Bài tập trắc nghiệm tính chất hóa học của bazo (Có đáp án)

Cập nhật lúc: 10:00 26-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Tổng hợp các bài tập có đáp án dưới đây giúp bạn đọc làm quen với cách tính toán nhanh gọn và cách giải bài toán sao cho phù hợp nhất đồng thời ôn luyện kỹ lưỡng các kiến thức đã được học.

 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ

Câu 1

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

A.. CO2; SO2; P2O5; Fe2O3                                    B.  Fe2O3; SO2; SO3; MgO

C.  P2O5; CO2; Al2O3 ; SO3                                   D.  P2O5 ; CO2; CuO; SO3

Câu 2

Dãy các bazơ  bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:

A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2                   

B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH

C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH; Mg(OH)2                         

D. Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2

Câu 3

Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:

A. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2                        B. NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH

C. LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3                                D. LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3

Câu 4

Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?

A. L àm quỳ tím hoá xanh                                  

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước    

D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 5

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

A. HCl, HNO3                                                      B. NaCl, KNO3   

C. NaOH, Ba(OH)2                                              D. Nước cất, nước muối

Câu 6 

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh                                    

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối  và nước

C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước    

D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước

Câu 7

Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là:

A. FeO, Al2O3, CuO, ZnO                                    B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO

C. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO                                  D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO

Câu 8

Nhóm bazơ  vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch KOH.

A. Ba(OH)2 và NaOH                                          B. NaOH và Cu(OH)2   

C. Al(OH)3 và Zn(OH)2                              D. Zn(OH)2 và Mg(OH)2

Câu 9

Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là:

A. Ba(OH)2, Cu(OH)2                                           B. Ba(OH)2, Ca(OH)2

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2                                 D. Mg(OH)2, Ba(OH)2

Câu 10

Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch  (không có xảy ra phản ứng với nhau)?

A. NaOH và Mg(OH)2                                          B. KOH và Na2CO3

C. Ba(OH)2 và Na2SO4                                         D. Na3PO4 và Ca(OH)2

Câu 11

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

A. Phenolphtalein                                       B. Quỳ tím          

C. dd H2SO4                                                         D.dd HCl

Câu 186. 12

Sục 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Dung dịch thu được sau phản ứng chứa:

A. NaHCO3                                                          B.  Na2CO3          

C. Na2CO3 và NaOH                                   D. NaHCO3 và NaOH

Câu 13

Phản ứng hoá học nào sau đây tạo ra oxit bazơ ?

A. Cho dd Ca(OH)2 phản ứng với SO2                 B. Cho dd NaOH phản ứng với dd H2SO4

C. Cho dd Cu(OH)2 phản ứng với HCl                 D. Nung nóng Cu(OH)2

Câu 14

Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước ?

A. Ca(OH)2,CO2, CuCl2                                       B. P2O5; H2SO4, SO3               

C. CO2; Na2CO3, HNO3                              D. Na2O; Fe(OH)3, FeCl3.

Câu 15

Dung dịch Ba(OH)2không phản ứng được với:

A. Dung dịch Na2CO3                       B. Dung dịch MgSO4              

C. Dung dịch CuCl2                          D. Dung dịch KNO3

Câu 16

NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:

A. CO2                 B. SO2                            C. N2                              D. HCl

Câu 17

Dung dịch NaOH phản ứng được với kim loại:

A. Mg                                      B. Al                    C. Fe                    D. Cu

Câu 18

Để điều chế Cu(OH)2 ng ười ta cho:

A. CuO tác dụng với dung dịch HCl           B. CuCl2 tác dụng với dung dịch NaOH

C. CuSO4 tác dụng với dung dịch BaCl2     D. CuCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3

Đáp án: B

Câu 19

Để  điều chế dung dịch Ba(OH)2, người ta cho:

A. BaO tác dụng với dung dịch HCl           B. BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2CO3

C. BaO tác dụng với dung dịch H2O           D. Ba(NO3)2 tác dụng với dung dịch Na2SO4

Câu 20

Để  điều chế dung dịch KOH, người ta cho:

A. K2CO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2          B. K2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH

C. K2SO3 tác dụng với dung dịch CaCl2               D. K2CO3 tác dụng với dung dịch NaNO3

Câu 21

Cho 1g NaOH rắn tác dụng với dung dịch chứa 1g HNO3. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

A. Trung tính                                                       B. Bazơ               

C. Axít                                                        D. Lưỡng tính

Câu 22

Cặp chất  không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau):

A. CuSO4 và KOH                                               B. CuSO4 và NaCl        

C. MgCl2 v à Ba(NO3)2                                         D. AlCl3 v à Mg(NO3)2

Câu 23

Cặp chất tồn tại trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau):

A. KOH v à NaCl                                       B. KOH và HCl   

C. KOH v à MgCl2                                               D. KOH và  Al(OH)3

Câu 24

Dùng dung dịch KOH phân biệt được hai muối :

A. NaCl v à MgCl2                                               B. NaCl v à BaCl2         

C. Na2SO4 v à Na2CO3                               D. NaNO3 v à Li2CO3

Câu 25

Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên thì:

A. Màu xanh vẫn không thay đổi.                                 B.Màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn

C. Màu xanh nhạt dần, mất hẳn rồi chuyển sang màu đỏ       D. Màu xanh đậm thêm dần

Câu 26

Nhóm các khí đều không phản ứng với dung dịch KOH ở điều kiện thường:

A. CO2, N2O5, H2S                                                         B. CO2, SO2, SO3

C. NO2, HCl, HBr                                                D. CO, NO, N2O

Câu 27

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh                                              B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô                   D. Không làm đổi màu quỳ tím

Câu 28

Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:

A. 75g                            B. 150 g                         C. 225         g                 D. 300 g

Câu 29

Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:

A. 0,896 lít           B. 0,448 lít              C. 8,960 lít                           D. 4,480 lít

Đáp án:  A

Câu 30

Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:

A. 6,4 g                B. 9,6 g                C. 12,8 g              D. 16 g

Câu 31

Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 17,645 g          B. 16,475 g          C. 17,475 g          D. 18,645 g

Câu 32

 Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 9,8 g                B. 14,7 g              C. 19,6 g              D. 29,4 g

Câu 33

Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:

A. 16,05g             B. 32,10g             C. 48,15g             D. 72,25g

Câu 34

 Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:

A. 2,24 lít             B. 4,48 lít             C. 3,36 lít             D. 6,72 lít

Câu 35

Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:

A. 400 ml             B. 350 ml             C. 300 ml                       D. 250 ml

Câu 36

Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa  a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:

A. 0,3 mol            B. 0,4 mol            C. 0,6 mol                     D. 0,9 mol 

Câu 37

Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5. Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất tan là:

A. K3PO4 và K2HPO4                                 B. KH2PO4 và K2HPO4 

C. K3PO4 và KOH                                      D. K3PO4 và H3PO4

Câu 38

Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:

A. 1,825%            B. 3,650%            C.  18,25%           D. 36,50%

Câu 39

Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% . Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là:

A. 100g                B. 40g                            C. 60g                            D. 80g

Đáp án

1C

2A

3B

4D

5C

6C

7B

8C

9B

 

10B

11C

12B

13D

14B

15D

16C

17B

18B

19C

 

20A

21B

22A

23A

24A

25C

26D

27A

28A

29A

 

30C

31C

32C

33B

34A

35D

36A

37B

38A

39D

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021