Đề kiểm tra 45 phút về oxit và axit (Có hướng dẫn giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 14:30 17-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


3 đề kiểm tra 45 phút dưới đây giúp các bạn củng cố kiến thức về hiện tượng phản ứng, phương trình hóa học, giải bài tập tính toán về oxit và axit.

 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT VỀ OXIT VÀ AXIT

ĐỀ 01

A.TRẮC NGHIỆM (4đ):

     Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Phản ứng giữa H2SOvới NaOH là phản ứng

A. trung hoà        B. phân huỷ             C. thế                    D. hoá hợp

Câu 2: Dãy chất gồm những Oxít  tác dụng được với axit là

A. CO2, P2O5, CaO           B. FeO, NO2, SO2

C. CO2, P2O5, SO2                  D. CaO, K2O, CuO

Câu 3: Chất  khi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra một dung dịch có màu vàng nâu là

A. Cu        B. Fe             C. Fe2O3               D. ZnO

Câu 4: Những nhóm oxít tác dụng được với nước là:

A. CO2, FeO, BaO              B. Na2O, CaO,CO2

C. CaO, CuO, SO2                 D. SO2, Fe2O3, BaO

Câu 5: Phân biệt hai dung dịch HCl và H2SO4 người ta dùng:

A. CuO       B. Fe(OH)2                  C. Zn             D. Ba(OH)2

Câu 6: Khí SO2 được điều chế từ cặp phản ứng

A. K2SO3 và KOH         B. H2SO4 đặc, nguội và Cu

C. Na2SOvà HCl         D. Na2SO4 và H2SO4  

Câu 7: Chất  khi tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra dung dịch có màu xanh lam là

A. Cu(OH)2              B. BaCl2                C. NaOH               D. Fe

Câu 8: Để làm khô hỗn hợp khí CO2 ­và SO2 có lẫn hơi nước, người ta dùng:

A.CaO       B. H2SO4 đặc           C. Mg        D. HCl

B.TỰ LUẬN (6đ):

Câu 1(2 đ).Hãy viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

K —(1)—->  K2O —-(2)—–> KOH —-(3)—–>  K2SO4 —(4)—–>  BaSO4

Câu 2 (1đ). Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5 .Viết PTPƯ minh họa .

Câu 3 (3 đ).Trung hòa vừa đủ 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO15%. Sau khi phản ứng kết thúc thấy tạo ra chất kết tủa màu trắng. Hãy :

a) Viết PTHH xảy ra .

b) Tính khối lượng dung dịch H2SOđã dùng .

c) Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

(Cho Ba = 137,   H = 1, O = 16 , S = 32)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I.Trắc nghiệm :  (4đ)- Mỗi câu đúng 0,5 đ

Câu 1

A

Câu 2

D

Câu 3

C

Câu 4

B

Câu 5

D

Câu 6

C

Câu 7

A

Câu 8

B

II.Tự luận (6 đ)

Câu 1.Mỗi PTHH đúng 0,5đ  (sai hệ số -0,25đ)

(1): 4 K     +  O2   → 2K2O

(2) : K2O + H2O    →  2KOH

(3):  H2SO4    + 2KOH    → K2SO4     +  2H2O

(4) K2SO4  + BaCl2   →   BaSO4  + 2KCl

Câu 2. 

Lấy mỗi ít trong hai chất  ra hai ống nghiệm, cho nước vào. Sau đó, dùng quỳ tím nhúng vào dung dịch chất tạo thành. Nếu :   

– Quỳ tím chuyển màu xanh ⇒ Na2O. Na2O + H2O  → 2NaOH                0,5đ

  – Quỳ tím chuyển màu hồng  ⇒ P2O5.  P2O5 + 3H2O  → 2H3PO4      0,5đ

Câu 3.

a)PTHH  : Ba(OH)2     +       H2SO4   →     BaSO4       +    2 H2O    (1)      0,5đ

0,5mol               0,5 mol           0,5mol                          0,5đ

b)Ta có :   nBa(OH) = 1.0,5 = 0,5 mol                                             0, 5đ

mH2SO4  = 0,5.98 = 49 g                                                                    0, 5đ

Vậy mdd H2SO4 =(49.100)/15  =326,7g                                            0,5đ

c) mBaSO= 0,5. 233 = 116,5 g                                                                  0,5đ

ĐỀ 02

    I. Trắc nghiệm khch quan: (4 điểm)       

Câu 1 :

Dãy Oxit nào gồm các oxit phản ứng được với nước?

 

A.

SO3 , BaO , Na2O

B.

Na2O, Fe­2O3 , CO2

 

C.

Al2O3 , SO3 , BaO

D.

SiO2 , BaO , SO3

 

Câu 2 :

Khí SO2 có mùi gì ? 

 

A.

Thơm     

B.

Không mùi

C.

Khai 

D.

Hắc  

Câu 3 :

Chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống?

 

A.

Na2SO4                  

B.

Na2CO3

C.

CaCO3

D.

NaCl

Câu 4 :

Để nhận biết được ba dung dịch sau : Na2SO4 , H2SO4 , NaOH người ta dựng một thuốc thử là:

 

A.

Dung dịch BaCl2

B.

Quỳ tím

 

C.

Dung dịch Phenolphtalein

D.

Dung dịch Ba(OH)2       

 

Câu 5 :

Hãy điền Đúng ( Đ ) vào câu đúng và điền Sai ( S ) vào câu sai trong bảng sau :

Nội dung

Đ

S

1) Cho BaO vo dung dịch H2SO4 sẽ xuất hiện kết tủa trắng.

 

 

2) Cho Al2O3 vodung dịch H2SO4 thu được dung dịch có màu xanh lam.

 

 

3) Cho đinh sắt vào dung dịch axit clohiđric sẽ không có hiện tượng gì xảy ra.

 

 

4) Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl thu được dung dịch có màu vàng nâu.

 

 

 

 

Câu 6 :

Có các oxit sau: CaO, SO2, CuO, N2O5, Fe­2O3, CO2 . Những oxit tác dụng với dung dịch axit là:

 

A.

CaO, CuO, Fe­2O3.

B.

CaO,CO2,Fe­2O3.                           

 

C.

N2O5, ,N2O5 , CaO.                                  

D.

CaO,SO2, Fe­2O3.

 

Câu 7 :

Cho dung dịch HCl vào CuO được dung dịch có màu gì?

 

A.

Đỏ 

B.

Vàng                              

C.

Xanh

D.

Tím

Câu 8 :

Hãy chọn một thí nghiệm ở cột (I) sao cho phù hợp với hiện tượng ở cột (II)

Cột (I)

Cột (II)

Đáp án    

1. Cho nước  vào đi photphopentaoxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.

2. Cho nước  vào Canxi oxit sau đó cho giấy quỳ tím vào.

a. Quỳ tím không đổi màu

b. Quỳ tím đổi thành màu xanh

c. Quỳ tím đổi thành màu đỏ

 

 

 

Câu 9:

Cho các oxit sau : CaO, SO2, SO3, Na2O, Fe2O3, P2O5, CuO. Những oxit nào thuộc loại oxit bazơ?

 

A.

CaO, Na2O, Fe2O3, CuO

B.

CaO, Na2O, Fe2O3, SO2

 

C.

CaO, Na2O, P2O5, CuO

D.

CaO, Fe2O3, CuO, SO3

 

Câu 10:

Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đơy?

 

A.

K2SO4 và HCl

B.

K2SO3 và H2SO4                                                       

 

C.

Na2SO4 và CuCl

D.

Na2SO4 và NaCl

 

Câu 11:

Phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH là phản ứng:

 

A.

Thế   

B.

Hóa hợp                       

 

C.

Trung hòa         

D.

Phân hủy   

 

Câu 12:

Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào 10,6g Na2CO3 đến khi ngừng thoát khí. Giá trị của V là:

 

A.

0,1 lít               

B.

0,3 lít                     

 

C.

0,4 lít

D.

0,2 lít                       

 

                     

 II. Tự luận:  (6 điểm)               

Câu 1: (2,5 điểm)  Hòan thành chuỗi biến hóa sau ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

 ( mỗi mũi tên là một phương trình hóa học )

           S    SO2     SO3       H2SO4     CuSO4  

                                    (5)         Na2SO3

Câu 2: (3,5 điểm)  Cho 5,6 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Ca(OH)2

  1. Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng?
  2. Tính khối lượng chất kết tủa thu được?
  3. Để trung hòa hết lượng dung dịch Ca(OH)2  trên cần dùng bao nhiêu gam dung dịch HCl nồng độ 20%.

                 ( Cho biết : Na =23; H = 1; Cl = 35,5;  O = 16; Ca = 40; C = 12 )

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I.Trắc nghiệm khách quan:

 

câu

Đáp án

câu

Đáp án

01

A

07

C

02

D

08

1.C-2.B

03

C

09

A

04

B

10

B

05

1.Đ-2.S-3.S-4.Đ

11

C

06

A

12

D

II. Tự luận: 

Nội dung

Điểm

Câu 1:

 1)    S       +     O2         SO2

 2)    2SO2       + O2          2SO3

 3)    SO3 +       H2O          H2SO4

 4)    H2SO4       +      CuO         CuSO4          +     H2O

 5)    SO2       + Na2O    Na2SO3

 

Mỗi

p/t

đúng 0,5 điểm

 

Câu 2:

a.   nCO2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

                                 CO2      +    Ca(OH)2      CaCO3    +    H2O  (1)

                    Theo pt (1):    nCa(OH)2 = nCO2 = 0,25 mol               

          Đổi 100ml=0,1lit

        b.   từ pt (1): nCaCO3 = nCO2 = 0,25 mol     

 mCaCO3 = 0,25.100 =25g 

c.                            2HCl      +    Ca(OH)2      CaCl2    +    2H2O   (2)

                    Theo pthh (2) nHCl= 2.nCa(OH)2 = 2.0,25 = 0,5 mol

 

                  mHCl = 0,5.36,5 = 18,25g

                  mddHCl = .100% = .100% = 91,25g

     

 

0,5

0,5

0,5

 

 

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25 

 ĐỀ 03

Câu 1 ( 3,0 điểm):     Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

1- Dãy nào gồm công thức hóa học của các oxit bazơ:

A- CuO , SiO2, MgO, K2O

B- CuO , FeO, MgO, K2

C- MgO, FeO, Mn2O7, CuO

D- Cả A,B,C đều đúng.

2- Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với dunh dịch axit clohiđric:

A-  CuO, Cu, Cu(OH)2, NaOH

B-  Zn, ZnO, Zn(OH)2, NaOH

C- CO2, SiO2, ZnO, NaOH

D- Cả A và B đều đúng.

3- Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau thì sinh ra khí lưu huỳnh đi oxit.

A- Lưu huỳnh và khí O2

B- Na2SO3 và H2SO4

C- Kim loại Cu và  H2SO4 đặc.

D- Cả A,B,C  đều đúng.

4- Để phân biệt 2 dung dịch:  H2SO4 loãng và Na2SO4  thì có thể dùng chất nào để thử ?

A- Dùng quỳ tím.

B- Dùng dung dịch BaCl2

C- Dùng kim loại Zn

D- Cả A và C đều đúng.

5- Dãy nào gồm các oxit đều tác dụng được với nước:

A- CaO , SiO2, BaO, K2O

B- P2O5, CaO, SO2, K2O

C- MgO, K2O, BaO, CuO

D- Cả A,B,C đều sai.

6- Trộn dung dịch chứa 0,25mol H2SO4 với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH thì dung dịch thu được có tính chất như thế nào ?

A. Làm quỳ tím hoá xanh.

B. Làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Quỳ tím không đổi màu.

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 2 ( 1,0 điểm):   Hãy ghép mỗi thí nghiệm ở cột A tương ứng với một hiện tượng ở cột B.

Thí nghiệm( cột A )

Hiện tượng ( cột B )

1- Cho một mẫu CuO vào cốc đựng dung dịch HCl.

2- Cho một mẫu Cu vào cốc đựng dung dịch H2SO4 đặc nóng.

a) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí mùi hắc bay ra.

b) Tạo ra dung dịch màu xanh lam.

c) Không có hiện tượng gì.

e) Tạo ra dung dịch màu xanh lam, có khí không mùi bay ra.

 

Kết quả ghép :              1- ……. ;    2- ……. ;               

 

 

II- TỰ LUẬN ( 6,0 điểm ) :    Học sinh làm bài phần tự luận này vào mặt sau.

Câu 1 ( 2,5 điểm):   Hoàn thành dãy chuyển hóa hóa học sau đây ( ghi rõ điều kiện nếu có )

         

Câu 2 ( 1,0 điểm):   Có 2 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch : HCl, H2SO4

Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết chúng ? Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Câu 3 ( 2,5 điểm):   Cho 8 gam Fe2O3 tan hết trong 192 gam dung dịch HCl ( vừa đủ).

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính khối lượng muối tạo thành.

c) Tính nồng độ % của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng.

( Cho biết nguyên tử khối :   Fe = 56, O = 16 , H = 1 , Cl = 35,5 )

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I - TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm)

 

Câu 1 ( 3 điểm ) :  Mỗi lựa chọn đúng được 0,5 điểm

          1- B   ; 2- B ;       3 - D   ;  4 - D        ;  5 - B   ;      6 - B

Câu 2( 1,0 điểm ): Ghép đúng mỗi cặp được  0,5 điểm

          1- b   ;  2 - a

 

 

II- TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)

 

Câu 1 ( 2,5 điểm) :     Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm

           S        +  O2  SO2

           2SO2  +   O2   2SO3

           SO3    +  H2O H2SO4

           2H2SO4( đặc)  +  Cu   CuSO4   +  2H2O  + SO2     ­

Hoặc      H2SO4( đặc)  +  Na2CO3   Na2SO4   +  H2O  + SO2     ­

            SO2    +   Na2O     Na2SO3

Câu 2 ( 1,0 điểm) : Trích mỗi chất một ít để làm thí nghiệm

           Thử bằng dd BaCl2, nhận ra H2SO4 nh&a

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025