Dạng toán bazơ tác dụng với dung dịch muối

Cập nhật lúc: 10:30 28-05-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài viết nhằm củng cố tính chất hóa học của bazơ và dạng toán thường gặp đối với giải toán hóa học : dung dịch bazơ tác dụng với muối

 DUNG DỊCH BAZƠ TÁC DỤNG VỚI MUỐI

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ VỀ CÁC DẠNG BÀI

Bài tập: Cho từ từ dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) vào dung dịch AlCl3 thì có các PTHH sau.

3NaOH    +     AlCl3       Al(OH)3     +      3NaCl  ( 1 )

NaOH  dư    +    Al(OH)3       NaAlO2   +    2H2( 2 )

4NaOH      +    AlCl3         NaAlO2      +   3NaCl     +     2H2( 3 )

và:

3Ba(OH)2    +     2AlCl3       2Al(OH)3     +      3BaCl2  ( 1 )

Ba(OH)2 dư    +    2Al(OH)3       Ba(AlO2)2   +    4H2( 2 )

4Ba(OH)2      +    2AlCl3     Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2( 3 )

Ngược lại: Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) chỉ có PTHH sau:

AlCl3  +  4NaOH          NaAlO2      +   3NaCl     +     2H2

và 2AlCl3 + 4Ba(OH)2 ----> Ba(AlO2)2 + 3BaCl2 + 4H2O

Bài tập: Cho từ từ dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) vào dung dịch Al2(SO4)3  thì có các PTHH sau.

6NaOH     +      Al2(SO4)3       2Al(OH)3    +    3Na2SO4( 1 )

NaOH         +     Al(OH)3       NaAlO2     +    2H2O    ( 2 )

8NaOH      +      Al2(SO4)3          2NaAlO2    +    3Na2SO4     +    4H2O   ( 3 )

Và:

3Ba(OH)2    +     Al2(SO4)3      2Al(OH)3     +      3BaSO4  ( 1 )

Ba(OH)2 dư    +    2Al(OH)3       Ba(AlO2)2   +    4H2( 2 )

4Ba(OH)2      +    Al2(SO4)3     Ba(AlO2)2 + 3BaSO4  + 4H2( 3 )

Ngược lại: Cho từ từ dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH (hoặc KOH) hay Ba(OH)2 (hoặc Ca(OH)2) thì có PTHH nào xảy ra?

Al2(SO4)3  +   8NaOH           2NaAlO2    +    3Na2SO4     +    4H2O   (3 )/

Al2(SO4)3  +  4Ba(OH)2     Ba(AlO2)2 + 3BaSO4  + 4H2(3 )//

Một số phản ứng đặc biệt:

NaHSO4 (dd) + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + Na2SO4

NaAlO2 + HCl + H2O  Al(OH)3 + NaCl

NaAlO2 + CO2 + H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Cho 200ml dung dịch NaOH vào 200g dung dịch Al2(SO4)3 1,71%. Sau phản ứng thu được 0,78g kết tủa. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH tham gia phản ứng.

Đáp số:

TH1: NaOH thiếu

Số mol NaOH = 3số mol Al(OH)3 = 3. 0,01 = 0,03 mol ---> CM NaOH = 0,15M

TH2: NaOH dư ---> CM NaOH = 0,35M

Bài 2: Cho 400ml dung dịch NaOH 1M vào 160ml dung dịch hỗn hợp chứa Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Sau phản ứng tách kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được chất rắn C.

a/ Tính mrắn C.

b/ Tính nồng độ mol/l của muối tạo thành trong dung dịch.

Đáp số:

a/ mrắn C = 0,02 . 160 + 0,02 . 102 = 5,24g

b/ Nồng độ của Na2SO4 = 0,18 : 0,56 = 0,32M và nồng độ của NaAlO2 = 0,07M

Bài 3: Cho 200g dung dịch Ba(OH)2 17,1% vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng ta thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.

a/ Tính thể tích khí A (đktc)

b/ Lấy kết tủa B rửa sạch và nung ở nhiệt cao đến khối lượng không đổi thì được bao nhiêu gam rắn?

c/ Tính nồng độ % của các chất trong C.

Đáp số:

a/ Khí A là NH3 có thể tích là 2,24 lit

b/ Khối lượng BaSO4 = 0,1125 . 233 = 26,2g và mCuO = 0,0625 . 80 = 5g

c/ Khối lượng Ba(OH)2 dư = 0,0875 . 171 = 14,96g

mdd = Tổng khối lượng các chất đem trộn - mkết tủa - mkhí

mdd = 500 + 200 – 26,21 – 6,12 – 1,7 = 666g

Nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 = 2,25%

Bài 4: Cho một mẫu Na vào 200ml dung dịch AlCl3 thu được 2,8 lit khí (đktc) và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 2,55 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/l của dung dịch AlCl3 .

Hương dẫn:

mrắn: Al2O3 --> số mol của Al2O3 = 0,025 mol ---> số mol Al(OH)3 = 0,05 mol

số mol NaOH = 2số mol H2 = 0,25 mol.

TH1: NaOH thiếu, chỉ có phản ứng.

3NaOH + AlCl3 ---> Al(OH)3 + 3NaCl

Không xảy ra vì số mol Al(OH)3 tạo ra trong phản ứng > số mol Al(OH)3 đề cho.

TH2: NaOH dư, có 2 phản ứng xảy ra.

3NaOH + AlCl3 ---> Al(OH)3 + 3NaCl

0,15          0,05            0,05                      mol

       4NaOH    +     AlCl3 ---> NaAlO2 + 3NaCl + H2O

(0,25 – 0,15)            0,025

Tổng số mol AlCl3 phản ứng ở 2 phương trình là 0,075 mol

 ----> Nồng độ của AlCl3 = 0,375M

Bài 6: Cho 200ml dung dịch NaOH x(M) tác dụng với 120 ml dung dịch AlCl3 1M, sau cùng thu được 7,8g kết tủa. Tính trị số x?

Đáp số:

TH1: Nồng độ AlCl3 = 1,5M

TH2: Nồng độ AlCl3 = 1,9M

Bài 7:  Cho 9,2g Na vào 160ml dung dịch A có khối lượng riêng 1,25g/ml chứa Fe2(SO­4)3  0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Sau khi phản ứng kết thúc người ta tách kết tủa và đem nung nóng đến khối lượng không đổi thu được chất rắn.

a/ Tính khối lượng chất rắn thu được.

b/ Tính nồng độ % của dung dịch muối thu được.

Đáp số:

a/ mFe2O3 = 3,2g và  mAl2O3 = 2,04g.

b/ Nồng độ % của các dung dịch là: C%(Na2SO4) = 12,71% và C%(NaAlO2) = 1,63%

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021