuyết thường gặp về amin được giải chi tiết giúp bạn đọc hệ thống lại toàn bộ lý thuyết quan trọng của chương để có thể giải các bài tập tốt nhất.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT THƯỜNG GẶP VỀ AMIN

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin       

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH    

C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.

D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.

Câu 2: Cho các chất có cấu tạo như sau:

(1) CH3-CH2-NH2 ; (2) CH3-NH-CH3 ; (3) CH3-CO-NH2 ; (4) NH2-CO-NH2 ; (5) NH2-CH2-COOH ; (6) C6H5-NH2 ; (7) C6H5NH3Cl; (8) C6H5 - NH - CH3; (9) CH2 = CH - NH2.

Chất nào là amin?

A. (1); (2); (6); (7); (8)

B. (1); (3); (4); (5); (6); (9)

C. (3); (4); (5)

D. (1); (2); (6); (8); (9).

Câu 3: C7H9N có bao nhiêu đồng phân thơm?   

A. 3                             B. 4                             C. 5                             D. 6

Câu 4: Chọn câu đúng

Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là

A. CnH2n+3N.                                       B. CnH2n+2+kNk.    

C. CnH2n+2-2a+kNk.                                D. CnH2n+1N.

Câu 5: Công thức chung của amin thơm (chứa 1 vòng benzen) đơn chức bậc nhất là

A. CnH2n – 7NH2 (n ≥ 6)                                   B. CnH2n + 1NH2 (n≥6)

C. C6H5NHCnH2n+1 (n≥6)                               D. CnH2n – 3NH2 (n≥6)

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

A. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ tan trong nước

B. Các amin khí có mùi tương tự aminiac, độc                

C. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước, màu đen

D. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng

Câu 7: Hợp chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. butylamin.                                      B. Tert butylamin

C. Metylpropylamin                            D. Đimetyletylamin

Câu 8: Ứng với công thức phân tử C4H11N, có x đồng phân amin bậc nhất, y đồng phân amin bậc hai và z đồng phân amin bậc ba. Các giá trị x, y và z lần lượt bằng:

A. 4, 3 và 1                                         B. 4, 2 và 1

C. 3, 3 và 0                                         D. 3, 2 và 1

Câu 9: Tên gọi  amin nào sau đây là không đúng?

A. CH3-NH-CH3 đimetylamin      

B. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin

C. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin                   

D. C6H5NH2 alanin

Câu 10: Điều nào sau đây sai?

A. Các amin đều có tính bazơ.     

B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.

C. Anilin có tính bazơ rất yếu.     

D. Amin có tính bazơ do N có cặp electron chưa tham gia liên kết

Câu 11: Cho các chất C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N. Số đồng phân cấu tạo của các chất giảm theo thứ tự là

A. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10

B. C4H10O, C4H11N, C4H10, C4H9Cl

C. C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H10

D. C4H10O, C4H9Cl, C4H10,C4H11N.

Câu 12: Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Amin có CTCT (CH3)2CHNH2 có tên thường là izo-propylamin      

B. Amin có CTCT (CH3)2CH – NH – CH3 có tên thay thế là N-metylpropan -2-amin

C. Amin có CTCT CH3[CH2]3N(CH3)2 có tên thay thế là N,N- đimetylbutan-1-amin

D. Amin có  CTCT (CH3)2(C2H5)N có tên gọi là đimetyletylamin

Câu 13: Hợp chất có CTCT: m-CH3-C6H4-NH2 có tên theo danh pháp thông thường là

A. 1-amino-3-metyl benzen.   

B. m-toludin.       

C. m-metylanilin.                       

D. Cả B, C đều đúng.

Câu 14: Trong số các chất sau: C2H6 ; C2H5Cl ; C2H5NH2 ; CH3COOC2H5 ; CH3COOH ; CH3CHO ; CH3OCH3 chất nào tạo được liên kết H liên phân tử?

A. C2H6                                                                       B. CH3COOCH3

C. CH3CHO ; C2H5Cl                                                            D. CH3COOH ;C2H5NH2.

Câu 15: Metylamin dễ tan trong H2O do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Do nguyên tử N còn cặp electron tự do dễ nhận H+ của H2O.

B. Do metylamin có liên kết H liên phân tử.

C. Do phân tử metylamin phân cực mạnh.  

D. Do phân tử metylamin tạo được liên kết H với H2O.

Câu 16: Cho ba hợp chất butylamin (1), ancol butylic (2) và pentan (3). Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là:

A. (1) > (2) > (3).                                            B. (1) > (3) > (2).

C. (2) > (1) > (3).                                            D. (3) > (2) > (1).

Câu 17: Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về nhiệt độ sôi của các chất?

A. ancol metylic < axit fomic < metylamin < ancol etylic

B. ancol metylic < ancol etylic < metylamin < axit fomic

C. metylamin < ancol metylic < ancol etylic < axit fomic

D. axit fomic < metylamin < ancol metylic < ancol etylic

Câu 18: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ?

A. C6H5NH2                                                    B. C6H5CH2NH2

C. (C6H5)2NH                                                 D. NH3

Câu 19: Nguyên nhân Amin có tính bazơ là

A. Có khả năng nhường proton.

B. Trên N còn một đôi electron tự do có khả năng nhận H+.

C. Xuất phát từ amoniac. 

D. Phản ứng được với dung dịch axit.

Câu 20: Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. Tính bazơ của amin tăng dần theo thứ tự:  bậc I < bậc II < bậc III.

B. Tính bazơ của anilin là do nhóm –NH2 ảnh hưởng lên gốc –C6H5.

C. Vì có tính bazơ  nên anilin làm đổi màu chất chỉ thị màu.

D. Do ảnh hưởng của nhóm –C6H5 làm giảm mật độ e trên Nitơ nên anilin có tính bazơ yếu.

Câu 21: Cho các chất sau: phenol, anilin, phenyl amoni clorua, amoni clorua, natriphenolat, axit axetic, natri axetat, natri etylat; natri clorua; natri cacbonat. Số chất có khả năng làm quỳ tím ẩm chuyển màu là             

A. 6                             B. 8                             C. 5                             D. 7

Câu 22: Cho các chất CH3NH2, C2H5NH2, CH3CH2CH2NH2. Theo chiều tăng dần phân tử khối Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước tăng dần      

B. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước tăng dần                                                                                    

C. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước giảm dần     

D. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước giảm dần

Câu 23: Giải pháp thực tế nào sau đây không hợp lí ?

A. Tổng hợp chất màu công nghiệp bằng phản ứng của amin thơm với dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl ở nhiệt độ thấp.

B. Tạo chất màu bằng phản ứng giữa amin no và HNO2 ở nhiệt độ cao.

C. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn.

D. Rửa lọ đựng anilin bằng axit mạnh.

Câu 24: Khi cho anilin vào ống nghiệm chứa nước, hiện tượng quan sát được là

A. Anilin tan trong nước tạo dung dịch trong suốt.

B. Anilin không tan tạo thành lớp dưới đáy ống nghiệm.

C. Anilin không tan nổi lên trên lớp nước.          

D. Anilin ít tan trong nước tạo dung dịch bị đục, để lâu có sự tách lớp.

Câu 25: Chọn câu đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp quỳ tím?

A. Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.          

B. Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

C. Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.  

D. dung dịch Natriphenolat không làm quỳ tím đổi màu.

Câu 26: Khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Trong các chất: CH3Cl, CH3OH, CH3OCH3, CH3NH2 thì CH3OH là chất lỏng ở điều kiện thường.

B. Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn so với hiđrocacbon có phân tử khối tương đương do có liên kết H giữa các phân tử ancol.

C. Phenol là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường.           

D. Metylamin là chất lỏng ở điều kiện thường ,có mùi khai, tương tự như amoniac.

Câu 27: Anilin tác dụng được với những chất nào sau đây?

(1) dd HCl; (2) dd H2SO4; (3) dd NaOH ; (4) dd brom; (5) dd CH3 – CH2 – OH; (6) dd CH3COOC2H5

A. (1) , (2) , (3)

B. (4) , (5) , (6)    

C. (3) , (4) , (5)    

D. (1) , (2) , (4).

Câu 28: Nguyên nhân nào sau đây làm anilin tác dụng được với dung dịch nước brom ?

A. Do nhân thơm benzen có hệ thống liên kết pi bền vững.         

B. Do nhân thơm benzen hút electron.

C. Do nhân thơm benzen đẩy electron.

D. Do nhóm – NH2 đẩy electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o- và p-.

Câu 29: Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây?

A. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và FeCl2.

B. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng được với cả HBr và FeCl2.

C. Metylamin tác dụng được với cả HBr và FeCl2 còn anilin chỉ tác dụng với HBr.

D. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng với FeCl2

Câu 30: Hợp chất hữu cơ B thành phần chứa: C, H, N có các tính chất sau: ở điều kiện thường là chất lỏng không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với dung dịch HCl và dễ làm mất màu dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng. Công thức phân tử của B có thể là

A. C4H9N                                B. C6H7N                                C. C7H11N                   D. C2H7N 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:  Đáp án : C

Khi thay thế lần lượt các nguyên tử H trong phân tử NH3, ta thu được amin

VD: CH3NH2 ; (CH3)2NH ; (CH3)3N

=> Đáp án C

Câu 2: Đáp án : D

Những amin là: (1) CH3-CH2-NH2 ; (2) CH3-NH-CH; (6) C6H5-NH2 ;(8) C6H5 - NH - CH3; (9) CH2 = CH - NH2

=> Đáp án D

Câu 3: Đáp án : C

Những đồng phân là: C6H5CH2NH2 ; C6H4(CH3)NH2  (o- ; m- ; p-) ; C6H5NHCH3

=> Có 5 đồng phân

=> Đáp án C

Câu 4:   Đáp án : C

Amin mạch hở, có a liên kết pi trong phân tử có công thức chung là CnH2n+2-2a+kNk.

=> Đáp án C

Câu 5: Đáp án : A

Amin thơm, chứa 1 vòng benzen, đơn chức , bậc nhất có công thức là CnH2n – 7NH2 (n ≥ 6)     

=> Đáp án A

Câu 6: Đáp án : C

Anilin là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước

=> Đáp án C

Câu 7:  Đáp án : A

Chất có cấu tạo càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp

Do đó, butylamin có nhiệt độ sôi cao nhất

=> Đáp án A

Câu 8:  Đáp án : A

Đồng phân bậc nhất : CH3CH2CH2CH2NH2 ; CH3CH2CH(NH2)CH3 ; (CH3)2CHCH2NH2 ; (CH3)3C(NH2)

Đồng phân bậc hai : CH3CH2CH2NHCH3 ; CH3CH2NHCH2CH3 ; (CH3)2CHNHCH3

Đồng phân bậc ba : (CH3)2NCH2CH3

Do đó, x = 4 ; y = 3; z = 1

=> Đáp án A

Câu 9:  Đáp án : D

C6H5NH2 là anilin

Alanin là CH3CH(NH2)COOH

=> Đáp án D

Câu 10:   Đáp án : B

Tính bazo mạnh hay yếu của amin được quyết định bởi mức độ hút electron của gốc hdrocacbon. Do đó, có một số amin mạnh hơn NH3 (về lực bazo) , và một số yếu hơn (như C6H5NH2)

=>  Đáp án B

Câu 11: Đáp án : A

Hóa trị của các nguyên tố giảm dần : N > O > Cl

Do vậy, số lượng các đồng phân giảm theo thứ tự  : C4H11N > C4H10O > C4H9Cl > C4H10

=>  Đáp án A

Câu 12: Đáp án : A

Amin (CH3)2CHNH2  có tên gốc chức là izo-propylamin.

=> Đáp án A

Câu 13: Đáp án : B

m-CH3-C6H4-NH2 có tên thông thường là m-toludin

=>  Đáp án B

Câu 14: Đáp án : D

Chất tạo được liên kết hidro liên phân tử là CH3COOH và C2H5NH2

=> Đáp án D

Câu 15: Đáp án : D

Metylamin CH3NH2 tạo được liên kết hidro với H2O và gốc hidrocacbon nhỏ nên tan tốt trong nước.

=> Đáp án D

Câu 16: Đáp án : C

Ta thấy, nếu xét to sôi:

Ancol > Amin > CxHy

Do đó : Ancol butylic > Butylamin > Pentan

(Chú ý rằng các hidrocacbon có nhiệt độ sôi rất thấp, so với các amin có số C kế cận)

=> Đáp án C

Câu 17: Đáp án : C

Nhiệt độ sôi giảm dần: Axit > ancol > Amin

Do có mạch hidrocacbon lớn hơn nên nhiệt độ sôi của etylic > metylic

=> Axit fomic > ancol etylic > ancol metylic > Metylamin

=> Đáp án C

Câu 18: Đáp án : C

Do C6H5- là gốc hút e, làm giảm mật độ e của N nên làm tính bazo của amin yếu đi

=> (C6H5)2NH có tính bazo yếu nhất

=> Đáp án C

Câu 19:  Đáp án : B

Amin có tính bazo do nguyên tử N còn 1 cặp e chưa dùng, có khả năng nhận proton (H+)

=> Đáp án B

Câu 20: Đáp án : D

C6H5- là nhóm hút e, làm tính bazo của anilin giảm  => D đúng

A sai do amin bậc 3 nguyên tử N bị án ngữ không gian nên lực bazo yếu hơn anilin bậc 2

B, C sai, vì tính bazo của anilin bị ảnh hưởng bởi -C6H5 , và anilin không làm đổi màu chỉ thị

=> Đáp án D

Câu 21: Đáp án : D

Những chất thỏa mãn là: phenyl amoni clorua, amoni clorua, natriphenolat, axit axetic, natri axetat, natri etylat;  natri cacbonat. 

=> Đáp án D

Câu 22:  Đáp án : C

Do gốc hidrocacbon lớn dần, nên nhiệt độ sôi tăng 

Các gốc hidrocacbon kỵ nước  => Độ tan giảm

=> Đáp án C

Câu 23: Đáp án : B

Amin no và HNO2 ở nhiệt độ sôi cao không tạo ra sản phẩm màu (muối điazoni)

=> Đáp án B

Câu 24: Đáp án : D

Anilin ít tan, làm đục dung dịch rồi lắng xuống đáy (tách lớp)

=> Đáp án D

Câu 25: Đáp án : C

Vì bazo của etylamin khá mạnh (mạnh hơn cả NH3) nên có khả năng làm xanh quỳ tím

=> Đáp án C

Câu 26:  Đáp án : D

Metylamin là chất khí ở điều kiện thường

=> Đáp án D

Câu 27:  Đáp án : D

C6H5NH2  +  HCl     àC6H5NH3Cl

C6H5NH2  +  H2SO4   à  C6H5NH3HSO4

C6H5NH2  +  Br2  à   C6H2Br3NH2 kết tủa trắng

=> Đáp án D

Câu 28:  Đáp án : D

Do ảnh hưởng của nhóm -NH2 , làm mật độ e ở các vị trí o- , p- tăng , khả năng tham gia phản ứng thế tăng

=>Đáp án D

Câu 29:  Đáp án : C

Vì HBr là axit mạnh  => cả CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng 

FeCl2 là một axit yếu => chỉ phản ứng với bazo mạnh, nên chỉ CH3NH2 phản ứng:

2CH3NH2   +  2H2O + FeCl2  à   Fe(OH)2  + 2 CH3NH3Cl

=> Đáp án C

Câu 30:  Đáp án : B

B là anilin: C6H5-NH2 , có CTPT là C6H7N

=> Đáp án B 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025