Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ

Cập nhật lúc: 16:40 13-06-2016 Mục tin: Hóa học lớp 9


Bài tập phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ là dạng bài tập khá phổ biến trong các đề thi và kiếm tra. Giải bài tập dạng này như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây

BÀI TẬP PHẢN ỨNG THỦY PHÂN TINH BỘT HOẶC XENLULOZƠ

I.Phương pháp

 (-C6H10O5-)n  nC6H12O6  2nCO2 + 2nC2H5OH

  162n                   →      180n

Lưu ý:  1) A  B ( Hlà hiệu suất phản ứng)

mA = mB.                 mB = mA.

                  2) A        B       C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

mA = mc.;               mc = mA..

II.Bài tập mẫu

Bài 1: Khi thuỷ phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, thì khối lượng glucozơ thu được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A. 0,80 kg.                     B. 0,90 kg.           C. 0,99 kg.                     D. 0,89 kg

Hướng dẫn giải:

(-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O         

          162n           →         180n                           g

          1.80%         →            0,89        kg

Bài 2: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là :
A. 75 gam.           B. 125 gam.                             C. 150 gam.                   D. 225 gam.

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết ta thấy khi CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 thì tạo ra cả 2 muối là CaCO3 và Ca(HCO3)2

CO2 + Ca(OH)2 ® CaCO3 + H2O               (1)

0,55                  0,55                               mol

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O            (2)

0,1                 0,1                                     mol   

2CO2 + Ca(OH)2 ® Ca(HCO3)2                           (3)

0,2                      0,1                               mol

= + = 0,55+ 0,2 = 0,75

C6H12O6  2C2H5OH +2CO2               (4)

0,375                                 0,75               mol

 (-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O6           (5)

                                      0,375          mol

 = .= ..= .0,75 =  mol

 = .162n.81% = 75g

Bài 3: Đi từ 150 gam tinh bột sẽ điều chế được bao nhiêu ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml.                 B. 93,75 ml.         C. 21,5625 ml.               D. 187,5 ml.

Hướng dẫn giải:

 = 150.81% = 121,5 g

(-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O(1)
C6H12O6  2C2H5OH +2CO2         (2)

=> = = 2.n. = 2n. = 1,5 mol

  = 86,25 ml

 =  = 187,5 ml

Bài 4: : Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml).

A. 5,4 kg.                       B. 5,0 kg.                       C. 6,0 kg.                       D. 4,5 kg

Hướng dẫn giải:

 (-C6H10O5-)n + nH2O  nC6H12O6 (1)
C6H12O6  2C2H5OH +2CO2         (2)

 = 5.1000.0,46 = 2300 ml

=> = 0,8.2300 = 1840 g

 = 1840/46 = 40 mol

 = . = .40 =  mol

 = .162n = 3240 g

H = 72%     => = 3240.100/72 = 4500g = 4,5kg

Bài 5: Người ta điều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất chung của cả quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu được từ 32,4 gam xeluluzơ là :

A. 11,04 gam.                B. 30,67 gam.       C. 12,04 gam.                D. 18,4 gam

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

 (-C6H10O5-)n → nC6H12O6    2nC2H5OH

          162n           →                  2n.46       g

          32,4.60%    →                         = 11,04 g

Bài 6: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozơ. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70% thì khối lượng nguyên liệu cần dùng là :

A. 5031 kg.                             B. 5000 kg.                    C. 5100 kg.                              D. 6200 kg.

Hướng dẫn giải:

Gọi m (tấn) là khối lượng mùn cưa cần dùng

=>khối lượng mùn cưa tham gia phản ứng = m.50%.70% = 0,35m tấn

Sơ đồ phản ứng:

 (-C6H10O5-)n → nC6H12O6    2nC2H5OH

          162n           →                  2n.46       g

          0,35m                   →                      1          tấn

=>0,35m.2n.46 = 162n.1

=>m = 5,031 tấn = 5031kg

III.Bài tập vận dụng và đáp án

Bài 1. Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là nhiêu?

A.166,67g.           B. 200g,               C. 150g.               D. 1000g.

Bài 2. Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được 

A. 1 kg glucozơ.                                                   B. 1,11 kg glucozơ.       

C. 1,18 kg glucozơ.                                              D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.

Bài 3. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

A.360 gam             B.480 gam         C. 270 gam             D.300 gam                      

Bài 4. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%.

A. 160,55kg                      B. 150,64kg                         C.155,56kg          C.165,65kg

Bài 5. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%.

A.290 kg              B.295,3 kg                     C.300 kg              D.350 kg

Bài 6. Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

A.940 g       B. 949,2 g            C.950,5 g             D.1000 g

Bài 7. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85%. Khối lượng ancol thu được là:

A.398,8kg                         B.390 kg                     C.389,8kg            D. 400kg

Bài 8.  Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20% tinh bột (hiệu suất đạt 81%) là:

            A. 162g              B. 180g                          C. 81g                  D.90g

Bài 9. Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế được V lít ancol etylic 460. Biết hiệu suất điều chế là 75% và ancol etylic nguyên chất có D = 0,8 g/ml. Giá trị của V là.

          A. 43,125.  B. 50,12.     C. 93,75.    D. 100.

Bài 10. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 550g.                         B. 810g                          C. 650g.               D. 750g.

Bài 11. Từ một loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic. Nếu dùng 1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít ancol 700. biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%, khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 g/ml.

      A. 420 lít.                  B. 450 lít.               C. 456 lít.                D. 426 lít.

                                                                                                       

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025