Bài tập phản ứng tráng gương của glucozo

Cập nhật lúc: 15:10 10-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Phản ứng tráng gương là phản ứng đặc trưng của glucozo. Vậy giải bài tập phản ứng tráng gương của glucozo như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây

 BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6)

I.Phương pháp

   C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ:                    nC6H12O6 = . nAg     (= 180, )

Phương pháp:  + Phân tích xem đề cho gìhỏi gì

                         + Tính n của chất mà đề cho  Tính số mol của chất đề hỏi   khối lượng của chất đề hỏi

II.Bài tập mẫu

Bài 1:

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

A. 5%.                           B. 10%.                C. 15%.                D. 30%.

Hướng dẫn giải:

nAg = 15/108

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O6 = . nAg =  . =  mol

mctC6H12O6 = .180 = 12,5g

C% C6H12O6 .100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 68,0g; 43,2g.                                          B. 21,6g; 68,0g.

C. 43,2g; 68,0g.                                          D. 43,2g; 34,0g

Hướng dẫn giải:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

0,2     →                                         0,4        mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BT NT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3: Đun 10ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo là:

A.1M                    B.2M                              C.5M                             D.10M

Hướng dẫn giải:

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1     →                                   0,2

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

     0,1                                                 0,2                   mol

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

III.Bài tập vận dụng

Bài 1:  Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.        

  A. 10,8g                        B. 20,6      C. 28,6                 D. 26,1

Bài 2:  Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

  A. 21,6g             B. 32,4                           C. 19,8                           D. 43.2

Bài 3:  Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

 A. 21,6g              B. 108                            C. 27                    D. Số khác.

Bài 4:  Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag  giá trị m là (H= 75%):

A. 21,6g               B. 18 g                 C. 10,125g           D. số khác

Bài 5:  Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g               B. 10,8                           C. 18,36               D. 2,16

Bài 6:  Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.

A. 0,25M              B. 0,05M              C. 1M                   D. số khác

Bài 7:   Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là.

A. 32,4                           B. 48,6                           C. 64,8                 D. 24,3g.                 

Bài 8:  Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:     

A.2,16 gam          B.3,24 gam        C.12,96 gam          D.6,48 gam

Bài 9:  Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 2,7gam                      B. 3,42gam           C. 32,4 gam                             D. 2,16gam

Bài 10:  Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %             B. 14,4 %             C. 13,4 %             D. 12,4 %

Bài 11:  Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là:

A. 7,65%                       B. 5%                            C. 3,5%                          D. 2,5%

Bài 12:  Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozo với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được:

A.32,4 g.                        B. 21,6 g.               C. 16,2 g.                     D. 10,8 g.

Bài 13:  Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là bao nhiêu gam?

A. 1,44 g              B. 3,60 g                                  C. 7,20 g               D. 14,4 g

Bài 14:  Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,20M.             B. 0,10M.                      C. 0,01M.             D. 0,02M.

Bài 15:  Thủy phân hoàn toàn 62,5g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit vừa đủ ta thu được dd X. Cho dd AgNO3/NH3 dư vào dd X và đun nhẹ ,khối lượng Ag thu được là

A. 6,25g                          B.6,75g                         C. 13,5g                         D. 8g

Câu 16: Đun 100ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 9,6g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo là:

A.1,5M                           B.15M                            C.5M                    D.10M

 

 

BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG CỦA GLUCOZƠ (C6H12O6)

I.Phương pháp

   C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ:                    nC6H12O6 = . nAg     (= 180, )

Phương pháp:  + Phân tích xem đề cho gìhỏi gì

                         + Tính n của chất mà đề cho  Tính số mol của chất đề hỏi   khối lượng của chất đề hỏi

II.Bài tập mẫu

Bài 1:

Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, nồng độ của dung dịch glucozơ là :

A. 5%.                           B. 10%.                C. 15%.                D. 30%.

Hướng dẫn giải:

nAg = 15/108

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta có nC6H12O6 = . nAg. =  mol

mctC6H12O6 = .180 = 12,5g

C% C6H12O6.100% = 5%

Bài 2: Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 68,0g; 43,2g.                                          B. 21,6g; 68,0g.

C. 43,2g; 68,0g.                                          D. 43,2g; 34,0g

Hướng dẫn giải:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

0,2     →                                         0,4        mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BT NT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Bài 3: Đun 10ml dung dịch glucozo với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozo là:

A.1M                    B.2M                              C.5M                             D.10M

Hướng dẫn giải:

nCu = 6,4/64 = 0,1 mol

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,1     →                                   0,2

C6H12O6 + Ag2O  C6H12O7 + 2Ag

     0,1                                                 0,2                   mol

CM(C6H12O6) = 0,1/0,01 = 10M

III.Bài tập vận dụng

Bài 1:  Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với dd AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.        

  A. 10,8g                        B. 20,6      C. 28,6                 D. 26,1

Bài 2:  Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là:

  A. 21,6g             B. 32,4                           C. 19,8                           D. 43.2

Bài 3:  Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g  Ag .giá trị m là:

 A. 21,6g              B. 108                            C. 27                    D. Số khác.

Bài 4:  Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag  giá trị m là (H= 75%):

A. 21,6g               B. 18 g                 C. 10,125g           D. số khác

Bài 5:  Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(H=85%)

A. 21,6g               B. 10,8                           C. 18,36               D. 2,16

Bài 6:  Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng.

A. 0,25M              B. 0,05M              C. 1M                   D. số khác

Bài 7:   Đun nóng dd chứa 54g glucozơ  với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%.  Giá trị m là.

A. 32,4                           B. 48,6                           C. 64,8                 D. 24,3g.                 

Bài 8:  Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là:     

A.2,16 gam          B.3,24 gam        C.12,96 gam          D.6,48 gam

Bài 9:  Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 2,7gam                      B. 3,42gam           C. 32,4 gam                             D. 2,16gam

Bài 10:  Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 11,4 %             B. 14,4 %             C. 13,4 %             D. 12,4 %

Bài 11:  Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là:

A. 7,65%                       B. 5%                            C. 3,5%                          D. 2,5%

Bài 12:  Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozo với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được:

A.32,4 g.                        B. 21,6 g.               C. 16,2 g.                     D. 10,8 g.

Bài 13:  Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là bao nhiêu gam?

A. 1,44 g              B. 3,60 g                                  C. 7,20 g               D. 14,4 g

Bài 14:  Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,20M.             B. 0,10M.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021