BTTN lý thuyết loại kiềm - kim loại kiềm thổ - nhôm

Cập nhật lúc: 16:43 20-10-2015 Mục tin: Hóa học lớp 12


Cùng ôn tập lý thuyết kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm qua các bài tập trắc nghiệm để nắm vững các lý thuyết nhé!

BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM

 

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

A.   IA.                          B.   IIIA.                       C.   IVA.                        D. IIA.

Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ?

A. Số electron lớp ngoài cùng của  nguyên tử            B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất

C. Cấu tạo mạng tinh thể của  đơn chất                     D. Bán kính nguyên tử

Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là

A. Li                             B.   Na                         C.   K                          D. Cs

Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA  khác nhau về

A. số electron lớp ngoài cùng của  nguyên tử          B. cấu hình electron nguyên tử

C. số oxi hoá của nguyên tử trong  hợp chất            D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất

Câu 5. Những nguyên tố nhóm IA của bảng  tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của

A. điện tích hạt nhân  nguyên tử        B. khối lượng riêng

C.  nhiệt độ sôi                                   D. số oxi hoá

Câu 6. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A.   ns1                        B.   ns2                        C.   ns2np1                  D. (n-1)dxnsy

Câu 7. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây ?

A.   Ag+                      B.   Cu+                      C.   Na+                      D. K+

Câu 8. Chất có tính lưỡng tính là

A.   NaCl.                      B.   NaNO3.                  C.   NaOH.                    D. NaHCO3.

Câu 9. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch Na2CO3  tạo kết tủa?

A.   KCl.                        B.   CaCl2.                    C.   NaCl.                       D. KNO3.

Câu 10. Dung dịch có pH > 7 là

A. FeCl3.                        B.   K2SO4.                  C.   Na2CO3.                 D. Al2(SO4)3.

Câu 11. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

A.  sự  khử ion Na+                                        B. sự oxi hoá ion Na+

C. sự khử phân  tử H2O                                 D. sự oxi hoá phân tử H2O

Câu 12. Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot) ?

A. Ion Br -  bị  oxi hoá                                   B. Ion Br -  bị khử

C.   Ion K+  bị oxi hoá                                   D.  Ion Br - bị khử

Câu 13. Chỉ dùng thêm thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4,  BaCl2, Na2SO4 ?

A. Quỳ   tím                 B.  Bột  kẽm               C.   Na2CO3               D. Quỳ tím hoặc bột Zn hoặc Na2CO3

Câu 14. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân ?

A. LiCl             B.   NaNO3                 C.   KHCO3                D. KBr

Câu 15. Hoà tan hoàn toàn 6,2g hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 2,24 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là

A.  Li và Na               B.  Na và K                C.  K và Rb                D. Rb và Cs

Câu 16. Trong 1 lít dung dịch Na2SO4  0,2M có tổng số mol các ion do muối phân li ra là

A.  0,2  mol                 B.  0,4  mol                 C.  0,6  mol                  D. 0,8 mol

Câu 17. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

A. ns2.                            B.    ns2np1.                   C.    ns1.                         D. ns2np2.

Câu 18. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị là

A. 1e                            B.   2e                          C.   3e                          D. 4e

Câu 19. Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A.   Ag.                          B.   Fe.                           C.   Cu.                           D. Ba.

Câu 20. Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

A.    Ca.                         B.    Li.                          C.    Be.                          D. K.             

Câu 21. Canxi cacbonat (CaCO3) phản ứng được với dung dịch

A.   KNO3.                   B.   HCl.                        C.   NaNO3.                  D. KCl.

Câu 22 Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A.  thạch cao khan.       B.  thạch cao sống.       C.  đá  vôi.                     D. thạch cao nung.

Câu 23. Chất có khả năng làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

A. Ca(NO3)2.                B.   NaCl.                      C.   Na2CO3.                 D. CaCl2.

Câu 24. So với nguyên tử canxi, nguyên tử kali có

A. bán kính lớn hơn và độ âm điện  lớn hơn               B. bán kính lớn hơn và độ âm điện nhỏ hơn

C. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện  nhỏ hơn           D. bán kính nhỏ hơn và độ âm điện lớn hơn

Câu 25. Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2  nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực âm) ?A. Mg  \(\rightarrow\)  Mg2+ + 2e                      B.  Mg2+  + 2e\(\rightarrow\)   Mg        

C.  2Cl-  \(\rightarrow\)  Cl2 + 2e                         D. Cl2  + 2e \(\rightarrow\) 2Cl-

Câu 26. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các kim loại kiềm thổ ?

A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của năng lượng ion hoá

B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều giảm của năng lượng ion hoá

C.Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của thế điện cực chuẩn

D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều tăng của độ âm điện

Câu 27. Chất nào sau đây không bị phân huỷ khi nung nóng ?

A.   Mg(NO3)2                       B.   CaCO3                             C.   CaSO4                 D. Mg(OH)2

Câu 28. Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời?

A.  Ca2+, Mg2+, Cl-                                      B. Ca2+, Mg2+, SO42-

C.  Cl-,  SO42-, HCO3-, Ca2+                      D. HCO3-, Ca2+, Mg2+

Câu 29. Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hoà tan những hợp chất nào sau đây ?

A.  Ca(HCO3)2,  MgCl2                    B. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2

C.  Mg(HCO3)2,  CaCl2                    D. MgCl2, CaSO4

Câu 30. Khi điện phân MgCl2  nóng chảy,

A. ở cực dương, ion Mg2+  bị  oxi hoá                      B. ở cực âm, ion Mg2+  bị khử

C. ở cực dương, nguyên tử Mg bị  oxi hoá                D. ở cực âm, nguyên tử Mg bị khử

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021