Ôn tập amin đề 2 (Có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 15:00 30-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 12


Đề ôn tập amin hay và khó có lời giải chi tiết giúp các em luyện kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng làm bài.

ÔN TẬP AMIN ĐỀ 2

Câu 1: Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

A. 4                 B. 3                 C. 1                 D. 2

Câu 2: Để làm sạch khí CH3NH2 có lẫn các khí CH4, C2H2, H2, người ta dùng          

A. dd HCl và dd NaOH                                             B. dd Br2 và dd NaOH    

C. dd HNO3 và dd Br2                                                           D. dd HCl và dd K2CO3

Câu 3: Để tách riêng hỗn hợp gồm ba chất lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2 người ta có thể tiến hành theo trình tự sau:

A. Dùng dung dịch HCl, lắc, chiết, sục khí CO2   

B. Dùng dung dịch NaOH, lắc nhẹ, chiết, sục khí CO2.

C. Dùng dung dịch NaOH, lắc nhẹ, chiết, dung dung dịch HCl, chiết, dùng dung dịch NaOH

D. Dùng dung dịch brom, lắc nhẹ, chiết, dùng dung dịch NaOH, khí CO2

Câu 4: Từ C2H2 và các chất vô cơ cần thiết khác, có thể điều chế 2,4,6-triamino phenol (X) bằng sơ đồ phản ứng nào sau đây:

A. C2H2 →C6H6 → C6H3(NO2)3 → C6H3(NH2)3  → C6H2(NH2)3Br → X

B. C2H2 →C6H6 → C6H5Br → C6H5OH  → C6H2(NO2)3OH → X

C. C2H2 →C6H6 → C6H5NO2 → NH2C6H2Br3  →  X       

D. C2H2 →C6H6 → C6H5NH2 → NH2C6H2Br3  →  X

Câu 5: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. anilin, metyl amin, amoniac.                                  

B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. anilin, amoniac, natri hiđroxit.                               

D. metyl amin, amoniac, natri axetat.

Câu 6: (2011 Khối B): Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.                                         

B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.

D. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

Câu 7: Đều khẳng định nào sau đây luôn luôn đúng?

A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số lẻ.     

B. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.

C. Đốt cháy hết a mol amin bất kì luôn thu được tối thiểu a/2 mol N2 (phản ứng cháy chỉ cho N2)

D. A và C đúng.

Câu 8: Trong số các phát biểu sau về anilin?

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. Các phát biểu đúng là

A. (1), (2), (3)                                      B. (1), (2), (4)      

C. (1), (3), (4)                                      D. (2), (3), (4)

Câu 9: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH  (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

A. 8                             B. 6                             C. 5                             D. 7

Câu 10: Theo sơ đồ phản ứng sau:

Chất A, B, C,D lần lượt là :

A. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2

B. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl

C. C2H4, C6H6, C6H5NH2, C6H5NH3Cl

D. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2,C6H5NH3Cl

Câu 11: (2010 Khối B): Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HC

A. 0,2                          B. 0,1                          C. 0,3                          D. 0,4

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở, bậc một X bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm khí và hơi, trong đó VCO2 : VH2O = 1 : 2. Cho 1,8g X tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch được m gam muối khan.Giá trị của m là:

A. 3,99 g                     B. 2,895g                    C. 3,26g                      D. 5,085g

Câu 13: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với 0,05 mol H2SO4 loãng, khối lượng muối thu được là

A.  7,1g                       B. 14,2g                        C. 19,1g                    D. 28,4g

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 amin no đơn chức mạch hở X và 1 amin không no đơn chức mạch hở Y có 1 nối đôi C=C có cùng số nguyên tử C với X cần 55,44 lít O2(đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó nCO2 : nH2O =10:13 và 5,6 lít N2 (đktc). Khối lượng của hỗn hợp amin ban đầu là:

A. 35,9 gam                B. 21,9 gam                 C. 29 gam                   D. 28,9 gam

Câu 15: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A. 0,45 gam.               B. 0,38 gam.                C. 0,58 gam.               D. 0,31 gam.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 1,18g amin đơn chức X bằng 1 lượng không khí vừa đủ, dẫn toàn bộ lượng hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng Ca(OH)2 dư, được 6g kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. Tìm ctpt của X

A. C3H9N                  B. C2H7N                    C. C3H7N                    D. CH5N

Câu 17: Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp gồm H2, một amin đơn chức và 40 ml O2. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, rồi đưa hỗn hợp thu được về điều kiện ban đầu. Thể tích các chất tạo thành bằng 20 ml gồm 50% là CO2, 25% là N2, 25% là O2. CTPT của amin là

A. CH5N                     B. C2H7N                    C. C3H6N                    D. C3H5N

Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm etylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.                                 B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C­3H8.                               D. C3H6 và C4H8.

Câu 19: Trung hòa hoàn toàn 9,62 gam một amin bậc 1 bằng dung dịch HCl thu được 19,11g muối. Amin có công thức là

A. H2NCH2CH2NH2                                                   B. CH3CH2NH2

C. H2NCH2CH2CH2CH2NH2                                     D. H2NCH2CH2CH2NH2

Câu 20: Cho 18,6 gam một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 (dư), thu được 21,4 gam kết tủa. Công thức cấu tạo thu gọn của ankylamin là:

A. CH3NH2.                B. C4H9NH2.                           C. C2H5NH2.               D. C3H7NH2.

Câu 21: Hợp chất X chứa vòng benzen, có công thức phân tử CxHyN. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 13,084%. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là

A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6

Câu 22: X là amin no đơn chức mạch hở và Y là amin no 2 lần amin mạch hở có cùng số cacbon. Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0,5 mol HCl và tạo ra 43,15 gam hỗn hợp muối. Trung hòa hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0,4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối. p có giá trị là 

A. 40,9 gam                            B. 38 gam                    C. 48,95 gam                          D. 32,525 gam

Câu 23: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu?

A. 100ml                                 B. 50ml                       C. 200ml                     D. 320ml 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:  Đáp án : D

Những đồng phân amin bậc 1 : CH3CH2CH2NH2 ; CH3CH(NH2)CH3

=> Có 2 đồng phân

=> Đáp án D

Câu 2: Đáp án : A

Sử dụng dung dịch HCl và NaOH:

+) Dẫn khí cần làm sạch qua dung dịch HCl à CH3NH2 bị giữ lại trong dung dịch

CH3NH2  + HCl à  CH3NH3Cl

+) Cho thêm NaOH dư vào để thu hồi CH3NH2:

CH3NH3Cl  + NaOH à  CH3NH2  + NaCl + H2O

=> Đáp án A

Câu 3: Đáp án : C

Để tách riêng 3 chất: C6H6 ; C6H5OH ; C6H5NH2 ta làm như sau:

1. Dùng dung dịch NaOH, lắc nhẹ => hỗn hợp phân thành 2 lớp : (C6H6 + C6H5NH2) và (C6H5ONa + NaOH (dư) + H2O). Chiết để tách riêng 2 phần.

2. Dùng HCl: +) Cho vào (C6H5ONa + NaOH + H2O), C6H5OH bị tách ra

                                  C6H5ONa  + HCl à  C6H5OH  + NaOH

                   +) Cho vào (C6H6  + C6H5NH2), hỗn hợp phân thành 2 lớp : C6H6 và (C6H5NH3Cl  + HCl  + H2O). Chiết để tách C6H6

3. Dùng NaOH để thu C6H5NH2: C6H5NH3Cl  + NaOH  à  C6H5NH2  +  NaCl + H2O

=> Đáp án C

Câu 4:   Đáp án : B

=> Đáp án B

Câu 5: Đáp án : D

Metyl amin (CH3NH2) ; amoniac (NH3); natriaxetat (CH3COONa) đều làm quỳ ngả xanh. Riêng CH3COONa có tính bazo do sự thủy phân của ion axetat

=> Đáp án D

Câu 6: Đáp án : C

Bậc của ancol là bậc của C chứa nhóm –OH.

Bậc của amin là số gốc hidrocacbon liên kết trực tiếp với N

=>  C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3  cùng bậc (bậc 2)

=> Đáp án C

Câu 7:  Đáp án : D

Amin đơn chức ó CTPT là CnH2n+2-2a+1

=> Phân tử khối luôn là số lẻ

Một amin bất kì CxHyNz (z ≥ 1) , khi đốt a mol amin thu được az/2 mol N2

Mà z ≥ 1  => nN2 ≥ a/2

=> Đáp án D

Câu 8:  Đáp án : D

Phát biểu (2), (3), (4) đúng

(1) sai, anilin ít tan trong nước, và tan nhiều trong HCl

C6H5NH2  + HCl  à C6H5NH3Cl (muối tan)

=> Đáp án D

Câu 9:  Đáp án : C

Các chất thỏa mãn là: C2H2; C2H4; CH2=CH-COOH ; C6H5NH2; C6H5OH

=> Có 5 chất

=> Đáp án C

Câu 10:   Đáp án : B

2CH4     C2H2  + 3H2

3C2H2      C6H6

C6H6 + HNO3    C6H5NO2  + H2O

C6H5NO2  + Fe + HCl dư à C6H5NH3Cl + FeCl2  + H2O

=> Đáp án B 

Câu 11: Đáp án : A

Cọi CTPT của amin là CnH2n+2+kNk (Amin chứa k nguyên tử N)

=> Khi đốt 1 mol amin, tạo ra nCO2 = n, nH2O = n + 1 + k/2 ; nN2 = k/2

Do đó: 0,1.(n + n + 1 + k/2 + k/2) = 0,5   <=> 2n + k = 4

=> n = 1; k = 2 ; amin là NH2-CH2-NH2

Với 4,6 g amin, nCH2(NH2)2 = 0,1 mol  => nHCl = 0,2 mol

=> Đáp án A

Câu 12: Đáp án : A

Gọi công thức amin là CnH2n+2+kNk

=> Khi đốt, nCO2 = n mol , nH2O = n  +1 + k/2 (mol)

Mà VCO2 : VH2O = 1 : 2

=> 2n = n + 1 + k/2  <=> 2n - k = 2

Vì k ≤ 2  => n = 2; k = 2. Amin là H2NCH2CH2NH2

1,8 g X ứng với n amin =  = 0,03 mol

Muối tạo thành là ClH3NCH2CH2NH3Cl  => m = 3,99 g

=> Đáp án A

Câu 13: Đáp án : B

Cho anilin dư phản ứng với H2SO4

2C6H5NH2  +  H2SO4  à  (C6H5NH3)2SO4

=> n muối = 0,05 mol  => m muối = 0,05.284 = 14,2 g

=> Đáp án B

Câu 14: Đáp án : D

Giả sử X, Y + 2,475 mol O2  à x mol CO2 + y mol H2O + 0,25 mol N2

Theo đề bài  => 

Bảo toàn nguyên tố oxi  => 2x + y = 2.2,475

Tìm được x = 1,5 mol ; y = 1,95 mol

Bảo toàn Khối lượng:

=> mX + mY = mC + mH + mN = 1,5.12 + 1,95.2 + 0,25.28 = 28,9 g

=> Đáp án D

Câu 15: Đáp án : D

Gọi 2 amin là A và B (với MA < MB)

Vì amin đơn chức , tăng giảm khối lượng  => nHCl =  = 0,02 mol

Do đó, nA = nB = 0,01 mol  => 0,01.MA + 0,01.MB = 0,76

=> MA + MB = 76

=> MA < 76/2 = 38  => MA = 31 (CH3NH2) => MB = 45 (CH3CH2NH2)

=> mCH3NH2 = 0,01.31 = 0,31 g

=> Đáp án D

Câu 16: Đáp án : A

Gọi CTPT của amin là CxHyN

m kết tủa = mCaCO3 = 6 g => nCO2 =  = 0,06 mol

Khí còn lại là N2  => nN2 = 0,43 mol (Gồm N2 trong không khí và N2 sinh ra do đốt amin)

Đặt số mol amin là a => nN2 (amin) = a/2 mol  => nN2(không khí) = 0,43 - a/2  (mol)

Mà trong không khí, nO2 =  nN2   => nO2 phản ứng =  (0,43 - a/2) mol

Bảo toàn Khối lượng => mH (amin) = 1,18 - 0,06.12 - a.14 = 0,46 - 14a

 => nH2O = 

Ta có: 2nCO2 + nH2O = 2nO2    <=> 2.0,06 +  = 2. (0,43 - a/2)

=>a = 0,02 mol  => M amin = = 59 (C3H9N)

=> Đáp án A

Câu 17: Đáp án : A

Do điều kiện như nhau nên ta sử dụng thể tích như số mol (để tiện tính toán)

Ta có:   35 ml  + 40 ml O2 

Amin đơn chức => V amin = 2 V N2 = 10 ml

=> V H2 = 35 - 10 = 25 ml

=> Số C của amin là:  = 1

Trong các phương án đã cho chỉ có CH5N thỏa mãn

=> Đáp án A

Câu 18: Đáp án : B

Gọi công thức chung của 2 hidrocacbon là CxHy . Gọi V C2H7N = a; V CxHy = b

Ta có: a+ b = 100  => a = 100 -b 

Khi cho Y qua H2SO4 đặc  => H2O bị giữ lại

=> 

Mà V H2O = 0,5.(7a + by) ; V CO2 = 2a + xb ; V N2 = 0,5a

Do vậy 

+) Từ 5a + 2xb = 500, mà a = 100- b 

=> 5.(100-b) + 2xb = 500  => x = 2,5

=> Hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp có số mol bằng nhau (vì số C trung bình = 2,5)

=> Số  phải là số lẻ (là trung bình cộng của 2 số chẵn liên tiếp)

+) Từ 7a + by = 600  => 7.(100-b) + by = 600   => (7-y)b = 100  => y < 7

Do đó, y = 3 hoặc y = 5

=> Hai hidrocacbon là:  C2H4 và C3H6 (y = 5)

                           hoặc C2H2 và C3H4 (y = 3)

=> Đáp án B

Câu 19:  Đáp án : D

Gọi amin là R(NH2)x  => Muối là R(NH3Cl)x

Tăng giảm khối lượng => nHCl =  = 0,26 mol

 => n amin = 0,26/x (mol)

=> M amin =  = 37x  => x = 2; M = 74 (H2N-C3H6-NH2)

=> Đáp án D

Câu 20: Đáp án : A

Gọi ankylamin là RNH2

3RNH2 + 3H2O + FeCl3    Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

=> nFe(OH)3 = 0,2 mol  => nRNH2 = 0,6 mol  => M RNH2 =  = 31 (CH3NH2)

=> Đáp án A

Câu 21: Đáp án : B

X + HCl  à  RNH3Cl

=> X là amin ssown chức , bậc 1.   = 107 (C7H7NH2)

Các đồng phân thỏa mãn là

C6H5CH2NH2; CH3C6H4NH2 (o- ; m- ; p-)

=> Có 4 đồng phân

=> Đáp án B

Câu 22:  Đáp án : B

Trung hòa 1 mol X cần 1 mol HCl, 1 mol Y cần 2 mol HCl

Do vậy, 

Khối lượng của a mol X và b mol Y là: m1 = 43,15 - 0,5.36,5 = 24,9

=> 0,1.MX + 0,2.MY = 24,9   <=> MX + 2MY = 249

Vì X , Y có cùng số C , gọi CTPT của X là CnH2n+1NH2  => Y là CnH2n(NH2)2

=> (14n + 1 + 16) + 2.(14n + 16.2) = 249  => n = 4

=> Muối là C4H9NH3Cl  và C4H8(NH3Cl)2

=> p gam gồm : 0,2 mol C4H9NH3Cl và 0,1 mol C4H*(NH3Cl)2

=> p = 38 g

=> Đáp án B

Câu 23: Đáp án : D

Tăng giảm khối lượng => nHCl =  = 0,32 mol

=> V HCl = 0,33/1 = 0,32 lít = 320 ml

=> Đáp án D

 

 

 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021