Trắc nghiệm Axetilen

Cập nhật lúc: 16:20 13-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


30 câu hỏi lý thuyết và bài tập sẽ giúp các bạn nắm vững kiến thức về axetilen

 TRẮC NGHIỆM AXETILEN

Câu 1:

Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.         

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.           

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 2:

Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.

B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.

D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

Câu 3:

Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn.                                             B. một liên kết đôi

C. một liên kết ba.                                                D. hai liên kết đôi.

Câu 4:

Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là

A. nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.                              

B. nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.

C. nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.

D. nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Câu 5:

Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

A. metan.                                                             B. etilen.          

C. axetilen.                                                           D. etan.

Câu 6:

Axetilen có tính chất vật lý

A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 7:

 Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là

A. 2 : 1.                                                                B. 1 : 2.            

C. 1 : 3.                                                                D. 1 : 1.

Câu 8:

Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 9:

Liên kết CC trong phân tử axetilen có đặc điểm

 A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

 B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

 C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

 D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Câu 10:

Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?

A. CH4 ; C6H6.                                                        B. C2H4 ; C2H6.

C. CH4 ; C2H4.                                                       D. C2H4 ; C2H2.

Câu 11:

Một hiđrocacbon X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học sau:

2X + 5O2  4 Y + 2H2O

Hiđrocacbon X là

A. etilen.                                                               B. axetilen.         

C. metan.                                                              D. benzen.

Câu 12:

Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là

A. C2H2.                                                               B. C2H4.       

C. C2H6.                                                               D. CH4.

Câu13:

1 mol  hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ 2 mol brom trong dung dịch. Hiđrocacbon X là

A. CH4.                                                                B. C2H4.           

C. C2H2.                                                               D. C6H6.

Câu 14:

Chất có liên kết ba trong phân tử là

A. metan.                                                                                                      B. etilen.

C. axetilen.                                                                          D. benzen.

Câu 15:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

X + H2O Y + Z

Y + O2T +H2O

T + Ca(OH)2 CaCO3 +H2O

X, Y, Z, T lần lượt là

A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.            

B. CaC2,C2H2 , CO2, Ca(OH)2.       

C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.             

D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.

Câu 16:

Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

A. 16,0 gam.                                                                            B. 20,0 gam.            

C. 26,0 gam.                                                                            D. 32,0 gam.

Câu 17:

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí (các khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?

A. 300 lít.                                                                      B. 280 lít.        

C. 240 lít.                                                                       D. 120 lít.

Câu 18:

Một hiđrocacbon X có thành phần phần trăm về khối lượng cacbon trong hợp chất là 92,3%. Hiđrocacbon X là

A. C2H2.                                                                           B. C2H4.            

C. C3H6.                                                                               D. C3H8.

Câu 19:

Trong điều kiện thích hợp 1 mol khí axetilen tác dụng hoàn toàn với 2 mol khí hiđro, thu được chất khí là

A. C2H4.                                                                         B. C2H6.          

C. C3H4,                                                                          D. C3H6.

Câu 20:

Biết rằng 0,1 lít khí etilen ( đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làm mất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là

A. 200 ml.                                                                      B. 150 ml.         

C. 100 ml.                                                                      D. 50 ml.

Câu 21:

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí C2H2 trong bình chứa khí oxi dư. Thể tích khí CO2 thu được (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là

A. 11,2 lít.                                                                               B. 16,8 lít.         

C. 22,4 lít.                                                                               D. 33,6 lít.

Câu 22:

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 20%;  80%.                                                               B. 30%;  70%.         

C .40% ; 60%.                                                               D. 60%;  40%.

Câu 23:

Đốt hoàn toàn 24 ml hỗn hợp axetilen và metan phải dùng 54 ml oxi ( các thể tích khí đo ở đktc). Thể tích khí CO2 sinh ra là

A. 24 ml.                                                                        B. 30 ml.         

C. 36 ml.                                                                        D. 42 ml.

Câu 24:

Đốt cháy hoàn toàn 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi (trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Thể tích của mỗi chất khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 16,8 ml ;  11,2 ml.                                                     B. 5,6 ml ;  22,4 ml.  

C. 22,4 ml ;   5,6 ml.                                                      D. 11,2 ml ; 16,8 ml.

Câu 25:

Một hỗn hợp khí gồm metan và axetilen có khối lượng 3 gam, ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích là 3,36 lít. Khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là

A. 1,44 gam; 1,56 gam                                         B. 1,56 gam; 1,44 gam

C. 1,5 gam; 1,5 gam                                             D. 2 gam; 1 gam

Câu 26:

Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư có 16 gam brom tham gia phản ứng. Thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

A. 4,48 lít; 1,12 lít.                                               B. 3,36 lít; 2,24 lít.

C. 1,12 lít; 4,48 lít.                                               D. 2,24 lít; 3,36 lít.

Câu 27:

Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư. Khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng là

A. 34,6 gam.                                                        B. 17,3 gam.    

C. 8,65 gam.                                                         D. 4,325 gam.

Câu 28:

Cho một lít hỗn hợp C2H2 và N2 (ở đktc) tác dụng với dung dịch brom dư, có 2,4 gam brom tham gia phản ứng. Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là

A. 16,8 %; 83,2 %.                                               B. 83,2% ; 16,8 %.

C. 33,6% ; 66,4 %.                                               D. 66,4%; 33,6 %.

Câu 29:

Để phân biệt các chất khí sau: CH4, C2H2, CO2 người ta dùng hóa chất nào sau đây?

A.Dung dịch Brom, Ca(OH)2                               B.Dung dịch Brom

C.Brom khan                                                         D.AgNO3/NH3

Câu 30:

Để nhận biết các bình riêng biệt đựng các khí không màu sau đây: SO2, C2H2, NH3, ta có thể dùng hóa chất nào sau đây?

A.Dung dịch Brom                                                        B.Dung dịch Ca(OH)2

C.Quỳ tím ẩm                                                                D.Dung dịch NaOH

Đáp án

1A

2B

3C

4D

5C

6B

7A

8D

9C

10D

11B

12A

13C

14C

15C

16D

17B

18A

19B

20C

21A

22B

23B

24B

25A

26A

27B

28A

29A

30C

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021