Trắc nghiệm saccarozơ có lời giải chi tiết

Cập nhật lúc: 15:50 10-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài viết giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức bài saccarozo

 TRẮC NGHIỆM SACCAROZƠ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:

Nồng độ saccarozơ trong mía có thể đạt tới

A. 10 %

B. 13 %

C. 16 %

D.  23 %

Câu 2:

Công thức phân tử của saccarozơ là

A. C6H12O6

B. C6H12O7

C. C12H22O11

D.  (- C6H10O5-)n

Câu 3:

Saccarozơ tham gia phản ứng hóa học nào sau đây

A.Phản ứng tráng gương.

B. Phản ứng thủy phân.

C. Phản ứng xà phòng hóa .

D. Phản ứng este hóa .

Câu 4:

Saccarozơ có những ứng dụng trong thực tế là:

A.Nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm, thức ăn cho người, pha chế thuốc

B.Nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm, sản xuất giấy, là thức ăn cho người

C.Làm thức ăn cho người, tráng gương, tráng ruột phích

D.Làm thức ăn cho người, sản xuất gỗ, giấy, thuốc nhuộm

Câu 5:

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ?

A.Dung dịch Ag2O/NH3                            B.Dung dịch Ag2O/NH3 và dung dịch HCl

C.Dung dịch HCl                              D.Dung dịch Iot

Hướng dẫn giải:

- Cho lần lượt các dung dịch trên tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

+ Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ và rượu etylic
- Đun nóng 2 dung dịch còn lại trong HCl, sau đó cho tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

 + Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là saccarozơ

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6       

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là rượu etylic

Câu 6:

Khi đun nóng dd đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dd dịch chứa:

A. glucozơ và mantozơ                               B. glucozơ và glicozen

C. fructozơ và mantozơ                              D. glucozơ và frutozơ

Hướng dẫn giải:

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6       

                                   Glucozơ       Fructozơ

Câu 7:

Thông thường nước mía chứa 13% saccarozơ. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì hàm lượng saccarozơ thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất tinh chế đạt 80%

A.105 kg              B.104kg               C.110kg                         D.114kg

Hướng dẫn giải:

Về lý thuyết thì 1 tấn nước mía chứa 1000.13% = 130kg  saccarozơ

Nhưng hiệu suất = 80% => Lượng saccarozơ thu được là: 130.80% = 104kg

Câu 8:

Đường mía là loại đường nào dưới đây?

A.Đường phèn                                            B.Glucozơ

C.Fructozơ                                                  D.Saccarozơ

Câu 9:

Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được saccarozơ, glucozơ, rượu etylic, axit axetic?

A.Quỳ tím và H2SO4 loãng               B.Kim loại Na

C.Dung dịch AgNO3                         D.Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3, H2SO4

Hướng dẫn giải:

Để nhận biết ba dung dịch trên ta tiến hành như sau: 
- Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch trên, dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic, không làm quỳ tím đổi màu là saccarozơ và glucozơ, rượu etylic

- Cho lần lượt các dung dịch trên tác dụng với dung dịch AgNOtrong NH3, chất nào có phản ứng tráng bạc đó là glucozơ. 
C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag  
- Tiếp tục cho vài giọt H2SO4 vào hai dung dịch còn lại, đun nóng một 
thời gian rồi cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào. Dung dịch nào có phản 
ứng tráng bạc, đó là dung dịch saccarozơ. 

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6        (1)

                                   Glucozơ       Fructozơ

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag
- Chất nào khi đun với dung dịch AgNO3 trong NH3 không có hiện tượng gì đó là rượu etylic. 

Câu 10:

Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do

A.Saccarozơ bị đồng phân hóa thành mantozơ.

B.Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ.

C.trong phân tử saccarozơ có nhóm chức anđehit.

D.Saccarozơ bị thủy phân thành các anđehit đơn giản.

Hướng dẫn giải:

Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ
phương trình thủy phân:
C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6       

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

Câu 11:

Chất X là 1 gluxit có phản ứng thủy phân

X + H2O  2Y

X có công thức phân tử nào sau đây:

AC6H12O6                                                             B.(-C6H10O5-)n

C.C12H22O11                                                          D.(C6H10O5)n

Hướng dẫn giải:

C12H22O11 + H2O  2C6H12O6         

Câu 12:

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương. Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất mỗi quá trình là 80%?

A.27,64                            B.43,90                         C.54,4                              D.56,34

Hướng dẫn giải:

 = 34,2/342 = 0,1 mol

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6        (1)

0,1              →               0,1              0,1     mol
Trong môi trường kiềm Glucozơ  ⇌  Fructozơ

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

0,2     →                                            0,4              mol

mAg = 0,4.108.80%.80% = 27,64g
Câu 13:

Thuỷ phân hoàn toàn m gam saccarozơ thu được 270 gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ. Giá trị của m là:

A. 270,0g.                      B. 229,5g.            C. 243,0g.                      D. 256,5g.

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

C12H22O11 + H2O                    C6H12O6 + C6H12O6        (1)

nglucozơ = nfructozơ =  = 0,75 mol

nsaccarozơ = nglucozơ = 0,75 mol

msaccarozơ = 0,75.342 = 256,5g

Cách 2:

C12H22O11 + H2O                    C6H12O6 + C6H12O6       

342g  →                                   180             180

(342. ):180=256,5                              g

Câu 14:

Muốn có 1462,5 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân là (hiệu suất của phản ứng là 100%) (chương 5/ bài 51 / mức 3)
A. 2778,75 gam.                                         B. 2697,5 gam.
C. 2877,75 gam.                                         D. 2967,5 gam

Hướng dẫn giải:

Cách 1:

nglucozơ  = 1462,5/180 = 9,125 mol

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6    (1)

Theo pt (1) ta có nsaccarozơ = nglucozơ = 8,125 mol

msaccarozơ = 8,125.342 = 2778,75 g

Cách 2:

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6   

342                                                    180             g

 = 2778,75                       1462,5        g

Câu 15:

Khi đốt cháy một loại gluxit có công thức Cn(H2O)m , người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33 : 88. Vậy gluxit là
A. C6H12O6.                    B. C12H22O11.        C. (C6H10O5)n.                D. protein.

Hướng dẫn giải:

Cn(H2O)m + O2 → nCO2 + mH2O

 :  = 33 : 88

=>18m : 44n = 33 : 88   => n : m = 12: 11

=>Gluxit là C12(H2O)11 hay  C12H22O11

Câu 16:

Thủy phân 5,13 kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 100%, khối lượng sản phẩm thu được là
A. 2,2 kg glucozơ và 2,2 kg fructozơ.

B. 3,4 kg glucozơ và 3,4 kg fructozơ.
C. 2,7 kg glucozơ và 2,7 kg fructozơ.
D. 1,7 kg glucozơ và 1,7 kg fructozơ.

Hướng dẫn giải:

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6   

342             →               180             180             kg

5,13            →          = 2,7        2,7            kg

Câu 17:

Chất X là một gluxit có phản ứng thủy phân : X + H2O   Y + Z
 X có công thức phân tử nào sau đây?

A. Glucozơ.                                                B. Tinh bột.                            

C. Saccarozơ.                                              D. Xenlulozơ.

Hướng dẫn giải:

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6   

                                  Glucozơ       Fructozơ

Câu 18:

Cần bao nhiêu gam saccarozơ để pha thành 500ml dung dịch 1M?

A. 85,5g.              B. 171g.                         C. 342g.                         D. 684g.

Hướng dẫn giải:

nsaccarozơ = 0,5.1 = 0,5 mol

msaccarozơ = 0,5.342 =171g

Câu 19:

Thuỷ phân hoàn toàn 62,5g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit(vừa đủ) ta thu được dungdịch A.Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch A và đun nhẹ thu được bao nhiêu gam Ag?

A.13,5g                          B.6,75g                          C.7,65g                          6,65g

Hướng dẫn giải:

nsaccarozơ = 62,5.17,1%/342 = 0,03125 mol

C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6   

0,03125      →               0,03125      0,03125

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

0,03125.2   →                                   0,0625

mAg = 0,0625.108 = 6,75g

Câu 20:

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, axit axetic, benzen và glucozơ?

A.Dung dịch Ag2O/NH3                  

B.H2O, Quỳ tím, dung dịch Ag2O/NH3

C.Dung dịch HCl                             

D.Quỳ tím, dung dịch Ag2O/NH3    

Hướng dẫn giải:

- Cho 4 mẫu thử hòa tan vào nước và quan sát kĩ:

+ Dung dịch không tan trong nước là benzen

+ Các dung dịch còn lại tan trong nước

- Nhúng quỳ tím lần lượt các dung dịch trên:

+ Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là  axit axetic

+ Không làm đổi màu quỳ tím là saccarozơ và glucozơ

- Cho 2 dung dịch còn lại tác dụng với tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

+ Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025